“ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး”ရန္ပုံေငြမ်ား အေၾကာင္း

ေက်ာ္စိုးသူ (Economic Development)

လြန္ခဲ့ေသာ အစိုးရအဆက္ဆက္ကတည္းကပင္ ဘတ္ဂ်တ္၏ စည္းကမ္းတင္းၾကပ္မႈမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ရုံးဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးတြင္ တရားမဝင္ဘတ္ဂ်တ္ျပင္ပဖန္ရန္ပုံေငြမ်ားစြာ ထားရွိ သုံးစြဲခဲ့ၾကေပသည္။

၎ရန္ပုံေငြမ်ားသည္ ဌာနအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ေကာင္းက်ိဳး အနည္းငယ္သာရွိၿပီး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမရွိေသာေၾကာင့္ ႏို္င္ငံႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူး ျဖစ္ထြန္းခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ႏွင့္ လူတစ္စုအတြက္သာ အက်ိဳးေက်းဇူးျဖစ္ထြန္းေစခဲ့သည္။

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ အားေကာင္းျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိိျခင္းႏွင့္ အျပန္အလွန္ထိန္းေၾကာင္းမႈ အားနည္းခဲ့ေသာ အစိုးရစနစ္တို႔၏ အက်ိဳးရလာဒ္ ပင္ျဖစ္ေပသည္။ ထိုရန္ပုံေငြမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်တ္သို႔ ထည့္ဝင္ျခင္းမရွိဘဲ ဌာနအဖြဲ႔အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ စိတ္ႀကိဳက္လိုရာသုံးႏိုင္ရန္ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ အသုံးစရိတ္မ်ားသာ ျဖစ္ခဲ့ရေပသည္။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ ေဒသအစိုးရမ်ားေပၚထြက္လာခဲ့ၿပီး ေဒသဘတ္ဂ်တ္ဥပေဒမ်ား အတည္ျပဳျပဌာန္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ထိုဖန္ရန္ပုံေငြမ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္ ညီၫႊတ္ျခင္းမရိွေသာသည္ကို အျပန္အလွန္ထိန္းေၾကာင္းမႈမရွိေသာ စနစ္တြင္ မည္သူမွ် ေဝဖန္ေထာက္ျပျခင္း မျပဳေတာ့ေပ။

သို႔ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့့္တြင္ လႊတ္ေတာ္အားေကာင္းၿပီး (Check & Balance) အသက္ဝင္ေသာေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုဌာနအသီးသီးမွာရွိသည့္ ဖန္ရန္ပုံေငြမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်တ္သို႔ ထည့္ဝင္ေစကာ ထိုမွတဆင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္အညီ ထုတ္ယူသုံးစြဲႏို္င္ေစျခင္းအထိပါ ဦးသိန္းစိန္းအစိုးရအေနျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေပသည္။

ထိုေနရာတြင္ ဦးသိန္းစိန္အစိိုးရအေနျဖင့္ ေပါ့ေလ်ာ့မိခဲ့သည္မွာ ေဒသအစိုးရအဖြဲ႔မ်ား ပင္ျဖစ္ေပသည္။ ေခတ္အဆက္ဆက္ကတည္းက ထိုေငြထားသုံးစြဲျခင္းတို႔ အက်င့္ပါလာခဲ့ေသာ ေဒသအစိုးရမ်ားသည္ ဘတ္ဂ်တ္ဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စုမွ ေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ားအျပင္ ေဒသတြင္းရေငြမ်ားကိုလည္း ထိန္ခ်န္ကာ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေခါင္းစဥ္တပ္ ရန္ပုံေငြစာရင္းထားရွိဖြင့္လွစ္မႈ၌ အဓိကသာဓကသည္ ပဲခူးတိုင္းအစိုးရ၏ ျပႆနာပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ဤေနရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုမွ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သက္ေရာက္မႈ O/A(အျခားစာရင္းရွင္)ျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးေသာအျခား ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့ခ်ေရးရန္ပုံေငြႏွင့္ အေထြအေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနတြင္ရွိေသာ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ရန္ပုံေငြမ်ားသည္လည္း သက္သက္ရွိေနေသးသည္။ ေခါင္းစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဌာနအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ သူတစ္လူ ငါတစ္မင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္ပင္ျဖစ္ေပသည္။

ျပည္ေထာင္စုမွ O/A ျဖင့္ ေထာက္ပံံ့ေပးေသာ ေက်းလက္ေဒသဖြံံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ လက္ေတြ႔တြင္ ထိုက္သင့္သေလာက္္ အက်ိဳးေက်းဇူး ျဖစ္ထြန္းခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ O/A ျဖင့္ ခ်ထားေပးေသာေၾကာင့္ စည္းကမ္းမရွိသုံးစြဲေနမႈမ်ားကို ထပ္မံေတြ႔ေနရေသာေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ MD (ဦးစီးဌာနေငြထုတ္စာရင္း) ျဖင့္ပင္ ေငြပမာဏေလ်ာ့ခ်၍ ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။ မည္သုိ႔မည္ပုံပင္ ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္ျဖစ္ေစ အျပန္အလွန္ထိန္းေၾကာင္းမႈ အသက္မဝင္ေသးေသာ ေဒသအစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားေၾကာင့္ အဆိုပါ တရားဝင္ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ဘတ္ဂ်တ္မ်ားမွာလည္း ထိုက္သင့္သေလာက္ ေအာင္ျမင္မႈမရရွိခဲ့ေပ။

ယခင္ေခတ္ကာလမ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲေဝရရွိမႈ နည္းပါးေသာေၾကာင့္ ဘတ္ဂ်တ္ျပင္ပဖန္ရန္ပုံေငြမ်ားမွာ ရရသုံးသုံးျဖင့္ ပိုလွ်ံမႈမ်ားမ်ားစားစား မရွိၾကေသာ္လည္း ဖယ္ဒရယ္အရေဒသအစိုးရမ်ားကို ပိုမိုခြဲေဝခ်ထားေပးသည့္ ဘတ္ဂ်တ္စနစ္တြင္ေတာ့ အဆိုပါ ဖန္ရန္ပုံေငြမ်ားသည္ လူတစ္ဦးႏွင့္လူတစ္စု၏ အသုံးစရိတ္ႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားသာ ျဖစ္ခဲ့ေပသည္။

စာရင္းအင္မရွိေသာ ဖန္ရန္ပုံေငြမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အကူးအေျပာင္းကာလမ်ားတြင္ စိတ္ႀကိဳက္လုပ္ယူသြားႏိုင္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း မေကြးတိုင္းတြင္ အဆိုပါ ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္း ပင္ျဖစ္ေပသည္။ ဤေနရာတြင္ အထူးခ်ီးက်ဴးလိုသည္မွာ လက္ရွိ မေကြးတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳ ပင္ျဖစ္သည္။ အစိုးရစနစ္ကို အရင္ကတည္းက ခ်ည္းကပ္ေလ့လာထားၿပီး မည္သို႔မည္ပုံ စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ရမည္ကိုပင္ ေသခ်ာသိေနျခင္း ပင္ျဖစ္ေပသည္။

က်န္ေဒသဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားေလးစားအားက် အတုယူသင့္ေပသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ အဆိုပါ ဖန္ရန္ပုံေငြမ်ားသည္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ားသာျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်တ္သုိ႔ ထည့္ဝင္ကာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္အညီ ထုတ္ယူသုံးစြဲရမည့္ ဘ႑ာေငြမ်ားပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ဤေနရာတြင္ အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ သတိထားရမည္မွာ ဤရန္ပုံေငြႏွင့္ အလားတူ ဖန္ရန္ပုံေငြမ်ားကို အျခားေဒသအစိုးရမ်ားတြင္ ထားရွိသုံးစြဲေနျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္စစ္ေဆးျခင္းပင္ ျဖစ္ေပလိမ္႔မည္။ ဖယ္ဒရယ္အရ ခြဲေဝေပးသည့္ ေဒသဘတ္ဂ်တ္မ်ားတြင္ပင္ မိမိတို႔သုံးလိုေသာ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အညီ ထုတ္ယူသုံးစြဲႏိုင္ေအာင္ ျပဳျပင္ရေပမည္။

ဤေနရာတြင္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ အခ်က္ျဖစ္ေသာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနျဖင့္သာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားေသာ ေဒသအစိုးရအဖြဲ႔မ်ားသည္ ဘ႑ာေငြမ်ားကို ေျပာင္းလဲလာသည့္ ေခတ္စနစ္ႏွင့္ အညီ လက္ေတြ႔လိုက္နာက်င့္သုံးေျပာင္းလဲရန္ အတြက္ (စြမ္းရည္) Capacity မ်ားလိုအပ္ေနမည္ ျဖစ္ေပသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ အဆိုပါ တရားမဝင္ဖန္ရန္ပုံေငြမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို မေအာင္ျမင္ေစႏိုင္သလို ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္လည္း အက်ိဳးေက်းဇူး မျဖစ္ထြန္းေပ။ ထို႔အျပင္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဥပေဒမ်ားကိုလည္း တန္ဖိုးမထား မေလးစားရာေရာက္ေသာေၾကာင့္ အစိုးရသစ္အေနျဖင့္လည္း သတိႀကီးစြာထား၍ ကိုင္တြယ္ရေပလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ဥပေဒမ်ားကို တစ္ေျပးညီလိုက္နာက်င့္သုံးရန္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ထိန္းေၾကာင္းမႈ အားေကာင္းေသာ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ အားလုံးဝိုင္းဝန္းႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ တိုက္တြန္းေရးသားလိုက္ရေပသည္။

Comments

comments