ျပည္သူ႔ေရးရာဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ OSS ရုံးမ်ား

ေက်ာ္စိုးသူ(Economic Development)ေရးသားသည္။

ျပည္သူ႔ေရးရာဝန္ေဆာင္မႈဆိုသည္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ တာဝန္ေပးအပ္ထားေသာဌာန(သို႔) လူပုဂၢိဳလ္မ်ားက တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔ေရးရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေအာင္ျမင္အားေကာင္းေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတို႔သည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေဆာလ်င္စြာရရွိခံစားၾကရတာကို ေတြ႔ရေပသည္။

ျပည္သူ႔ေရးရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ရလဒ္အေျခအေနမ်ားအေပၚ မူတည္၍ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ အစိုးရစနစ္အေျခအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေျခအေနမ်ားကို မွန္းဆႏိုင္ေပသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ပင္ အစိုးရတိုင္းက ျပည္သူ႔ေရးရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အရွိန္ျမွင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ၾကေပသည္။ ျပည္သူေရးရာဝန္ေဆာင္မႈတြင္ ေအာင္ျမင္ေသာ အစိုးရတိုင္းသည္ ျပည္သူကို အထူးပင္စည္းရုံးသိမ္းသြင္းဖို႔မလုိအပ္ေတာ့ေပ။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္လည္း လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကတည္းက ျပည္သူ႔ေရးရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ရေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္အားနည္းမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရသည္မွာ မည္သူမွ်မျငင္းႏိုင္ေပ။ အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလက္ေအာက္မွ ျပည္သူ႔ေရးရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အေနျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၊ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူဟူေသာ ရႈေထာင့္မ်ားတြင္ အစိုးရဟူေသာက႑ကိုသာ ဦးတည္ေသာ ျပည္သူ႔ေရးရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရွင္သန္ ႀကီးထြားခဲ့ရေပသည္။ ျပည္သူဟူေသာ ရႈေထာင့္မွ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ျခင္းမ်ား အားနည္းခဲ့ရေပသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ပင္ အစိုးရစနစ္အေနျဖင့္ ေရရွည္တြင္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

ၿပီးခဲ့တဲ့အစိုးရလက္ထက္ကို ျပန္ေလ့လာၾကည့္လွ်င္လည္း ျပည္သူ႔ေရးရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာကိုေတြ႔ျမင္ရေပသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အစိုးရသက္တမ္းကာလတိုေတာင္းျခင္းႏွင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကိုစာေတြ၊ လက္ေတြ႔ပိုင္း ကၽြမ္းက်င္ေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားရွားပါးျခင္းေၾကာင့္ ထင္သေလာက္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ အစိုးရတစ္ရပ္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို အကဲျဖတ္အမွတ္ ေပးရာတြင္ ျပည္သူ႔ေရးရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အခန္းက႑ာမွာ အေရးႀကီးဆုံး အခ်က္ဟူသည္ကို ၿပီးခဲ့တဲ့အစိုးရ အဆက္ဆက္ကို သင္ခန္းစာယူၾကည့္ႏိုင္ေပသည္။

ျပည္သူ႔ေရးရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ၿပီးခဲ့တဲ့ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ Planမ်ားကို ေတြ႔ႏိုင္ေပသည္။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းအလိုက္ One Stop Service ရုံးႀကီးမ်ား လ်ာထား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ရာတြင္ လက္ေတြ႔က်က်ႏွင့္ အေျခခံက်ေသာ စီမံကိန္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ အေပၚမွက်လာေသာ စီမံကိန္း (Top Down Plan) မ်ိဳးျဖစ္သျဖင့္ လက္ေတြ႔တြင္ ရလာဒ္မ်ားက တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေနတာကို ေတြ႔ရေပလိမ္႔မည္။
လက္ရွိအစိုးရစနစ္တြင္ လက္ေတြ႔ျဖစ္ေပၚေနေသာအေျခအေနမ်ားကို စနစ္တက် ေလ့လာ ခ်ည္းကပ္ျခင္းမရွိဘဲသူမ်ားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္ေနေသာ Plan မ်ားကို ပု့တူကူးခ်ေဆာင္ရြက္ျခင္း မ်ိဳးသာျဖစ္ေပသည္။ အေဆာက္အဦးမ်ား ၿပီးစီးသြားေသာ္လည္း လုပ္ငန္းမ်ားစတင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးသည္ကို ယခုထိေတြ႔ေနရၿပီး ႏိုင္ငံဘ႑ာမ်ားသာ ေလလြင္ခဲ့ရေပသည္။ လူႀကီးခရီးစဥ္မ်ားတြင္သာ ဟန္ျပေဆာင္ရြက္ထားၾကၿပီး တစ္ကယ္လက္ေတြ႔တြင္ေတာ့ ျပည္သူမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ ဆႏၵကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့တာကို ေတြ႔ရေပသည္။

One Stop Service ရုံးမ်ား အဘယ္ေၾကာင့္ မေအာင္ျမင္ရျခင္းကို သုံးသပ္အေျဖရွာေရးသည္ အစိုးရသစ္အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးေပလိမ့္မည္။ သို႔မွသာ မိမိတို႔အစိုးရ၏ လမ္းစဥ္ျဖစ္ေသာ “ျပည္သူႏွင့္အတူ”ဆိုေသာ ရည္းမွန္းခ်က္ကို ေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါလိမ္႔မည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း One Stop Service ရုံးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည့္ အခ်က္မ်ားကို အႀကံျပဳေရးေသားေဖာ္ျပလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ပထမဦးစြာ အႀကံျပဳလိုသည္က OSS ရုံးမ်ားတြင္ ဌာနမ်ားမွ ေစလႊတ္တာဝန္ခ်ထားျခင္း ခံရေသာ သူမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ား ခြဲေဝေပးဖို႔ပင္ျဖစ္သည္။ ရုံးဌာနမ်ားသည္ OSS ရုံးမ်ားသို႔ Second Man မ်ားကိုသာေစလႊတ္ၾကၿပီး ထိုသူတြင္ မည္သည့္အခြင့္အာဏာမွ မရွိသျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာရုံးဌာနသို႔သာ ထပ္မံသြားေရာက္ရသျဖင့္ ႏွစ္ခါေမာတာသာ အဖက္တင္ၿပီး OSS ရုံး၏ ရည္ရြက္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ျပည္သူမ်ားကိုအဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔ေစမည့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို မရရွိတာကို ေတြ႔ရေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ OSS ရုံးတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္အရာရွိမ်ားလို တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားခြဲေဝေပး၍ OSS ရုံးတြင္ပင္ ျပည္သူ႔ဝန္ေေဆာင္မႈမ်ားကို ၿပီးျပတ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔လိုမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဒုတိယ အခ်က္အေနျဖင့္ အႀကံျပဳလိုတာကေတာ့ OSS ရုံးမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာရုံးဌာနမ်ားႏွင့္ ရုံးအႀကီးအကဲမ်ား ရုံးထိုင္ေစျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ ရုံးအႀကီးအကဲတြင္သာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား ရွိၿပီး Second Man, Third Man မ်ားသို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား ခြဲေဝေပးျခင္း မရွိေသာ ရုံးစနစ္မ်ားႏွင့္ အဆင္ေျပပါလိမ့္မည္။
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ OSS Plan မွာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္ေနသည့္ System တစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိတို႔ ႏိုင္ငံ၏ အစုိးရ စနစ္အေနအေသးျဖင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ေျပာင္းလဲ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ဖို႔သာ လိုေပလိမ့္မည္။ သို႔မွသာ ျပည္သူအစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရၿပီး အစိုးရစနစ္ကိုေကာင္းစြာ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ေပလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မီးေမာင္ထိုးေရးသား ေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။

Comments

comments