ျပည္နယ္အစိုးရသက္တမ္း ၁ႏွစ္တာတြင္း တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ကိုက္ညီမႈမရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရ

မူအက္စတာ

ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္အစိုးရသစ္သက္တမ္း ၁ ႏွစ္တာအတြင္း တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ကိုက္ညီမႈ မရွိေၾကာင္းကို Myanmar Center To Empower Regional Parliaments (MCERP) ေဒသဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္္မ်ား အားေပးကူညီေရးအဖြဲ႕က ဒုတိယအႀကိမ္ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ စာအုပ္ မိတ္ဆက္ အစီအစဥ္အၿပီး LAIN Technical Support Group မွ ကိုေက်ာ္ထင္ေအာင္က ေျပာၾကားသြားပါသည္။

၂၀၁၆ ဧၿပီလတြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ရာ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ၁ႏွစ္ျပည့္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အစိုးရမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ ၎တို႔၏ တာဝန္သည္ ကိုက္ညီမႈမရွိပဲ၊ အားနည္းေနေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

“အဓိက ဦးစားေပးအေနနဲ႔ သူတို႔အစိုးရေတြရဲ႕ တာဝန္ဆိုေပမယ့္ သူတို႔ရဲ႕ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူေတြ ေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ သူတို႔ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ တာဝန္ပိုင္းဆုိင္ရာေတြမွာေရာ လစ္ဟင္းေနတာကို က်ေနာ္တို႔ေတြ႔ရတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ လက္ရွိ သူတို႔ရဲ႕ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈေတြကေတာ့ အစိုးရအပိုင္းမွာေရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အပိုင္းမွာေရာ အားနည္းခ်က္ေတြရွိတယ္” ဟု ကိုေက်ာ္ထင္ေအာင္က ေျပာပါသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မိတ္ဆက္စာအုပ္ကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္ေန႕ ကရင္နီျပည္ လူငယ္မ်ားသမၼဂ (UKSY) ရုံးတြင္ ျပဳလုပ္သြားပါသည္။

ေဒသဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္မ်ား အားေပးကူညီေရးအဖြဲ႔ (MCERP) မွ ေဒသအသီးသီးအတြက္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကို ျပဳစုထုတ္ေ၀ေပးလွ်က္ရွိသည္။

၎တို႔က လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာစာအုပ္ထုတ္ေ၀ရျခင္းမွာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအသီးသီးမွ လႊတ္ေတာ္မ်ား အားေကာင္းလာေစႏိုင္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလံုး ႏိုင္ငံေရးတြင္ တက္ႀကြစြာ ပါဝင္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ထုတ္ေ၀၊ ျဖန္႔ေ၀ေပးလွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေတြကို ဘယ္လိုအားေပးကူညီလို႔ ရမလဲ၊ ဘယ္လိုရွင္သန္ၿပီးေတာ့ ႏိုးထလာရမလဲဆိုတာေတြ က်ေနာ္တို႔ရွာတယ္။ ၿပီး က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံသားေတြအားလံုး ႏိုင္ငံေရးမွာ တက္တက္ၾကြၾကြပါဝင္လာဖို႔ လုပ္ခဲ့တာပါ ” ဟု ေဒသဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္မ်ား အားေပးကူညီေရးအဖြဲ႔ (MCERP) မွ ဒါရိုက္တာ ဦးသက္ေဇာ္က ေျပာပါသည္။

ကယားျပည္နယ္အတြင္းရွိ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားသည္ လက္ရွိ ၎တို႔လုပ္ကိုင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းအေျခအေနမ်ားသည္ ၎တို႔ သင္ယူေလ့လာေနဆဲပံုစံလို ျဖစ္ေနသည့္အျပင္ ၎တို႔ တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ရသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနလုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ သေဘာသဘာ၀ကို ထဲထဲဝင္ဝင္ နားလည္သိကြ်မ္းျခင္း အားနည္းေနေသးေၾကာင္း ကိုေက်ာ္ထင္ေအာင္ ေျပာပါသည္။

၎ထဲမွာမွ အဆိုးဆံုးအခ်က္မွာ အစိုးရအဖြဲ႔အတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိသြားသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ လႊတ္ေတာ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တာဝန္မ်ားကို လစ္ဟင္းေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။

တကယ္တမ္းျဖစ္သင့္သည္မွာ အစိုးရအဖြဲ႔အတြင္းသို႔ ပါဝင္သြားသည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ပင္လွ်င္ ၎၏ မဲဆႏၵနယ္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ၎တို႔က ဥပေဒျပဳေရးအပိုင္းကို လစ္လ်ဴရႈၿပီး က်န္သည့္အစိုးရအပိုင္းဘက္ကို သင္ယူေလ့လာဆဲဆိုသည့္ ပံုစံအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ေနရာတြင္လည္း ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈ မရွိေသးသည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တြင္လည္း လစ္ဟင္းမႈႏွင့္ တာဝန္ယူ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ လုပ္ငန္းပိုင္းတြင္ စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မႈမ်ား၊ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈမ်ားမွာ တစ္ႏွစ္အတြင္း အားရမႈမရွိေသးေၾကာင္း ကိုေက်ာ္ထင္ေအာင္က ေျပာပါသည္။

ယခု ထုတ္ေ၀ေပးလိုက္သည့္ စာအုပ္တြင္ ကယားျပည္နယ္အတြင္းရွိ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းမ်ား၊ ကယားျပည္နယ္၏ တပ္မေတာ္သားမ်ားစာရင္း၊ ျပည္နယ္တြင္း ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ ေကာ္မတီမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႔အမည္စာရင္းမ်ား၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳ ျပဌာန္းခဲ့သည့္ ဥပေဒမ်ား၊ ျပည္နယ္/တိုင္း၏ ဥပေဒျပဳစာရင္း၊ ျပည္နယ္/တိုင္းတုိ႔တြင္ ေကာက္ခံရမည့္ အခြန္အခမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဇယားမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *