ေက့ထ်ိဳးဘိုး ေျမေနရာမွာ ပညာေရးဝန္ထမ္းအိမ္ယာ တည္ေဆာက္ေနတဲ့ အျငင္းပြားမႈ

ဦးေဌးရယ္ (ေက့ထ်ိဳးဘိုးေဂါပကအဖြဲ႔ဝင္) “ရိုးရာကြင္းသတ္မွတ္တဲ့ေနရာမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေတြ ၾကက္ရိုးေတြထိုးရပါတယ္။ ဝက္ေတြသတ္ၿပီး ေျမေပၚမွာ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ က်ိန္စာတိုက္တဲ့သေဘာလုပ္ထားပါတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ ေနတဲ့သူေတြအေနနဲ႔လည္း အေႏွာက္အယွက္မ်ိဳးစံုေတာ့ ႀကံဳေတြ႔ရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္” အျပည့္အစံုကိုဗြီဒီယိုမွာၾကည့္ရွဳႏုိင္ပါတယ္။

Comments

comments