မသန္စြမ္းသူ ၅၀၉ ဦးအတြက္ တစ္ဦးလွ်င္ ၁ သိန္းက်ပ္ႏွင့္္ အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့

လင္းသန္႔ ကယားျပည္နယ္အတြင္း ေဒသအသီသီးရိွ မသန္စြမ္းသူ ၅၀၉ ဦး၏ ဘ၀ရပ္တည္ေရးအတြက္ ေငြသားႏွင့္္ အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ားကို အစိုးရက ေထာက္ပံ့ေပးအပ္သည္။ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ မသန္စြမ္းမႈႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္မည့္ အတားအဆီးကင္းေသာ(Barrier Free)ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုမိုျမင့္မားလာၿပီး

Read more