ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ ကယားျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ အစိုးရကို ေလ့လာျခင္း

ေက်ာ္ထင္ေအာင္ ေရးသားသည္။

ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကို ကယားျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ( ၇ ) ၿမိဳ႕နယ္မွ တစ္ၿမိဳ႕နယ္လၽွင္ ( ၂ ) ဦး က်စီျဖင့္ ျပည္သူလူထုမွ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ( ၁၄ ) ဦး ၊ ကယား ျပည္နယ္ရွိ လူဦးေရ စုစုေပါင္း၏ ( ၀.၁ ) ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အထက္ရွိ ဗမာတိုင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္  ( ၁ ) ဦး ၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္မွ ဥပေဒႏွင့္အညီ တင္သြင္းသည့္ တပ္မေတာ္သား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ( ၅ ) ဦး ၊ စုစုေပါင္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ( ၂၀ ) ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၌ NLD မွ ( ၁၁ ) ဦး ၊ USDP မွ ( ၄ ) ဦး အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ထဲတြင္ NLD မွ ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ( ၁ ) ကိုယ္စားလွယ္ ကြယ္လြန္ခဲ့၍ တစ္ေနရာ လစ္လပ္သြားခဲ့ရေပသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၊ ဧၿပီလ ( ၁ ) ရက္ေန႔ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ လစ္လပ္တစ္ေနရာကို လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ဒီမိုကေရစီပါတီ ( ကယားျပည္နယ္ ) က ကိုယ္စားလွယ္ အႏိုင္ရ လိုက္ေသာေၾကာင့္ ယခုဆိုလၽွင္ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မွာ NLD မွ ( ၁၀ ) ဦး ၊ USDP မွ ( ၄ ) ဦး ၊ ANDP မွ ( ၁ ) ဦးႏွင့္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ( ၅ ) ဦး ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္ကို ေတြ႕ရေပမည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္း တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာလာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ကယားျပည္နယ္ ျပည္သူလူထုအတြက္ အေရးႀကီးလိုအပ္ေနသည့္ ျပည္နယ္ဥပေဒသစ္မ်ား ျပ႒ာန္းႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။ ဒုတိယအႀကိမ္ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သည္ ပံုမွန္အစည္းအေဝး ( ၅ ) ႀကိမ္ ႏွင့္ အေရးေပၚ အစည္းအေဝး ( ၃ ) ႀကိမ္ ေခၚယူၿပီး ျဖစ္သည္ဟု သိရွိရပါသည္။

ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕ကို ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ Facebook page တြင္ ၾကည့္၍ရေသာ္လည္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ယခုခ်ိန္အထိ  ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ သီးသန္႔ Website မရွိေသးသည္ကို စိတ္မေကာင္းေပ။

ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ကတည္းက တည္ေဆာက္လႊင့္တင္ထားသည့္ ကယားျပည္နယ္ အစိုးရ၏ တရားဝင္ Website www.kayahstate.gov.mm ကို ဝင္ေရာက္ေလ့လာရာတြင္ သတင္းမ်ားသာ update ျဖစ္၍ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အစကတည္းကပင္ update မျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရွိရေပသည္ ။  ကိုးကားေလ့လာရမည့္ ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား၏ profile အခ်က္အလက္မ်ားမွာလည္း update မျဖစ္ေပ ။ ( ဥပမာ > ကယားျပည္နယ္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးအသစ္ ေျပာင္းလဲၿပီးေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္အထိ Website တြင္ ဝန္ႀကီးအေဟာင္း၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားသာ ေတြ႕ေနရေပေသးသည္ ။ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ ၊ အတြင္းေရးမွဴး အေဟာင္း အပါအဝင္ျဖစ္။)

ကယားျပည္နယ္ အစိုးရသစ္ အေနျဖင့္ တာဝန္ယူမႈ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္လာၿပီ ျဖစ္ေသာ္ျငား ယခုလို Globalization age တြင္ ျပည္သူအမ်ားႏွင့္ တိုက္ရိုက္ဆက္စပ္ႏိုင္သည့္ အင္တာနက္ Website ကိုပင္ ထိေရာက္စြာ အသံုးမခ်ႏိုင္ေသးသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။ ထို႔အျပင္ ယခင္ အစိုးရ၏ တရားဝင္ Facebook page > Kayah Government Office စာမ်က္ႏွာကိုလည္း အသံုးမျပဳ ( ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ကတည္းက update မျဖစ္ေတာ့ )၊ အသစ္လည္း မတည္ေဆာက္ထားေပ။

ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ လက္ရွိ ကယားျပည္နယ္ အစိုးရသစ္သည္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ တျဖည္းျဖည္း ေဝးကြာလာသည္ဟု ျပည္နယ္အတြင္းေန ျပည္သူအမ်ား ခံစားလာရေပလိမ့္မည္။

ေလ့လာစုေဆာင္း၍ လက္ရွိ ကယားျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ အမည္စာရင္းကို တင္ျပလိုက္ပါသည္။

ေက်ာ္ထင္ေအာင္ ေရးသားသည္။

 

         

Comments

comments