အခ်က္ ၂ ခုေၾကာင့္ လိုပြါခိုခရိုင္အတြင္းမွ NGOs မ်ား ထြက္ခြာသြားရန္ KNPP အသိေပး

မူအက္စတာ ကရင္နီျပည္၊ လိုပြါခိုခရိုင္(ကယားျပည္နယ္၊ ဖါးေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း)ရိွ ေဝလံေခါင္ဖ်ားသည့္ ေဒသတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစ၍ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည့္ NGOs/ INGOs အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလံုးကို ၎နယ္ေျမမွ ထြတ္ခြာသြားရန္ KNPP က ဒီဇင္ဘာ ၂၂

Read more