ျပတိုက္ႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္ဥပေဒ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳ

ထ်ိဳးျမာ

ျပတိုက္ႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္ဥပေဒအား ဇူလိုင္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပုံမွန္အစည္းအေဝး(ဒုတိယေန႔)က အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပတိုက္ႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္ဥပေဒ(မူၾကမ္း)ကို ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သို႔ ျပတိုက္ႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္ဥပေဒ(မူၾကမ္း)ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ၏ စိစစ္ခ်က္အစီရင္ခံစာတင္ျပျခင္း၊ ျပတိုက္ႏွင့္စာၾကည့္တိုက္ဥပေဒ(မူၾကမ္း)ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးရန္အမည္စာရင္းတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးမည့္ ေန႔ရက္သတ္မွတ္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပုံမွန္အစည္းအေဝး(ဒုတိယေန႔) တြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ အဆိုပါဥပေဒ(မူၾကမ္း)အား အႀကံျပဳေဆြးေႏြးရန္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းထားျခင္းမရွိသျဖင့္ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ၏ ျပင္ဆင္ခ်က္အစီရင္ခံစာအေပၚ လႊတ္ေတာ္၏အဆုံးအျဖတ္ရယူခဲ့သည္။

တက္ေရာက္လာေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ သေဘာတူသည့္အတြက္ ဥပေဒ(မူၾကမ္း)ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ၏ ျပင္ဆင္ခ်က္အတိုင္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

 
 
 

Comments

comments