“ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး”ရန္ပုံေငြမ်ား အေၾကာင္း

ေက်ာ္စိုးသူ (Economic Development) လြန္ခဲ့ေသာ အစိုးရအဆက္ဆက္ကတည္းကပင္ ဘတ္ဂ်တ္၏ စည္းကမ္းတင္းၾကပ္မႈမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ရုံးဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးတြင္ တရားမဝင္ဘတ္ဂ်တ္ျပင္ပဖန္ရန္ပုံေငြမ်ားစြာ ထားရွိ သုံးစြဲခဲ့ၾကေပသည္။ ၎ရန္ပုံေငြမ်ားသည္ ဌာနအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ေကာင္းက်ိဳး အနည္းငယ္သာရွိၿပီး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမရွိေသာေၾကာင့္ ႏို္င္ငံႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္

Read more

ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရကို ေလ့လာျခင္း ( ၂ )

ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကို ေလ့လာျခင္း ဒုတိယအႀကိမ္ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မ ပုံမွန္အစည္းအေဝးကုိ ဇူလိုင္လ ၂၀ ႏွင့္ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့သည္။ ယင္းသည္ ဒုတိယအႀကိမ္ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ သက္တမ္း တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း ၆

Read more

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ ကယားျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ အစိုးရကို ေလ့လာျခင္း

ေက်ာ္ထင္ေအာင္ ေရးသားသည္။ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကို ကယားျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ( ၇ ) ၿမိဳ႕နယ္မွ တစ္ၿမိဳ႕နယ္လၽွင္ ( ၂ ) ဦး က်စီျဖင့္ ျပည္သူလူထုမွ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ( ၁၄

Read more