ေမာ္ခ်ီးတြင္ တရားမဝင္သတၱဳတူးေဖၚမႈပေပ်ာက္ရန္ ျပည္နယ္အစိုးရ ေဒသခံ လုပ္ငန္းရွင္ သံုးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြး

လင္းသန္႔

ေမာ္ခ်ီးသတၱဳတြင္း စီမံကိန္းနယ္ေျမအတြင္း တရားမ၀င္သတၱဳတူးေဖာ္ေနမႈႏွင့္ တရားမ၀င္ သတၳဳေရာင္း၀ယ္မႈမ်ား ပေပ်ာက္ေစေရးအတြက္ ကယားျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ေဒသခံ၊ လုပ္ငန္းတာဝန္ရိွသူမ်ား ႏိုဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔က ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

သတၳဳတြင္းအတြင္း အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳ မွီတင္းေနထုိင္ၾကသည့္ အေျခခံက်င္းလုပ္သားမ်ာ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစေရးအတြက္ ေျမျပင္အေျခအေနတြင္  အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး ၾကားဝင္ေစ့စပ္ညိွႏိွဳင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ က်င္းဦးစီး၊ က်င္းလုပ္သားမ်ား ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ ဥပေဒမ်ား သိရွိနားလည္ သေဘာေပါက္ေစေရးအတြက္  ဖားေဆာင္းျမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၂)သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း၊ ေမာ္ခ်ီးသတၱဳတြင္းစီမံကိန္း၊ အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။  

အသစ္ေဖါက္လုပ္ထားသည့္ ေမာ္ခ်ီးသတၱဳတြင္းကို ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ သြားေရာက္ေလ့လာစဥ္(ဓါတ္ပံု-U Sai Gyi-fb)

ေမာ္ခ်ီးေဒသအတြင္း တရားမဝင္ သတၱဳေရာင္းဝယ္မႈ ပေပ်ာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ကုမၸဏီမွ ခဲသတၱဳေဈးမ်ား တိုးျမွင့္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကယားျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအယ္လ္ေဖါင္းရိွဳက ေျပာသည္။

အစုိးရအေနျဖင့္ သတၱဳႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ ဘ႑ာေငြမ်ား ရံွဳးဆံုးေလးလြင့္ျခင္းမရိွေအာင္    စီမံေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိၿပီး ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအား နားလည္သေဘာေပါက္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေမာ္ခ်ီးခဲသတၱဳထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား အခက္အခဲျပႆနာမ်ားရွိပါက ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းအေျဖရွာသြားမည္ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာသည္။

ေမာ္ခ်ီးသတၳဳတြင္း စီမံကိန္းနယ္ေျမအတြင္း လက္လုပ္လက္စားနွင့္ က်င္းဦးစီးမ်ား တူးေဖာ္ရရွိသည့္ အဆင့္နိမ့္သတၳဳကုန္ၾကမ္းမ်ားကုိ ယခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁  ရက္ေနမွ စတင္ျပီး သတၳဳသားပါ၀င္မႈ ၂၀ ရာခုန္းႏွဳန္းအထက္ သတၱမ်ားအား ၀ယ္ယူစုေဆာင္းသြားမည္ဟုဆိုကာ ေဈးႏႈန္းမ်ာကုိလည္း တရားမ၀င္သတၳဳ၀ယ္ယူေနသူမ်ားႏွင့္အၿပိဳင္ ဒီဇင္ဘာလမွစ၍ ဝယ္ယူေပးသြားမည္ဟု ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ကယားျပည္နယ္သတၳဳထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီ(KMPC)က တင္ျပခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ေမာ္ခ်ီးသတၳဳတြင္း စီမံကိန္းတြင္ ကမၻာ့သတၳဳေပါက္ေစ်း၊ ကုမၸဏီကေပးသည့္ သတၳဳေစ်းႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္ဇယားမ်ားကုိ LED Billboard မ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း KMPC က ဆိုသည္။

သတၳဳတြင္းဦးစီး ဌာန ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး၊ အမွတ္(၂) သတၳဳတြင္းလုပ္ငန္း၊ မန္ေနဂ်ာ၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနနွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိမ္းသိန္းေရး ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴးတုိ႔မွ ဌာနအလုိက္ ဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအား ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

အဆုိပါေတြ႕ဆုံပြဲအခမ္းအနားသုိ႔ ကယားျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕၊ ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕၀င္ ၀န္ၾကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး၊ ျပည္နယ္အဆင့္ဌာနဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ က်င္းဦးစီးမ်ား၊ က်င္းလုပ္သားမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

Comments

comments