ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္းမရွိ၍ ပြန္ေခ်ာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ၂ ခု ရုတ္သိမ္း

လင္းသန္႔

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကတည္းကစ၍ ေလ့လာေနေသာ စမ္းသပ္တိုင္းတာမႈရလဒ္အရ ပြန္ေခ်ာင္းျမစ္ေပၚရိွ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းလ်ာထားရာ ေနရာ ၂ ခုကို ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္းမရိွသျဖင့္ ယင္းအစီအစဥ္ကို ရုတ္သိမ္းလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ေလ့လာခ်က္အရ ကယားျပည္နယ္၊ ေဘာလခဲခရုိင္အတြင္း နမ့္ပြန္ေခ်ာင္းေပၚရွိ အထက္ေဟာ္ခမ္း (Upper Haw Khan ) လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ႏွင့္ ေအာက္နမ့္ပြန္ (Lower Nam Pawn) လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတို႔ကို ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္းဆိုင္ရာ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္အေပၚအေျခခံကာ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။

ယင္းစီမံကိန္းကို ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမည့္ HTCT Energy Inverestment Co.Ltd က ေဖေဖၚရီ ၅ ရက္ေန႔က ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရရံုးတြင္ ေတြဆံုခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ေလ့လာစပ္သပ္မႈရလဒ္မ်ားကို အသိေပးရွင္းလင္းခဲ့ေၾကာင္း ကယားျပည္နယ္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးတီရယ္က ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)သို႔ ေဖေဖၚဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔က အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။

“သူတို႔ ေလ့လာၿပီးေတာ့ မျဖစ္ဘူးလို႔ ေျပာတယ္။ ေဒသခံရြာသားေတြကိုလည္း အေသးစိတ္ထပ္ရွင္းျပဖို႔ သူတို႔လုပ္သြားမယ္တဲ့”ဟု ဝန္ႀကီး ဦးတီရယ္က ေျပာသည္။

နမ့္ပြန္ေခ်ာင္းတေလ်ာက္ ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္းရွိမည့္ ေရအားလ်ွပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားကုိ ေလ့လာေဆာင္ရြက္ရန္ HTCT Energy Inverestment Co.Ltdက လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားႏွင့္ စီမံေရးရာဌာနႏွင့္ ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာလကတည္းက နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ(MoU) ေရးထုိးခဲ့သည္။

အထက္ေဟာ္ခမ္း (Upper Haw Khan )လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအား ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္းဆုိင္ရာ ေလ့လာမႈမ်ား (Feasibility Study )ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ထိခုိက္ႏုိင္မႈ ရွိ/မရွိအား သိရွိႏုိင္ရန္ (ESIA) ေလ့လာေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ အေတာအတြင္း၌လည္း ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္ရိွ ေဒသခံမ်ားက ယင္းစီမံကိန္းတိုင္းတာမႈကို ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

“မလုပ္ေတာ့ဘူးဆိုရင္ ေကာင္းတာေပါ့”ဟု ေဒသခံျဖစ္သူ ေမာင္လြင္က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ပြန္ေခ်ာင္းျမစ္ေပၚတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္အတြက္ စီမံကိန္း ၅ ေနရာ လ်ားထားကာ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ၃ ခုႏွင့္ ယားျပည္နယ္အတြင္း ၂ ခုျဖစ္သည္။ ကယားျပည္နယ္အတြင္းရိွ ပြန္ေခ်ာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ၂ ခုကို ပယ္ဖ်က္လိုက္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ပြန္ေခ်ာင္းျမစ္ေပၚရိွ က်န္စီမံကိန္း ၃ ခုအား မည္သို႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ကို မသိရိွရေသးေပ။

သို႔ေသာ္ ေဘာလခဲခရိုင္ ရြာသစ္ၿမိဳ႕အနီး ျဖတ္သန္းစီးဆင္းသည့္ သံလြင္ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း(ရြာသစ္)ကိုမူ အစိုးရက လွ်စ္စစ္ဆိုင္ရာမဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္၌ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္တြင္ အၿပီးေဆာင္ရြက္သြားရန္ စီမံကိန္းေရးဆြဲထားသည္။

ကယားျပည္နယ္အတြင္း ဘီလူးေခ်ာင္း အမွတ္ (၁)၊ (၂)၊ (၃)ဟူ၍ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ၃ ခု ရိွသည္။ ယင္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမွ ႏွစ္စဥ္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ကီလိုဝပ္နာရီသန္းေပါင္း ၁၇၀၀ ေက်ာ္ ထုတ္လုပ္ေပးေနသည္။

Comments

comments