ေဖေဖၚဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔ ကရင္နီဘာသာ တိုင္းရင္းသား အြန္လိုင္းေရဒီယို အစီအစဥ္

ကႏၱာရဝတီတုိင္း(မ္)မွ တင္ဆက္ထားသည့္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔ ကရင္နီဘာသာ တိုင္းရင္းသားအြန္လိုင္းေရဒီယို အစီအစဥ္

Read more