ေျမလြတ္ေျမရိုင္းဥပေဒသည္ ေဒသခံေျမယာမ်ားကို သိမ္းပိုက္ႏိုင္သည့္အတြက္ ဖ်က္သိမ္းရန္ေတာင္းဆိုေနၾက

မူဂ်ာမီလိွဳင္

ေျမလြတ္ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟိုေကာ္မတီမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာစာသည္ တိုင္းရင္းသားေဒသ႐ွိ ေျမယာမ်ားကို တရားဝင္သိမ္းပိုက္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ ဖယ္ဒရယ္တိ္ုင္းရင္းသား ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကြန္ယက္မွ သေဘာထားထုတ္ျပန္သြားသည္။

̏ ေျမမသိမ္းတဲ႔ေနရာဆိုတာ သိပ္ၿပီးေတာ့ မရွိဘူးေလ တိုင္းရင္းသားအသီးသီးက လူထုေဟာေျပာပြဲေတြလုပ္မွာေပါ့။ အစိုးရေတြ ပါတီေတြကိုလည္းဖိအားေပးမယ္ေပါ့ေနာ္၊ တက္ၾကြလႈပ္ရွားတဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ဖမ္းဆီးတယ္ အေရးယူတယ္ဆိုတာ ကြ်န္မတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံထဲမွာ တစ္ခုဘဲရွိတာ˝ ဟု ဖယ္ဒရယ္တိ္ုင္းရင္းသား ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကြန္ယက္မွ ေဒၚမိုးသူဇာဦးက ေျပာသည္။

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၃၀) ရက္ေန႔ ေျမလြတ္ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟိုေကာ္မတီ၏ စာအမွတ္ ၁၂/မလရ-၁ (၃၇၀/၂၀၁၈) အရထုတ္ျပန္ေသာ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားစာသည္ တိုင္းရင္းသားေဒသ႐ွိ ေျမယာမ်ားကို တရားဝင္သိမ္းပိုက္သည့္ ဥပေဒျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ၎အဖြဲ႕က ျပင္းထန္စြာ ႐ႈတ္ခ်ပါေၾကာင္း ေျပာဆိုထားပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမရိုင္းမ်ား လံုးဝမရွိေၾကာင္း ၊ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းႏွင့္ သြားေနၾကသည္အတြက္ ပံုစံ (၇)ေလွ်ာက္ၾကေသာ္လည္း အားလံုးမရႏိုင္ၾကေၾကာင္း၊ အစိုးရအေနႏွင့္ ဥပေဒအရေဆာင္ရြက္ပါက ျပည္သူမ်ားကသာ ဆိုးက်ိဳးခံစားရမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ၎ဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

̏ ပံုစံ(၇)မရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အစိုးရအေနနဲ႔ေတာ့ ဥပေဒအရတရားဝင္ျဖစ္တဲ႔အတြက္ သိမ္းဖို႔လြယ္တယ္။ အစိုးရကလည္း ကုမၸဏီေတြ၊ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ခ်ေပးလို႔ရတဲ႔ အေျခေနျဖစ္သြားတယ္။ ကိုယ္က စိုက္ပ်ိဳးအသံုးျပဳ မယ္ဆိုရင္ ေလွ်ာက္ရတယ္ မေလွ်ာက္ဘူးဆိုရင္ ကိုယ္က က်ဴးေက်ာ္သူျဖစ္တာေပါ့ ေထာင္ဒဏ္ (၂) ႏွစ္ထိခ်လို႔ရတဲ႔အတြက္ တိုင္းရင္းသားေတြအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မွဳတစ္ခုျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲ႔ဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းရန္လိုလားတယ္˝ ဟု ဖယ္ဒရယ္တိ္ုင္းရင္းသား ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကြန္ယက္မွ ကုိစစ္မုန္းဒီီးဒီက ေျပာသည္။

ေျမလြတ္ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒပုဒ္မ ၁၁(က)တြင္ ေက်းလက္ေဒသေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ မိသားစု တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စတင္ခြင့္ျပဳသည့္ေန႔ရက္မွစ၍ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ထက္မပိုေစဘဲ ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္ ဟု ပါရွိသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ပုဒ္မခြဲ(က)၊ ပုဒ္မခြဲငယ္(၁)ႏွင့္ ပုဒ္မခြဲ (ခ)တို႔အရ ခြင့္ျပဳထားေသာ သက္တမ္းကုန္ဆံုးၿပီးေနာက္ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လိုေသာ လုပ္ငန္းအတြက္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္ၿပီး ထပ္မံ၍ စုစုေပါင္းႏွစ္ေပါင္း ၃၀ထက္မပိုဘဲ အႀကိမ္ႀကိမ္ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္ ဟု ပါရွိပါသည္။

ထို႔အျပင္ ပုဒ္မ၂၂(က)(၃)တြင္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ေျမကို ခြင့္ျပဳထားသည့္ေန႔မွ ေလးႏွစ္ေက်ာ္လြန္သည္အထိ ေဖာ္ထုတ္လုပ္ကိုင္ျခင္းမရွိေသာ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမရိုင္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္က ျပန္လည္သိမ္းယူၿပီးျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္ဟု ပါရွိထားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ဥပေဒအတိုင္းသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္လွ်င္ ေတာင္သူမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားအားလုံး အတြက္ဒုကၡေရာက္ေစမည္ျဖစ္သည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ဖယ္ဒရယ္တိ္ုင္းရင္းသား ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကြန္ယက္မွ ကခ်င္၊ ကယား(ကရင္နီ)၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔မွ ေတာင္သူလယ္သမားအဖြဲ႔မ်ား၊ ေျမယာလႈပ္ရွားသူမ်ားက ေျမလြတ္ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းဥပေဒ ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

Comments

comments