ေဒသထြက္လက္မႈပစၥည္းမ်ားဖန္တီးျပဳလုပ္မႈ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပ

ရိုးရာလက္မႈပစၥည္းမ်ား ဖန္တီးျပဳလုပ္ၿပီး ေဒသထြက္လက္မႈပစၥည္းမ်ား ထုတ္ေဖၚျပသခြင့္ရရိွႏိုင္မည့္ ကယားျပည္နယ္လက္မႈလုပ္ငန္းၿပိဳင္ပြဲကို က်င္းပေနေၾကာင္း သိရသည္။  

သဘာဝထြက္ပစၥည္းႏွင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳကာ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ဟန္လကၡဏာမ်ားျဖင့္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ လက္မႈပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္မႈျမွင့္တက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ၿပီး လက္မႈပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဒသထြက္လက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရဝန္ႀကီးဌာန ကယားျပည္နယ္စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနက ေၾကညာထားသည္။

အဆိုပါပြဲ၌ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည့္ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားကို ၇ မ်ိဳးသတ္မွတ္ထားၿပီး ရက္ကန္းထည္မ်ား၊ ေတာင္းရက္ျခင္း၊ သတၱဳပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ လက္မႈပစၥည္းမ်ား၊ ရြံ႕ေစးျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ လက္မႈပစၥည္း၊ သစ္သားပစၥည္း၊ ဝါးႏွင့္ သစ္ေစျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာလက္မႈပစၥည္းႏွင့္ အဆင္တန္ဆာႏွင့္ အလွဆင္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ဖန္တီးျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ၿပိဳင္ပြဲကာလကို ဧၿပီ ၁၈ ရက္ေန႔မွ ဇြန္ ၅ ရက္ေန႔အထိ သတ္မွတ္ထားသည္။ ဆုေၾကးကို ပထမဆု က်ပ္ ၁ သိန္း၊ ဒုတိယဆု က်ပ္ ၅ ေသာင္းႏွင့္ တတိယဆု က်ပ္ ၃ ေသာင္း ခ်ီးျမွင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Comments

comments