အႀကီးစားစီမံကိန္းေဖၚေဆာင္ရာ၌ ေဒသခံလူထု၏ ဆႏၵကိုအေလးထားရန္ KSSUG တိုက္တြန္း

ထ်ိဳးျမာ

အႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္းျခင္း မျပဳလုပ္ေသးခင္ လူထုမ်ားကိုပြင့္လင္းျမင္သာစြာခ်ျပရွင္းလင္းေပးရန္၊
လူထုမ်ား၏ ဘဝလုံၿခဳံမွဳမ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္ေစေသာစီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ျခင္း မျပဳရန္ႏွင့္ လူထုမ်ား၏ ဘဝကို ျမင့္တင္ေပးမည့္ ရင္းႏီွးျမပ္ႏွံမႈမ်ားကိုသာ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း
Karenni State Situation Update Group (KSSUG)က တုိက္တြန္းႏိွဳးေဆာ္လိုက္သည္။

KSSUမွ ေကာက္ခံခဲ့ေသာ စစ္တမ္းတြင္ အႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာမွ ေဆာင္ရြက္ၾကရာတြင္
ေဒသခံလူထုဘက္မွ မသိရိွရသည္ကို ေတြ႔ရသည္ဟု KSSUG ၏ အဖြဲ႔ဝင္ ေနာ္ေဖာဝါးက ေျပာသည္။

“ဒီစီမံကိန္းေတြက နုိင္ငံေတာ္ကေနအေကာင္းအထည္ေဖာ္တဲ့ဒီမံကိန္းေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက လူထုေတြကဘာမွမသိဘူး။ ဘာစမ္းသပ္သြားလို႔ ဘာလုပ္မွန္းမသိဘူး။ ဒါေပမဲ့ အေကာင္းအထည္ေဖာ္မယ္ေဟ့ဆိုတဲ့ အဲ့ဒီအသိေပးတဲ့အခ်ိန္က်မွ သူတို႔ေတြ သိသြားတာေတြက မ်ားေနတယ္။ အဲ့ေတာ့ ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳအပိုင္းမရိွဘူး။ အထူးသျဖင့္ဆိုရင္ ေကာင္းအထည္ေဖာင္မဲ့ေဒသခံရဲ႕ အသံကသူတို႔ယူထားတာေတြ မရိွဘူးေပါ့။ အဲ့ဒါေတြဟာ အမ်ားအားျဖင့္ က်မတို႔ လူထုေတြဆီသြားေရာက္ေတြ႔ဆုံတဲ့အခါမွာ ထြက္လာတဲ့အသံေပါ့ ” ဟု ေနာ္ေဖာဝါးက ေျပာသည္။

ကယားျပည္နယ္၌ အစိုးရသစ္လက္ထက္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖၚဖို႔ ျပန္လည္အစျပဳခဲ့ေသာ အႀကီးစားစီမံကိန္းႏွစ္ခု ရိွခဲ့ကာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ပြန္ေခ်ာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႏွင့္ ယခု ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ အတြင္း ဒီဘိလပ္ေျမစက္ရုံစီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖၚရန္ စတင္ျပဳမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

KSSUG အဖြဲ႔သည္ လူထု၏ လိုအပ္ခ်က္ကို အေျခခံၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ကရင္နီျပည္နယ္အတြင္းရိွ ပဋိပကၡႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားထံ ျဖန္႔ေဝေပးနုိင္ရန္ သုေတသနျပဳလုပ္ၿပီး ရရိွလာေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို ကရင္နီျပည္နယ္အတြင္းရိွ လူထုမ်ားအားလုံး လက္လွမ္းမွီေစရန္အတြက္ စာအုပ္ထုတ္ၿပီး မွ်ေဝမႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရိွသည္။

Karenni State Situation Update Group ( KSSUG) အဖြဲ႔သည္ ကယားျပည္နယ္ရိွ ၿမိဳ႕နယ္ခုႏွစ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ကယန္းေဒသအတြင္းရိွ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ (၄၉) ခုကို ဦးတည္ကာ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ား၊ ေျမယာေရးရာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၊ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ အႀကီးစားစီမံကိန္းဆိုင္ရာ သုေတသနျပဳလုပ္ၿပီး စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

Comments

comments