၃ ႏွစ္အတြင္း ကယားျပည္နယ္လံုးကၽြတ္ လွ်ပ္စစ္ရရိွေစရမည္ဟု လမ္းပန္း/လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီး ကတိျပဳ

လင္းသန္႔

၃ ႏွစ္အတြင္း ေလာပိတလွ်ပ္စစ္ျဖင့္ တစ္ျပည္နယ္လံုးရိွ လူထုမ်ား သံုးစြဲႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ဟု ကယားျပည္နယ္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးက ကတိျပဳ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

“၂၀၂၀ – ၂၁ မွာ တစ္ျပည္နယ္လံုး မီးရမယ္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရရိွတာက ၃၃ ရာခိုင္ႏွဳန္းပဲ ရိွေသးတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ကယားျပည္နယ္မွာ ၇၀ ရေနၿပီ ၃၀ က်န္တယ္။ အဲ့ဒီက်န္တဲ့ ၃၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းက ဘယ္လိုသြားျဖစ္ေနလဲဆိုရင္ Out Off ျဖစ္ေနတာ။ လက္ရိွက်ေနာ္တို႔ ေပးေနတဲ့ မဟာဓါတ္အားလိုင္းနဲ႔ ေဝးသြားၿပီ။ ေဝးသြားၿပီဆိုေတာ့ ဘာေတြ ထပ္လိုသလဲဆိုရင္ ၃၃ ခြဲရံုေတြလိုတယ္။”ဟု ျပည္နယ္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ျဖဴက ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)သို႔ ႏိုဝင္ဘာ ၂၇ ရက္ေန႔က ေျပာၾကားသည္။

ျပည္နယ္လံုး လြမ္းၿခံဳၿပီး လွ်ပ္စစ္မီးရရိွမႈမွာ လက္ရိွ၌ ၇၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းသာ ရိွေနၿပီး က်န္ ၃၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းကို သံုးႏွစ္အတြင္း တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ရာႏွဳန္းျပည့္ လွ်ပ္စစ္သံုးစြဲလာႏိုင္မည့္ စီမံကိန္းမဟာဗ်ဴဟာကိုလည္း ေရးဆြဲထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ဆိုသည္။

 က်န္ရိွေသာ  လွ်ပ္စစ္ရရိွရန္ က်ပ္ ၅၄ ဘီလီယံအထိ သံုးစြဲရမည္ျဖစ္ၿပီး ၆၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းျဖစ္ေသာ ၃၄ ဘီလီယံကို ျပည္ေထာင္စုရန္ပံုေငြျဖင့္ ဘတ္ဂ်တ္ တင္ျပေတာင္းခံမည္ျဖစ္ကာ က်န္ ၄၀ ရာခိုင္ႏွဳန္း ၂၀ ဘီလီယံကို ျပည္နယ္ရန္ပုံေငြမွ ခြဲေဝသံုးစြဲသြားရ စီမံကိန္းေရးဆြဲထားေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ျပည္နယ္လံုးကၽြတ္လွ်ပ္စစ္ရရိွရန္ လုပ္ကိုင္ရမည့္ အခက္အခဲမ်ားအနက္ ယခင္က သြယ္တန္းခဲ့ေသာ ဓါတ္အားခြဲရံုမ်ားမွတဆင့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားပို႔လႊတ္ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားႏွဳန္းမ်ား ေလ်ာ့နည္းေနၿပီး ယင္းမွ တဆင့္ ထပ္မံသြယ္တန္းပါက လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားခြဲရံုမ်ား ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္မည္ဟု ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

ကနဦးလိုအပ္မည့္ ၃၃ ေကဗီဓါတ္အားခြဲရံုႏွင့္ ၃၃ ေကဗီ ဓါတ္အားလိုင္းမ်ားကို ဦးစြာတပ္ဆင္ရမည္ျဖစ္ကာ ယင္းမွတဆင့္ ၁၁ ေကဗီ ဓါတ္အားခြဲရံုမ်ားႏွင့္ ဓါတ္အားလိုင္းမ်ားကို တဆင့္ခ်င္းစီ တည္ေဆာက္သြားရမည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

၃၃ ေကဗီဓါတ္အားခြဲရံုႏွင့္ ၁၆ ခုႏွင့္ ဓါတ္အားလိုင္းမ်ားအား ျပည္ေထာင္စု ဘတ္ဂ်တ္မွ တင္ျပေတာင္းခံမည္ျဖစ္ကာ က်န္ ၁၁ ေကဗီ ဓါတ္အားခြဲရံုးႏွင့္ ဓါတ္အားလိုင္းမ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရရန္ပံုေငြမွ က်ခံ သံုးစြဲမည္ဟု ဆိုသည္။

“လက္ရိွက်ေနာ္တို႔ ေပးေနတဲ့ မဟာဓါတ္အားလိုင္းေတြနဲ႔ ေဝးသြားၿပီ ေဝးသြားတဲ့အခါက်ေတာ့ ဘာေတြ ထပ္လိုတာလဲဆုိရင္ ၃၃ ခြဲရံုေတြလိုတယ္။ ရွားေတာဆို ၆၆ ကေန ၁၁  ကို ခ်လိုက္တယ္။ ၆၆ ကေန ၃၃ မရိွေသးဘူး။ ၃၃ ထပ္လိုတယ္။ ၃၃ ရမွ က်န္တဲ့ ရြာေတြ ထပ္ရႏိုင္မယ္။ ၃၃ ကေနတဆင့္ ၁၁ ေတြ ထပ္ခ်ဲ႕ရင္ ရြာေတြနဲ႔ နီးသြားမယ္။”ဟု ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

Comments

comments