ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေရးပါေသာ ေဒသအစိုးရစနစ္မ်ား

ေက်ာ္စိုးသူ(Economic Development)ေရးသားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရကတည္းက ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္အတူ ရွင္သန္ေမြးဖြားလာရေသာ ႏိုင္ငံအတြက္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုသည္မွာ ျပည္သူအမ်ားက အလိုခ်င္ဆံုးေသာ အရာတစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ ျပည္သူမွ ေပါက္ဖြားလာေသာ အစိုးရတိုင္း၏ နံပါတ္တစ္ ရည္မွန္းခ်က္လည္းျဖစ္ေပသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ အလြန္တရာ ခြဲျခားရခက္လွေသာ ပုစၦာမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

ထိုသုိ႕ျပည္သူႏွင့္ အစိုးရမ်ား လိုလားေတာင္းတလ်က္ရွိေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ေဒသအစိုးရမ်ား၏ အခန္းက႑မွာ လြန္စြာအေရးႀကီးသည္ကိုု သတိထားသင့္ေပသည္။ ေဒသအစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အရည္အခ်င္းအေျမာ္အျမင္ႏွင့္ လက္ေတြ႕လုုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မူမ်ား ကသာ ေဒသၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားကို အားေကာင္းလာေစမွာျဖစ္သလို ထိုမွတစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စုၾကီးတစ္ခုလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရရွိခံစားလာႏိုင္မည့္ အခ်က္ကို သတိျပဳမိသင့္ေပသည္။

စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေဒသတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ပြင့္လင္းျမင္သာစြာခ်ျပျပီး အတူတကြ ပူးေပါင္းဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႕အလြန္အေရးႀကီးေပသည္။

ထိုမွသာ အစိုးရစနစ္၏ လုပ္ေဆာင္ေနမူမ်ားကို ေဒသတြင္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက သိရွိလာမွာျဖစ္သလုိ ၎တို႔၏ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင့္လည္း အျပန္အလွန္အက်ိဳးေက်းဇူး ျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္ေစပါလိမ့္မည္။

အနီးကပ္ဆံုး ဥပမာတစ္ခုကိုျပရလွ်င္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားက သက္ေသပင္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ တစ္လ တစ္ႀကိမ္ေတြ႕ဆံုကာ မိမိတို႔အစိုးရ၏ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ခ်ျပကာ အတူတကြလက္တြဲေဆာင္ရြက္ သြားဖို႔ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။။ ထိုမွသာ သူ႕အခက္အခဲ၊ ကိုယ့္အခက္အခဲႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အမွန္တကယ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သိရွိနားလည္လာၾကကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ တြန္းအားတစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ခဲ့ရသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရွိဘဲ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား မေဆာင္ရြက္ႏိုင္သလုိ မဖြံ႕ျဖိဳးလွ်င္လည္း ေရရွည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မရႏိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဒသတြင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား သိရွိနားလည္ဖို႔ လိုသလို လက္ေတြ႕က်င့္သုံးလိုက္နာေဆာင္ရြက္ဖို႔လည္း လိုမည့္အခ်က္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မွ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သို႕ အသြင္ကူးေျပာင္းခဲ့ေသာ နုိင္ငံမ်ားတြင္ နိုင္ငံေရး ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရမည္မွာ အေသအခ်ာပင္ျဖစ္ၿပီး ထိုျပသာနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ ရမည္မွာလည္း အစိုးရမ်ား၏ အလုပ္တာဝန္ပင္ျဖစ္ေပသည္။ ထိုေနရာတြင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ အားေကာင္းခဲ့ေသာ အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမ႑ိဳင္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ က်န္က႑မ်ားအေပၚမည္မွ် တေလးတစားျပဳမူ ေဆာင္ရြက္သလဲဆိုသည့္အခ်က္ႏွင့္တကြ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုသည့္ အခ်က္မ်ားကသာ ျပသာနာမ်ားကို ေျပလည္ႏိုင္ေစပါလိမ့္မည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံလုိ အသြင္ကူးေျပာင္းႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ႀကံဳေတြ႕ရမည့္ ျပႆနာအခက္အခဲမ်ား လြန္စြာမ်ားျပားလွေပသည္။ ထိုျပႆနာမ်ားထဲမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အဓိကေျဖရွင္းရမည့္ ျပသာနာမ်ားမွာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမွသာလွ်င္ အျခားျပသာနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ထိုသုိ႔အင္မတန္အေရးႀကီးလွေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေဒသအစိုးရမ်ား၏ ျပဳမႈလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႀကီး တစ္ခုလံုးအတြက္အေျခခံက်ျပီး အင္မတန္မွ အေရးႀကိးသည္ကိုေတြ႔ရေသာေၾကာင့္ အစိုးရသစ္အေနျဖင့္လည္း ေဒသအစိုးရစနစ္မ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာ အားေကာင္းလာေစရန္ အေလးထား ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သင့္ပါေၾကာင္း တိုက္တြန္းေရးသားလုိက္ရေပသည္။

Comments

comments