ေဒသအတြက္အက်ိဳးမရိွႏိုင္ဟုဆိုကာဘိလပ္ေျမစီမံကိန္အား အၿပီးဖ်က္သိမ္းေပးရန္ေဒသခံမ်ားေတာင္းဆို

လင္းသန္႔

လူထုက်န္းမာေရးႏွင့္ ေရရွည္တြင္ ေကာင္းက်ိဳးထက္ ဆိုးက်ိဳးသာ ပိုမိုမ်ားျပာလာႏိုင္သျဖင့္ လိြဳင္ေကာ္တြင္ တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားေသာ တစ္ရက္ တန္ ၄၀၀၀ က် ဘိလပ္ေျမစီမံကိန္းကို ေဒသခံမ်ားက အၿပီးတိုင္ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံရန္ ညီညာစြမ္းအားလုပ္ငန္းစုကုမၸဏီလိမိတက္၏ အစျပဳမႈကိုလည္း ေနာက္ဆုတ္ေပးရန္ စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ေသာ သေဘာထားဆႏၵထုတ္ေဖၚပြဲအၿပီးတြင္ ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့ေသာ ကယားေျမသက္ေသအဖြ႔ဲက ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္။
စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားေသာ ေနရာသည္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ လြန္စြာနီးကပ္ေနပါသျဖင့္ လူထု၏ အနာဂတ္က်န္းမာေရးအာမခံခ်က္ကိုလည္း ၿခိမ္းေျခာက္လာႏိုင္ေၾကာင္း အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္က ေဝဖန္သည္။

ထို႔အျပင္ စီမံကိန္းအစျပဳလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကတည္းက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွခဲ့ျခင္းသည္လည္း လူထုအတြက္ ယံုၾကည္ႏိုင္စရာမရိွဟု ေထာက္ျပထားေသးသည္။

သို႔႔ေသာ္ ကယားျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကမူ စက္တင္ဘာလ တတိယအပတ္က ျပည္နယ္ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ လူထုႏွင့္ အစိုးရေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ အမ်ားျပည္သူလူထုက စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္မခံပါက လူထု၏ ဆႏၵကို အေလးထားလုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ကတိေပးေျပာၾကားထားသည္။

ဓါတ္ပံု-Ei Khun Reh

Comments

comments