ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအလိုက္ ဥယ်ာဥ္ျခံသီးႏွံဌာနခြဲမ်ား ထားရွိမည္

လင္းသန္႔

ဥယ်ာဥ္ျခံ စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ား သိရွိလိုေသာ အသိပညာမ်ား၊ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားရွိလွ်င္ အလြယ္တကူ
ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ရန္ အတြက္ ဥယ်ာဥ္ျခံႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သီးႏွံဌာနခြဲမ်ားကို ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း ေဒသႀကီးအလိုက္
ဖြင့္လွစ္ထားရွိရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ဥယ်ာဥ္ျခံသီးႏွံႏွင့္ ပတ္
သက္သည့္ ႐ံုးခြဲမ်ားမွာ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းတြင္ မရွိေသးသျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ သီးႏွံ အမယ္အလိုက္ ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ႐ံုးခြဲမ်ား တိုးခ်ဲ႕
ထားရွိမည္ဟု သိရသည္။

“တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ဖို႔ရွိတယ္။ သရက္ဆိုလည္း သရက္ ပညာရွင္၊ လိေမၼာ္ဆိုလည္း လိေမၼာ္ပညာရွင္
ေတြနဲ႔ ဌာနခြဲေတြ တိုးခ်ဲ႕ထားဖို႔ရွိပါတယ္။ အခုဝန္ထမ္း အင္အားနည္း ေနတယ္။ အခုၿမိဳ႕ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔
ျခံေတြရွိတယ္။ ဒီျခံေတြမွာ နည္းပညာ အကူအညီ ေတာင္းလို႔ရတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္က တာဝန္ခံမရွိတဲ့ ေနရာေတြမွာ ျခံေတြက
ပညာရွင္ေတြဆီမွာလည္း ေတာင္သူေတြအေနနဲ႔ အၾကံဥာဏ္ ေတာင္းလို႔ရပါတယ္” ဟု စိုက္ပ်ိဳးေရး ဦးစီးဌာန၊ ဥယ်ာဥ္ျခံ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ အပင္ဇီဝ နည္းပညာဌာနခြဲမွ
ဦးစီးအရာရွိ ေဒါက္တာ ဝဏၰထြန္းက ေျပာသည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရး ဦးစီးဌာန အေနျဖင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ သစ္သီးဝလံက႑ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာသုေတသနမ်ားစြာကိုလည္း ျပဳလုပ္ေနၿပီး စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားကို မ်ိဳးေကာင္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန္၊ အရည္အေသြး ေကာင္းေသာမ်ိဳးမ်ား ျဖန္႔ေဝေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

အစားအစာ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈကိုလည္း အေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ၿပီး
၄င္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သုေတသနမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ျပင္ဓာတ္ေျမဩဇာႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကိုေတာင္သူ
မ်ား ေလွ်ာ့ခ်သံုးစြဲရန္ ပညာေပးမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေဒါက္တာဝဏၰထြန္းက ေျပာသည္။

ေျပာင္းလဲလာေသာရာသီဥတု
အလိုက္ ခံႏိုင္ရည္ရွိေသာ မ်ိဳးမ်ားကို ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ထြက္ႏႈန္းေကာင္းမြန္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ ယခင္က
ေတာင္သူမ်ားကို အသိပညာေပးရာတြင္ အခက္အခဲ တခ်ိဳ႕ရွိေသာ္လည္း ယခုအခါ ေတာင္သူမ်ားဘက္မွ နည္းပညာမ်ားကို
သိရွိရယူလိုမႈမ်ား ျမင့္တက္လာေၾကာင္း သိရသည္။

Comments

comments