သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ကရင္နီျပည္မွ ျမန္မာျပည္အစိတ္အပိုင္းျဖစ္လာခဲ့ျခင္းႏွင့္ ကယားျပည္နယ္ဟု အမည္ေျပာင္းလဲလာျခင္း

ခြန္အသန္း ေရးသားသည္။ ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းျမင္းရုပ္ လိြဳင္ေကာ္တြင္တည္မည့္ကိစၥကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ကယားျပည္နယ္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဆက္စပ္မႈ ရွိ/မရွိ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျငင္းခုံမႈမ်ား အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ဆူဆူညံညံၾကားျမင္ေနရသည္။ ျမန္မာျပည္၏လြတ္လပ္ေရးဖခင္ျဖစ္၍ ကယားျပည္နယ္တြင္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရုပ္တု ထားရွိသင့္သည္ဟု အခ်ိဳ႕ကေထာက္ခံၿပီး ကယားျပည္နယ္သည္ သမိုင္းေၾကာင္းအရ

Read more

ေျဖရွင္းရေတာ့မည့္ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ပုစာၦ

ဘိုထီး (ေငြေတာင္ျပည္) ေရးသားသည္။ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနနဲ႔ ပင္လံုကတိကဝတ္ႏွင့္အညီ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို အမွန္တကယ္တည္ေဆာက္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္ရဲ႕အဖြဲ႔အစည္းေတြကို ျပည္နယ္ကိုယ္စားျပဳျဖစ္ေအာင္ ဦးစြာမျဖစ္မေန ျပဳလုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိရင္ ၁၉၄၇ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကိုခ်ဳပ္ဆိုတဲ့ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ျပည္နယ္ေဒသကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ေခါင္းေဆာင္ေတြ ျဖစ္ေနလို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ လူမ်ိဳးစုအေနနဲ႔ လက္မွတ္ထိုးတာမဟုတ္ပဲ ျပည္နယ္ေခါင္းေဆာင္အေနနဲ႔သာ လက္မွတ္ထိုးထားတာ

Read more

ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္

ေက်ာ္စိုးသူ(လႊတ္ေတာ္)Economic Development ေရးသားသည္။ ကၽြန္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္သို႔ေရာက္တာ (၁၀) လနီးပါးၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ မိခင္ဌာနျဖစ္ေသာ ဘတ္ဂ်က္ဌာန၊ ကိုယ္ေရးအရာရွိအျဖစ္ တဲြဘက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခံရေသာ ကယားျပည္နယ္အစိုးရအဖြ႔ဲတို႔တြင္ ေလ႔လာဆည္းပူးခဲ႔ရေသာ အသိပညာမ်ားျဖင္႔ မိမိနကိုယ္ကတည္းက လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခ်င္ခဲ႔ေသာ လႊတ္ေတာ္မ်ား အားေကာင္းေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္။ ၂၀၁၂

Read more

၀န္ခ်ဳပ္ရဲ႕ ကႀကိဳးပ်က္ ႏိုင္ငံေရး

အေရးႀကီးတဲ့ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာစိန္ေခၚမႈေတြနဲ႕ ကႀကိဳးပ်က္ေနသူကေတာ့ ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လို႕ ဆိုရမယ့္သေဘာမွာ ရွိပါတယ္။ ေခတ္ေပၚႏိုင္ငံေရး ေရခ်ိန္၊ အေတြးအေခၚ၊ ပုံရိပ္တည္ေဆာက္တတ္မႈကို မဆိုထားဘီ၊ ေပၚျပဴလာႀကိဳက္ ႏိုင္ငံေရးကိုေတာင္ ေကာင္းမြန္စြာ မေမာင္းႏွင္းႏိုင္တဲ့ သူ ဟု  မွတ္ခ်က္ျပဳရမလို ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ႏိုင္ငံေရးဆိုတာက

Read more

ႏိုင္ငံတကာ၏ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအေပၚ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈ အေထာက္အပံ့မ်ား

ခူးၾကဴးဖဲေကး(ကရင္နီအမ်ိဳးသား)ေရးသားသည္။ (အာေခ်း(အင္ဒိုနီရွား)ႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာျခင္း) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ လိုအပ္ေသာ အခန္းက႑မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရာ၌ အဓိကက်ေသာ အခ်က္သည္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၌ လက္မွတ္ထိုုးေရးဖိအားေပးယုံမွ်ျဖင့္ ထိေရာက္မႈမရွိေသးသည္ကို သိပ္မေ၀းလြန္လွတဲ့ သမိုင္းဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္မ်ားက

Read more

ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္စီးပြားေရးအဖဲြ႔အစည္းႏွင့္ ေဒသတြင္းစီးပြားေရးအဖဲြ႔အစည္းမ်ား

ေက်ာ္စိုးသူ(လႊတ္ေတာ္)Economic  Development ေရးသားသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္စီးပြားေရး အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကို အတိုေကာက္အားျဖင့္ SEE (State Economic Enterprises)ဟု ေခၚဆုိပါသည္။ ထိုအဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွာ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားေအာက္တြင္ ရွိေသာ္လည္း စီးပြားေရးဆန္ဆန္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရေသာ လုပ္ငန္းအဖဲြ႕အစည္းမ်ားပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ၂၀၁၂  ခုနွစ္

Read more

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္ ႏိုင္ငံေရးပုံရိပ္အတြက္ ကစားဖို႔ မဟုတ္

ခူးၾကဴးဖဲေကး(ကရင္နီအမ်ိဳးသား)ေရးသားသည္။ ကမ႓ာ့ႏိုင္ငံေတြဟာ အမ်ိဳးသားေရးတန္းတူေရးကို ေျဖရွင္းၿပီးမွသာ တိုးတက္ေရးကို တက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့တာပဲျဖစ္တယ္။ အမ်ိဳးသားေရးတန္းတူမႈ မရွိျခင္းကပဲ အမ်ိဳးသားေရးဆိုင္ရာေတာ္လွန္ေရးကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့တာပဲျဖစ္တယ္။ ႐ူပေဗဒသေဘာအရေတာင္ ဖိႏွိပ္တဲ့ထုထည္မ်ားရင္ ႂကြတက္လာတဲ့ သတၱိရွိၾကေသးတာပဲ မဟုတ္လား။ သို႕ေပမဲ့ အခ်ိဳ႕ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပြဲစားႀကီးမ်ားနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားဟာ လူထုကို

Read more