ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္သာ တည္ေဆာက္ႏိုင္မည့္ ဖယ္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီစနစ္

ေက်ာ္စိုးသူ ေရးသားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသား၊ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးသန္႔ေျပာခဲ့ေသာ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ စနစ္မ်ားထဲတြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္သည္ လြန္စြာခက္ခဲေပသည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ေအာင္ျမင္ရန္ ျပည္သူတို႔၏ အသိဥာဏ္၊ ဆင္ျခင္တံုတရား မ်ားစြာလိုအပ္မည္ဟူေသာ အဆိုအမိန္႔ကို အၿမဲတမ္းသတိရမိေပသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ဗယုသုကၡကိုသာ ျဖစ္ေစလိမ့္မည္ဟူေသာ ေျပာၾကားခ်က္ကို ထပ္မံဆင္ျခင္မိေပသည္။

လက္ရွိျမန္မာျပည္သည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈)ႏွင့္အညီ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ဦးတည္ေနတာကို ေတြ႔ရေပသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးကို ဖြဲ႔စည္းကာ ထိုလႊတ္ေတာ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ဖြဲ႔စည္းေသာ အစိုးရအသီးသီးျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို က်င့္သံုးကာႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူအက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ၾကျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

ေရြးေကာက္ခံအစိုးရမ်ားျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ အက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လြန္စြာသတိထားရေပလိမ့္မည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းစ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားက မိမိတို႔အတြက္ သင္ခန္းစာယူယံုပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ကမာၻေပၚတြင္ အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မဲအျပတ္အသတ္ျဖင့္ ႏိုင္ခဲ့ေသာ ျပည္သူ႔ပါတီမ်ားသည္ ေနာက္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႀကီးအက်ယ္ရံွဳးနိမ့္သြားရသည့္ သင္ခန္းစာမ်ားစြာရွိေပသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ ဒီလိုျဖစ္ရသည္ကို သံုးသပ္ရလွ်င္ ျပည္သူ၏တစ္ခဲနက္ေထာက္ခံမႈေၾကာင့္ မဲဆႏၵနယ္အမ်ားအျပားအႏိုင္ရၿပီး လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ထားႏိုင္သလို အစိုးရကိုလည္း တစ္ပါတီထဲကသာ ဖြဲ႔ႏိုင္တာကို ေတြ႔ရေပသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အစိုးရမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ အဓိကအျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမည့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္က အကန္႔အသတ္ေဘာင္အတြင္း က်ေရာက္ကာ အေျပာင္းအလဲကို အားေလ်ာ့ေစေပလိမ့္မည္။

ဒါ့အျပင္ ပါတီတြင္း ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကလည္း ေဒသလႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရမ်ား၏ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမွန္မ်ားအေပၚ ေကာင္းစြာသိရွိႏိုင္ျခင္း မရွိပဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အလြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚ၍ သြားမည့္စနစ္ႏွင့္ အံမဝင္ေသာ အျဖစ္မ်ိဳးႀကံဳေတြ႔ႏိုင္ရေပသည္။ စနစ္က ဒီမိုကေရစီကိုသြားမည္ဆိုလွ်င္ ပါတီတြင္းတြင္လည္း ဒီမိုကေရစီအရင္တည္ေဆာက္ဖို႔ လိုေပလိမ့္မယ္။

အစိုးရပိုင္းအေနျဖင့္လည္း ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ဖို႔ လိုမွာသလို တစ္ဖက္တြင္လည္း ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို တျဖည္းျဖည္းေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ ျပင္ဆင္ရေပလိမ့္မည္။ အဓိကအားျဖင့္ ျပည္သူႏွင့္အတူသြားမည္ဆိုေသာ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ ျပည္သူကို ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီအျမင္မ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သိရွိလာေစရန္ အားထည့္လုပ္ေဆာင္ရေပလိမ့္မည္။

ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားကို ဒီမိုကေရစီစနစ္၊ ဖယ္ဒရယ္ဆိုင္ရာ အသိပညာဗဟုသုတမ်ား ျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္း၊ ျပည္သူလူထုကို ဒီမိုကေရစီေရခ်ိန္ျမွင့္တင္ေပးျခင္းမ်ားကို အာဏာရအစိုးရမ်ားက လုပ္ေဆာင္ရေပလိမ့္မည္။ ထိုမွသာ ျပည္သူလူထုက ဒီမိုကေရစီေရခ်ိန္ျမွင့္လာကာ စနစ္အေပၚ နားလည္သေဘာေပါက္၍ အတူတကြ သြားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအရာကို ေရြးေကာက္ခံ အႏိုင္ရကိုယ္စားလွယ္မ်ားကသာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေပသည္။

အထူးသျဖင့္ အာဏာကို လက္ဝယ္ရရွိထားေသာ အစိုးရမ်ားကသာ ပို၍လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေပသည္။ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရး၊ ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီႏွင့္ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ အေၾကာင္းမ်ားကို ထည့္သြင္းစီစဥ္ေပးမွသာ မိမိတို႔သြားလိုေသာစနစ္ကို အတူတကြ ခ်ီတက္သြားလာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အာဏာႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္အသံုးခ်ေရးႏိုင္ငံေရးမွာတင္ လမ္းဆံုးမေနဘဲ အစိုးရကိုယ္တိုင္ကိုက မိမိတို႔သြားမည့္စနစ္ကို အမွန္တကယ္ ေလးေလးနက္နက္နားလည္ သေဘာေပါက္ေအာင္ ေလ့လာၾကဖို႔လိုအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ၏ အႏွစ္သာရမွာ အာဏာမ်ားကို ခြဲေဝက်င့္သံုးအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းျဖစ္၍ ၎တို႔ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားကသာ ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

စနစ္တိုင္းတြင္ ေကာင္းက်ိဳး၊ ဆိုးက်ိဳးရွိေနသည္ျဖစ္၍ ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ၏ အားနည္းခ်က္ျဖစ္ေသာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်၍ ေဒသမ်ားသို႔ ေပးလိုက္ေသာအာဏာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္သာ ထိန္းေၾကာင္းရေပလိမ့္မည္။ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ဆိုသည္မွာလည္း လူေတြကသာ ခ်မွတ္ထားသျဖင့္ အားနည္းခ်က္ေတာ့ ရွိ္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုေနရာတြင္ လႊတ္ေတာ္မ်ားက ဝင္ေရာက္ထိန္းေၾကာင္းရေပလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ တစ္ပါတီတည္း ႀကီးစိုးေသာလႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရမ်ားတြင္ေတာ့ အျပန္အလွန္ထိန္းေၾကာင္းျခင္းဆိုသည္မွာ ပါတီစည္းကမ္းေလာက္ေတာင္ ေၾကာက္စရာ မလိုေတာ့သည့္ အျဖစ္မ်ိဳးကို ေတြ႔ႏိုင္ေပသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ ယေန႔ေခတ္လို အသြင္ကူးေျပာင္းကာလတြင္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ အျပန္အလွန္ထိန္းေၾကာင္းမႈ အားနည္းျခင္း၊ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ေနရျခင္း၊ အစိုးရမ်ား၏ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္ေက်ာ္လြန္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျမင္ေတြ႔ေနရသလို ျပည္သူတို႔၏ ညည္းညဴသံမ်ားကို ၾကားေနရသည္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အလြန္အတြက္တင္သမက ႏိုင္ငံ၏ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲ ေနာက္ျပန္မလန္ေရးအတြက္ပါ လြန္စြာစိုးရိမ္မိေပသည္။ ထိုအခ်က္ကိုေက်ာ္လြန္သြားရန္ ပါတီ၊ လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရတို႔ပူးေပါင္းကာ ျပည္သူ႔အသံအစစ္အမွန္ကို နားေထာင္၍ ေျဖရွင္းႏိုင္မွသာ ျမန္မာျပည္၏ ဖယ္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးေရးသား တင္ျပလိုက္ရသည္။

Comments

comments