ေရရွည္စီမံကိန္းခ်ေပးရင္ ဘိန္းစိုက္တာပေပ်ာက္ႏိုင္

ခြန္းမိုးဇက္ – ေဒါေရာက္ခူ ေဒသခံ

ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးတယ္ဆိုတာက ကြ်န္ေတာ္တို႔ရြာအေနနဲ႔ အေျခခံစီးပြားေရးအေပၚမွာလည္း မူတည္တယ္ေပါ့။ စီးပြားေရး၊ ျပည္သူလူထုေတြရဲ႕ စားဝတ္ေနေရးအေျခအေန ခက္ခဲေနသေရြ႕ မွီခိုေနရတဲ့သေဘာ ျဖစ္ေနတယ္။ ဘိန္းကေတာ့ ဥပေဒနဲ႔မညီဘူးဆိုတာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔သိတယ္။ ျပည္သူလူထုေတြလည္း နားလည္ေအာင္ေတာ့ ေျပာျပထားတယ္။ ေလ်ွာ့ခ်ဖို႔ဆိုရင္လည္း အမ်ားႀကီးေလွ်ာ့ခ်ၿပီေပါ့ေနာ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔အတြက္ ဒီဘိန္းထက္ ဝင္ေငြေကာင္းတဲ့ စီးပြားေရးေတြလုပ္ေပးႏိုင္မွ ကြ်န္ေတာ္တို႔ စားဝတ္ေနေရး အဆင္ေျပမယ္။

Comments

comments