ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေနသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းတြင္ လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မႈ အားနည္းဟုဆုိ

ကယားျပည္နယ္အတြင္း ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြျဖင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမ်ားတြင္ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခ်က္အရ လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မႈ အားနည္း သည့္အပိုင္းမ်ားေတြ႕ရွိရသည္ဟု ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီမွ အဖြဲ႕ဝင္ ဦးေစာကလိုမူး ကေျပာသည္။

ဦးေစာကလိုမူးက “ အဓိကေတြ႔ရတ့ဲအခ်က္က ကန္ထရိုက္ေတြ လုပ္တ့ဲလုပ္ငန္းေတြမွာ လက္ရာေလးေတြ နည္းနည္းည့ံတယ္ အရည္အေသြးက်ေတာ့ က်ေနာ္တို႔က တိတိက်က်စစ္ေဆးဖို႔က်ေတာ့ အရည္အေသြးမွာ နည္းနည္းည့ံတာေလးေတြ ရွိတယ္ ဒါက မ်က္ျမင္အရေသာ္လည္းေကာင္း လုပ္ငန္း အေတြ႔အႀကံဳအရ အ့ဲဒါေလးေတြေတာ့ ရွိတယ္။” ဟု ေျပာသည္။

၎ေကာ္မတီသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ၂၀၁၆-၁၇ ခုႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္တြင္ပါရွိသည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို ျပည္နယ္လြတ္ေတာ္ဥကၠဌထံ တင္ျပ ရျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ေကာ္မတီ၏ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံၿပီး လြတ္ေတာ္က အေရးယူသင့္သည္မ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။
ယခုကဲ့သို႕ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚစစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာကုမၸဏီမ်ားကလည္း ခ်က္ခ်င္းျပန္လည္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ စီမံကိန္းမ်ားလည္း ရွိသည္ဟု ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္ ဦးဘန္ဒီက ေျပာသည္။

“ဒါက်ေနာ္တို႔ တင္ျပခ်က္ေၾကာင့္မို႔လို႔ ျဖစ္တာပါ။” ဟု ဦးဘန္ဒီက ေျပာသည္။
စက္မႈဇုန္တြင္ခင္းသည့္လမ္းသည္ လမ္းထုမျပည့္သည့့္အတြက္ လမ္းထုထည္ျပန္ျပင္ေပးျခင္း ၊ ဘီလူးေခ်ာင္းေဘး ကြန္ကရစ္လမ္း ညီညာမႈမရွိသည့္အတြက္ ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မ်ားကုိလည္း သက္ဆုိင္ရာကုမၸဏီမ်ားက ျပန္လည္ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၾကသည္။

ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြျဖင့္ တည္ေဆာက္သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးမ်ားကို အေရအေသြးျပည့္မွီမႈရွိမရွိ စတင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

Comments

comments