ဧၿပီလမွစ၍ လွ်ပ္စစ္မီတာမ်ားကို အတန္းအစား ၃ မ်ိဳးျဖင့္ ျပည္သူမ်ားထံ ခ်ေပးမည္

ဦးျမာ

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ တစ္ရက္ေန႔မွစ၍ လွ်ပ္စစ္မီတာေဘာက္မ်ားအား အတန္းအစား ၃ မ်ိဳးျဖင့္ ျပည္သူမ်ားထံ ခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနမွ ဝန္ႀကီး ဦးေဘာ့စ္ကိုက မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာသည္။

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ပမာဏအလိုက္သံုးစြဲမႈအေပၚ အေျခခံ၍ လွ်ပ္စစ္မီတာေဘာက္မ်ားကို သင့္ေလွ်ာ္သည့္ အတန္းအစားအလိုက္ ေရြးခ်ယ္တပ္ဆင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ မီတာေဘာက္မ်ားကို ၄ ေသာင္းခြဲ၊ ၇ ေသာင္းခြဲႏွင့္ ၉ ေသာင္းတန္ စသည္ျဖင့္ အတန္းအစားအလိုက္ ေဈးႏွဳန္း သတ္မွတ္ထားသည္။

“အရင္တုန္းက က်ေတာ္တို႔ ၉ ေသာင္းနဲ႔ တေျပးညီခ်တယ္ မဟုတ္လား အခုက အ့ဲလုိ မဟုတ္ေတာ့ဘူး ဘယ္လိုခ်မလဲဆိုေတာ့ ၄ ေသာင္းခြဲတန္ရွိမယ္ ၇ ေသာင္းခြဲတန္ရွိတယ္ ၉ ေသာင္းတန္ရွိတယ္”ဟု ဝန္ႀကီး ဦးေဘာ့စ္ကိုက ေျပာသည္။

ယခုက့ဲသို႔ ခ်ေပးရျခင္း၏ ရည္ရြယ္မွာ ေက်းလက္ေန ျပည္သူလူထုမ်ားအားလံုး တန္းတူညီမွ် မီးလင္းႏိုင္ေရးအတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။

ေစ်းႏႈန္းမ်ားအလိုက္ မီးအားမ်ားကို ခ်ိန္ဆထားသည့္အတြက္ လွွ်ပ္စစ္အသံုးနည္းသည့္ ေနအိမ္မ်ားက ေစ်းႏႈန္းသက္သာသည့္ မီတာေဘာက္ကို ဝယ္ယူႏိုင္သလို အသံုးမ်ားသည့္ ေနအိမ္မ်ားက အျမင့္ဆံုး မီတာေဘာက္ကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

“တပ္ဆင္ႏိုင္ေအာင္ဆိုၿပီး သံုးမ်ိဳးသံုးစားခြဲေပးလိုက္တာ တကယ့္တကယ္ ပိုက္ဆံ မတတ္ႏိုင္တ့ဲသူေတြကေတာ့ ၄ ေသာင္းခြဲတန္ပဲ ဝယ္လိုက္ေပါ့ ေနာက္မွ တျဖည္းျဖည္းေျပာင္းလို္က္ေပါ့။”ဟု ဝန္ႀကီး ရွင္းျပသည္။

ဒီးေမာဆိုၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လွ်ပ္စစ္မရရွိေသးေသာ ေက်းရြာအုပ္စု သံုးအုပ္စု က်န္ရွိေနၿပီး ၎ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားသို႔ လွ်ပ္စစ္မီးမ်ား ေပးေဝႏိုင္ရန္ ခြဲရံုမ်ား တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရိွ၌ ကယားျပည္နယ္တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကို ၇၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းေက်ာ္ ျဖန္႔ေဝးေပးႏိုင္ၿပီး က်န္ရိွ ေဒသမ်ားကို ၂၀၂၀ခုႏွစ္တြင္ ရရိွႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ကယားျပည္နယ္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ျဖဴက ေျပာၾကားထားသည္။

Comments

comments