ၾကယ္ဖိုးႀကီးအကၡရာသံုး ကယားစာေပ၏ သင္ရိုးညြန္းတမ္းအသစ္ လႊတ္ေတာ္တြင္အတည္ျပဳ

ကယားအမ်ိဳးသား စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီမွ အသစ္ ျပန္လည္ေရးဆြဲသည့္ ၾကယ္ဖိုးႀကီး အကၡရာသံုး ကယားစာေပ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းသစ္အား အသံုးျပဳ သင္ၾကားရန္ သေဘာတူေၾကာင္း ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ဆံုးျဖတ္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ကယားျပည္နယ္ ပညာေရးမွဴးမွ လက္ရိွ အစိုးရ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားေနေသာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းအား ကယားဘာသာသို႔ျပန္ဆိုထားသည့္အတိုင္း မဟုတ္သည့္အတြက္ ၎အေနျဖင့္ ခြင့္မျပဳႏိုင္ဟု တရားဝင္ေျပာဆုိေနသည့္ၾကားမွ ယင္းသင္ရိုးညႊန္းတမ္းအား စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၌ အတည္ျပဳလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

“လက္ရိွသင္ရိုးညႊန္းတမ္းမွာပါတဲ့ သင္ခန္းစာအခ်ိဳ႕က က်ေနာ္တို႔ ေဒသလူေတြမသိႏိုင္ဘူးေလ။ ဥပမာ ဓ ဓနိတန္း ပင္လယ္ကမ္း အဲ့လိုမ်ိဳးေတြက ဒီကလူေတြအတြက္ မသိႏိုင္ဘူေလ။ ေဒသနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးျပန္ဆြဲလိုက္တာ။”ဟု ကယားအမ်ိဳးသားစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးမိုးစက္ေအာင္ေလး(ခ) ညိဳ႕ရယ္က ကႏၱာရဝတီတိုင္းသို႔ ေျပာသည္။

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳလုိက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ တင္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုမွတဆင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္း အတည္ျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးမိုးစက္ေအာင္ေလးက ေျပာၾကားသည္။

“ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳတယ္ဆိုတာ ဒါက်ေနာ္တုိ႔ အစျပဳေပးတာ။ ၿပီးရင္္ဆင့္ကဲ ဆင့္ကဲ ဆက္လက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပံုႏွိပ္ျဖန္႔ခ်ိထုတ္ေဝတဲ့ဌာနကေန တရားဝင္ထုတ္ေဝရမယ္ေပါ့။”ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ၾကယ္ဖိုးႀကီး အကၡရာသံုး ကယားစာေပကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကတည္းက အစိုးရမွ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳ သံုးစြဲခြင့္ျပဳထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ အစိုးရစာသင္ေက်ာင္း၏ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းအတိုင္း ကယားဘာသာသို႔ ဘာသာျပန္ဆုိခဲ့သည္။ ယခင္သင္ရိုးညႊန္းတမ္းအခ်ိဳ႕၌ အားနည္းခ်က္မ်ားရိွခဲ့သည့္အတြက္ ေဒသႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ရန္ ယခုသင္ရိုးညႊန္းတမ္းအသစ္အား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပဌာန္ထားသည့္ အမ်ိဳးသား ပညာေရး ဥပေဒႏွင့္အညီ ကယားအမ်ိဳးသား စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီမွ ဦးေဆာင္ၿပီး ယူနီဆက္၏ အကူအညီျဖင့္ ေရးဆြဲထုတ္ေဝခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Comments

comments