ေတာင္သူမ်ား၏ အေျခခံလူမႈဘဝတိုးတက္ေရးအခြင့္အလမ္းကို ျမွင့္တင္ပါ

ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)အယ္ဒီတာ
=====

ျပည္နယ္အတြင္းမွီတင္းေနထိုင္ၾကသည့္ ေဒသခံမ်ား အမ်ားစုသည္ စပါးစိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းျပဳလုပ္လွ်က္ ရိွသည္။
စပါးစိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ ေရရရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ လယ္စပါးမ်ား စိုက္ပ်ိဳးၾကရာ၌ ေစ်းအတန္အတင့္ရရွိေနေသာ္လည္း၊ အျခား ကုန္းျမင့္ေဒသဘက္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးသည့္ စပါး၏ ေစ်းကြက္သည္ ကြာဟမႈမ်ား ရွိေနသည္။

ကယားျပည္နယ္သည္ ကုန္းျမင့္ေဒသအမ်ားစုျဖစ္ၿပီး ေျမျပန္႕ အနည္းငယ္သာ ရွိသည္။ ကုန္းျမင့္ေဒသဘက္တြင္ အမ်ားစု ေနထိုင္ၾကသည့္အတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာျဖင့္ အသက္ေမြးၾက ရၾကသည္။ အဓိက ဝင္ေငြရရွိေသာ အရင္းအျမစ္မွာ ဆန္စပါးစိုက္ပ်ိဳးျခင္း လုပ္ငန္းသာ ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ အိမ္ေထာင္စု အမ်ားစုသည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးတစ္ခုတည္းျဖင့္ စားဝတ္ေနေရး မဖူလုံေပ။

စပါးစိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းၾကသည့္ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ ယူဆမိုဆိုေက်းရြာကို ကရုဏာလူမႈစည္းလုံးညီညြတ္ေရးအသင္း (လြိဳင္ေကာ္)မွ သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္ အမ်ားစုက ၆ လေအာက္သာ မိသားစုအတြက္ ဖူလုံသည္ဟု အရင္ခံစာ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရိုးရာဓေလ့စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္အညီ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာလုပ္ကိုင္ရာ၌ အခ်ိဳ႕ေသာေနရာမ်ားတြင္ ကာလရွည္ၾကာစြာ ေျမအနားေပးျခင္းစနစ္ျဖင့္ အသုံးျပဳၾကၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ စနစ္ျဖင့္သာ အသက္ေမြး ဝမ္းေၾကာင္းေနျခင္းျဖစ္သည္။

ခူးပရာေက်းရြာကို ေျမယာအသုံးခ်မႈႏွင့္ ကာဗြန္ပမာဏကို သုေတသနျပဳလုပ္ထားရာတြင္ခူးပရာေတာင္သူမ်ား၏ ေကာင္းမြန္ထိေရာက္သည့္ ေတာင္ယာအနားေပးျခင္း စီမံခန္႕ခြဲမႈေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း ေတာင္ယာရာသီစက္ဝန္းတစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ ၾကြင္းက်န္အပင္မ်ား သစ္ပင္အျဖစ္ရွိေနေသာ အျမစ္ဖြာမ်ားႏွင့္ ေျမဆီလႊာကာဗြန္တို႕ကို ထိန္းသိမ္းစုေဆာင္းထားသည္ဟု ဆိုထားသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ခူးပရာေဒသရွိ ေရြ႕ေျပာင္းေတာင္ယာေျမမ်ားတြင္ စုစုေပါင္းကာဗြန္သိုေလွာင္မႈသည္ အေတာ္အတန္ပင္ေပါမ်ားသည္ဟု ေဖာ္ ျပထားသည္။ ကာဗြန္သိုေလွာင္မႈ ေကာင္းေစသည့္ အတြက္္လည္း တစ္ဖက္တြင္ သင့္ေတာ္သည့္ ေရြ႕ေျပာင္းေတာင္ယာကို လုပ္ကိုင္ေစနိုင္ ေကာင္းမြန္သည့္ ေျမယာအသုံးခ်မႈ စီမံခန္႕ခြဲမႈျဖင့္ လုပ္ကိုင္၍ ျဖစ္သည္ဟုဆိုႏိုင္ပါသည္။

သို႕ေသာ္ ထြက္ရွိလာသည့္ စပါးသည္ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ျပႆနာကို မေျဖရွင္းႏိုင္ေသးေပ။ ယခုကဲ့သို႔ေသာ ေရြ႕ေျပာင္းေတာင္ယာကိုလည္း တစ္ဖက္မွာက သဘာဝတ္ပတ္ဝန္းက်င္ကိုထိခိုက္ေစသည္ဟု ဆိုကာ ထိန္းသိမ္းဖို႕ လည္း ေျပာဆိုေနၾကပါသည္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ မထိခိုက္ေစရန္ ထိန္းသိမ္းမည့္ နည္းပညာမ်ား ၊ အေထာက္အပံ့မ်ားကို အစိုးရက ေကာင္းမြန္သည့္ ေျမယာအသုံးခ်မႈ စီမံခ်က္လည္း ေဆာင္ရြက္ဖို႕ လိုအပ္ပါသည္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ေၾကညာစာတမ္းတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈ အတိုင္းအတာႏွင့္ ထိခိုက္ေစေသာ အႏၱရာယ္မ်ားကို ေလ်ွာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ဖန္တီးရန္ အသိပညာေပးျခင္း ၊ လက္ေတြ႕အေထာက္အပံ့ေပးျခင္းတို႕ျဖင့္ ေရြ႕ေျပာင္းေတာင္ယာကို ဖယ္ရွားသြားမည္ဟု ပါရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကယားျပည္နယ္ေဒသ၏ လက္ရိွအေျခအေနတြင္ ေဒသခံမ်ားစုက ေရြ႕ေျပာင္းေတာင္ယာျဖင့္သာ အသက္ေမြးေနၾကရသည္။ တစ္ဖက္တြင္မူ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးျခင္း ဥပေဒသည္ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ စီမံခန္႕ခြဲ၍လည္း မရႏုိင္ေသးသည့္အတြက္ ျပည္နယ္အတြင္း ျပႆနာကိုမူ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လယ္ယာေျမဥပေဒအတြင္း ထည့္သြင္းျပင္ဆင္ရန္လည္း ခက္ခဲေနသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသားေျမအသုံးခ်မႈ မူဝါဒ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ေျမအသုံးခ်မႈ အခြင့္အေရးမ်ားအပိုင္း(၈)တြင္ ဌာေန တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ရိုးရာေျမအသုံးခ်မႈ အေလ့အထမ်ားကို ထည့္သြင္းျပဌာန္းထားသည္။
မိမိတို႕ ေဒသအတြင္းရွိ ေရြ႕ေျပာင္းေတာင္ယာျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ၊ ျပႆနာမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားကသာ အသိဆုံးျဖစ္သည္။

ေကာင္းမြန္သည့္ ေရြ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းစနစ္ ေပၚထြန္း
လာႏိုင္ေရးသည္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ ျပည္နယ္အဆင့္ ေရးဆြဲႏိုင္ရန္ ေရွ႕ဆုံးကမားမားမတ္မတ္ ကနဦးရပ္တည္ေတာင္းဆိုေပးရမည့္သူမ်ားမွာ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားအပ္သည္။

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *