ေဂဟၿမိဳ႕ေတာ္ ႏွီးေနွာဖလွယ္ပြဲ ဖယ္ခံတြင္ က်င္းပ

သဘာဝေျမထိန္းသိမ္းေရးနွင့္ ေဂဟစနစ္အေရးႀကီးပံုကို သိရွိ့ၿပီးေတာ့ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ အင္တိုက္အားတိုက္နဲ႕ပါဝင္ဖို ့ဖယ္ခံုမွ ရွိေသာ အရပ္ဖက္ေဒသမ်ားကို တိုက္တြန္းနိုးေဆာ္လိုက္ၾကပါတယ္။

သဘာဝေတာေတာင္ေရေျမအား သဘာဝအတိုင္း အသံုးျပဳျပီး လံုျခံေဘးကင္းေသာ ၿမဳိ ့ေလးျဖစ္ဖို့ ယခုလုိ ဖယ္ခံု (သို့) ေဂဟ ၿမိဳ့ေတာ္ ႏွီးေနွာဖလွယ္ပြဲ ဒီဇင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႕မွာ က်င္းပတဲ့အခ်ိန္က ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

Comments

comments