ဓာတ္ခြဲခန္းမရွိျခင္းေၾကာင့္္ စားသုံးသူေရးရာ ဦးစီးဌာန အခက္အခဲျဖစ္

ထ ်ိဳ း ျမာ ကယားျပည္နယ္၊ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ရွိ စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာန အေနျဖင့္ ကုိယ္ပုိင္ဓာတ္ခြဲခန္းမရွိေသာေၾကာင့္ မစားသင့္ေသာ အစားအေသာက္မ်ားကုိ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးရန္ အခက္အခဲ ရွိေနသည္ဟု စားသုံးသူေရးရာ ဦးစီးဌာနမွ ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴ း ဦးခမ္လ ် န္စြမ္းက ေျပာသည္။

Read more