ႏွစ္(၆၀)ျပည့္၊ (၆၀)ႀကိမ္ေျမာက္ ကယားျပည္နယ္လံုးဆိုင္ရာ စုေပါင္းရိုးရာေကထ်ိဳးဘိုးပြဲေတာ္ (ရုပ္သံ)

ေကထ်ိဳးဘိုးပြဲေတာ္ကို က်င္းပဖို႔အတြက္ အဓိက တစ္ခုျဖစ္တ့ဲ ေကထ်ိဳးဘိုးတိုင္ေတာ္ကို သြားေရာက္ခုတ္ထြင္တ့ဲေနရာမွာ အမ်ိဳးသားေတြသာ ခုတ္ထြင္ခြင့္ရွိပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြကေတာ့ အမ်ိဳးသားေတြ စားေသာက္ဖို႔အတြက္ ျပင္ဆင္ေပးရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္ေတာ္ကို သယ္ေဆာင္လာတ့ဲ အခ်ိန္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဟာ ေကထ်ိဳးဘိုးတိုင္ရဲ႕ အေနာက္တြင္သာ လိုက္လာခြင့္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Comments

comments