ျပည္နယ္အစိုးရ ကန္႔ကြက္ခဲ့ေသာ ဆယ္ေတာရိုုေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ရန္ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳ

စိုးရယ္ဦး

ယခင္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလက ကန္႔ကြက္ခဲ့ေသာ ဆယ္ေတာရို လူငယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေက်ာင္း အေကာင္အထည္ေဖၚမႈကို ျပည္နယ္အစိုးရမွ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳလုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းေက်ာင္း၏ တာဝန္ခံ ဦးထူးခ်စ္က ေျပာသည္။

၂၀၁၇ ႏိုဝင္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ကယားျပည္နယ္ အစုုိးရအဖြဲ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္(ကုုိယ္စား)မွ KNPP လြိဳင္ေကာ္ဆက္ဆံေရးရံုးသုုိ႔ ကရင္နီ အမ်ိဳးသားတုုိးတက္ေရးပါတီမွ ပံ႔႔ပုုိးကူညီမႈေပးေနသည့္ ယင္းေက်ာင္း တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ေနမႈကုုိ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပုုိ႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္လွ်က္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာရပ္ တစ္ခုုခုုကုုိ သင္ယူႏုုိင္ရန္ ဆယ္ေတာရိုေက်ာင္းက ပံ့ပိုး လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္ အဆိုပါ ေက်ာင္းကို စတင္ဖြင့္လွစ္ရန္ ကနဦး စီစဥ္ေနၿပီဟု ဆိုသည္။

“အဓိကကေတာ့ ဒီကြ်န္ေတာ္တို႕လူထုေတြ ဆင္းရဲတာကို ကြ်န္တို႕လက္ခံပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ကလညး္ ပညာသင္စရိတ္ေတြမဟုတ္ဘူးေပ့့ါ လူထုေတြကိုလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႕ဆြဲျပီးသားျဖစ္တယ္ သူတို႕သားသမီးကို သူတို႕ပို႕တယ္ဆိုရင္ ဒီကေလးေတြရဲ႕ စားဖို႕ေသာက္ဖို႕ ယူလာခိုင္းတာေလ ေက်ာင္းလခေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႕မေတာင္းဘူး။ ကြ်န္တို႕ကေန စခဲ့ေက်ာင္းဆိုေပမဲ့ လူထုပုိင္တ့ဲေက်ာင္းျဖစ္ေအာင္ပါပဲ။”ဟု ဦးထူးခ်စ္က ေျပာသည္။

ျပည္နယ္အတြင္းရိွ ၈၊ ၉၊ ၁၀ တန္း ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကို ပိုမိုဦးစားေခၚယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆယ္ေတာရိုေက်ာင္း၏ ပထမႏွစ္အတြက္ ေက်ာင္းသူ/သား လူဦးေရ ၁၅၀ စ၍ လက္ခံေခၚယူမည္ျဖစ္သည္။

ဆယ္ေတာရိုေက်ာင္းမွ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဘာသာရပ္မ်ားကို အဓိကထား သင္ၾကားမည့္ျဖစ္ကာ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာကိုလည္း သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္သည္။

ပညာေရးအစီအစဥ္၏ တစိတ္တပိုင္းျဖစ္ေသာ ဆယ္ေတာရိုေက်ာင္းကဲ့သို႔ တည္ေထာင္ျခင္းကို KNPPႏွင့္ အစိုးရတို႔အၾကား ၂၀၁၂ ျပည္နယ္အဆင့္အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ သေဘာတူညီစာခ်ဳပ္ေရးထိုးစဥ္ကတည္းက သေဘာတူထားခဲ့ၿပီးသားျဖစ္သည္။

Comments

comments