ျပည္နယ္အစိုးရက ထုတ္ျပန္လိုက္တ့ဲ ေဒသႏၱာရအမိန္႔ေၾကညာခ်က္ေတြကို ျပန္လည္စီစစ္ေပးဖို႔ လိုအပ္ (ရုပ္သံ)

ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြ လူမႈအသင္းအဖြဲ႔ေတြဟာ ျပည္နယ္အစိုးရက ထုတ္ျပန္လိုက္တ့ဲ အမိန္႔ေၾကညာစာေၾကာင့္ အခက္အခဲေတြနဲ႔ ရင္ဆို္င္ေနရပါတယ္။ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က အဖြဲ႕အစည္းေတြထံ ျပီးခ့ဲတ့ဲ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္မွာ စာပို႔ခ့ဲတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အမိန္႔ေၾကညာစာထဲမွာ အခ်က္ ၁၀ ခ်က္ပါရွိၿပီး ေအာက္ေျခအဆင့္ထိ ေထာက္ခံခ်က္ေတြ ရယူၿပီးမွသာ ျပည္နယ္အစိုးရရဲ႕ ခြင့္ျပဳမိန္႔ကို ေတာင္းခံသြားဖို႔ စတာေတြလည္း ပါရွိပါတယ္။

Comments

comments