E-Government ႏွင့္အစိုးရစနစ္ Reform

ေက်ာ္စိုးသူ (Economic Development) ေရးသားသည္။

E-Government ပတ္သက္၍ အရင္အစုိးရလက္ထက္ကတည္းက ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကတာကို ေတြ႔ရေပသည္။ သို႔ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အဦး ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ထင္သေလာက္ခရီးမေပါက္ခ့ဲၾကေပ။

ၿပီးခဲ့တဲ့(၅)ႏွစ္အစိုးရဘတ္္ဂ်က္မ်ားတြင္လည္း E-Government အသုံးစရိတ္မ်ား အလြန္မ်ားျပားေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ၾကျခင္းမရွိတာကို ေတြ႔ရေပသည္။

အစိုးရသစ္အေနျဖင့္လည္း E-Government စနစ္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အားထည့္ေဆာင္ရြက္ေနကို ေတြ႔ရေပသည္။ ေနျပည္ေတာ္တြင္ E-Government ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဖိုရမ္တစ္ခုကို က်င္းပခဲ့ၿပီး ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊာေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေနတာကို ေတြ႔ရေပသည္။

ေခတ္အဆက္အဆက္က်င့္သုံးခဲ့ေသာ ႀကိဳးနီစနစ္ေၾကာင့္လည္း အေျပာင္းအလဲမွာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရေပလိမ့္မည္။ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအေပၚသာ ႏွစ္ကာလၾကာရွည္အသုံးျပဳခဲ့ သည့္စနစ္မွ E-Government စနစ္သုိ႔ ေျပာင္းရန္မွာ အလြန္တရား ခက္ခဲေပလိမ္႔မည္။

ဤေနရာတြင္ အဓိကတာဝန္ရွိသည္မွာ အင္စတီက်ဴးရွင္း အသီးသီး၏ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အေျပာင္းအလဲအေပၚ ဟန္ခ်က္ညီညီလိုက္ပါေျပာင္းလဲႏိုင္စြမ္းပင္ျဖစ္ေပသည္။ ေျပာင္းမည့္စနစ္၏ အက်ိဳးေက်းဇူး၊ စနစ္ေဟာင္း၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို လက္ေတြ႔က်က်သိျမင္နားလည္ကာ ကိုယ္တိုင္ဦးေဆာင္ ရေပလိမ္႔မည္။

လက္ရွိအစိုးရစနစ္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း၏ အမ်ားစုမွာ Computer ၊ Internet ၊ E-mail စသည္တို႔ႏွင့္ အလွမ္းကြာေဝးလ်က္ရွိၿပီး ၎အရာမ်ားကို လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားသာ လုပ္ရမည့္အလုပ္ဟု မွတ္ယူထားၾကေပသည္။ ထိုအခ်က္ကပင္ အစုိးရ၏ E-government စနစ္ႀကီးေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ အဓိက ျပႆနာပင္ျဖစ္ေပသည္။

ဌာနအခ်င္းခ်င္း စာေပးစာယူကိစၥမ်ားတြင္ မိနစ္အနည္းငယ္မွ်ျဖင့္ ၿပီးစီးႏိုင္သည့္ E-mail ေပးပို႔ျခင္ကို လုံၿခံဳမႈမရွိ၊ တရားမဝင္ဟုမွတ္ယူကာ တစ္ေနကုန္ Fax ထိုင္ထိုးေစျခင္း၊ ရက္အနည္းငယ္ၾကာမည့္ ေခ်ာစာပို႔ျခင္းမ်ားကိုသာ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေနၾကေပသည္။ ထိုအခ်က္မ်ားသည္ အေျခခံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည့္ အမူအက်င့္မ်ားသာ ျဖစ္ေပသည္။ နည္းပညာ၏ အက်ိဳးေက်းဇူးကို လက္ေတြ႔ အသုံးမခ်ႏိုင္ျဖင္းပင္ျဖစ္ေပသည္။

အခ်ိဳ႕အရာရွိမ်ားဆိုလွ်င္ မိမိတို႔၏ E-mail ႏွင့္ ရုံး Account မ်ားကို လက္ေအာက္ခံဝန္ထမ္းမ်ားသုိ႔ ေပးအပ္ထားကာ ကိစၥအဝဝကို တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေစသည့္ ပုံစံမ်ိဳးကို ေတြ႔ရေပမည္။ လက္ေအာက္ဝန္ထမ္းကပင္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာေၾကာင့္ နည္းပညာျဖင့္ အလွမ္းေဝးကာ ထိုနည္းပညာျဖင့္သြားမည့္ Plan & Budget ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအပိုင္းမ်ားတြင္ မ်ားစြာ အားနည္းသြားၾကေပသည္။

အစိုးရစနစ္တြင္ ေတြ႔ရသည့္ အခ်က္တစ္ခုမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဦးေဆာင္စည္းေပးမ်ားတြင္ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုသာ တက္ေရာက္ေစေသာေၾကာင့္ ၎ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အေျမာ္အျမင္ရွိမႈ၊ နည္းပညာကို အသုံးခ်ႏိုင္မႈ၊ စီမံကိန္းေရးဆြဲႏိုင္မႈ၊ ဘတ္ဂ်တ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မႈႏွင့္ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မႈ စသည့္အခ်က္မ်ားကသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတည္ေဆာက္ၾကမည့္ စနစ္သစ္မ်ားကို ေအာင္ျမင္ေစပါလိမ့္မည္။

ဤေနရာတြင္ တစ္ခုအေရးႀကီးသည္မွာ အစိုးရစနစ္၏ Plan ႏွင့္ Budget သေဘာသဘာဝမ်ား သည္အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ မတူညီေသာ အခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္ေပသည္။ ႏိုင္ငံအမ်ားစု၏ ဘတ္ဂ်က္စနစ္တြင္ မည္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို သုံးမည္ဟု အေသးစိတ္ေရးသာေဖာ္ျပျခင္းမရွိဘဲ တစ္ႏွစ္စာသုံးမည့္ ေငြရပ္စုစုေပါင္းပမာဏကိုသာ ထည့္သြင္၍ ထုတ္ယူသုံးစြဲ ၾကျခင္းျဖစ္ေပသည္။

မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ ဘတ္ဂ်က္စနစ္မ်ားမွာမူ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွစတင္အသုံးျပဳမယ့္ဘတ္ဂ်က္ကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ(သို႔) ႏိုဝင္ဘာလ ကတည္းက ႀကိဳတင္ခန္းမွန္း ေရးဆြဲၾကရေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုဝင္ဘာလေနာက္ပိုင္းမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အစိုးရစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျဖစ္ေသာ E-government စနစ္မ်ိဳးအတြက္ Plan ႏွင့္ Budget ေရးဆြဲျခင္း အပုိုင္းမ်ားတြင္ ခ်ိတ္ဆက္ ခန္႔မွန္းမႈမ်ား လြဲေခ်ာ္သြားႏိုင္ေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ လာမည့္ဘ႑ာေရးႏွစ္ျဖစ္ေသာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ April-September (၆)လတြင္ E-government ႏွင့္ ပတ္သက္သေသာ လ်ာထားမႈမ်ားေလ်ာ့နည္းႏိုင္ေပသည္။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Oct-September ဘ႑ာေရးႏွစ္(၁)ႏွစ္စာတြင္မွ စနစ္တက်ထည့္သြင္းလ်ာထားႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ေခါင္းေဆင္မ်ား၏ အေျမာ္အျမင္ႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္အေပၚသိနားလည္ျခင္းက E-government စနစ္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ လက္ေတြ႔က်က် လိုအပ္မည့္အခ်က္ပင္ျဖစ္ေပသည္။

E-government စနစ္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္လိုအပ္မည့္ အခ်က္တစ္ခုမွာ စနစ္တြင္ပါဝင္သူမ်ား အားလုံးတစ္ေျပးညီ အသုံးျပဳေရးပင္ျဖစ္ပါသည္။ သုံးသည့္သူကသုံးၿပီး မသုံးသည့္ သူကမသုံးလ်င္လည္း စနစ္အေနျဖင့္ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ေပ။

နိဂုံးခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ E-government စနစ္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အင္စတီက်ဴးရွင္း အသီးသီးတြင္ တာဝန္ယူထားေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အေျမာ္အျမင္၊ Capacity၊ Plan & Budget အေပၚခ်ိတ္ဆက္သိနားလည္းမႈႏွင့္ လက္ေတြ႔က်က် ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကသာ အဆုံးအျဖတ္ ေပးမည့္အခ်က္ျဖစ္ပါေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုး တိုက္တြန္ေရးသား လိုက္ရေပသည္။

Comments

comments