ေဒါလယ္ခူရြာက သားဖြားဆရာမ တစ္ေယာက္

ဗီဒီယို ဇာတ္ကားေတြထဲမွာ ဆရာဝန္ေတြ တပ္ေနက် ျဖစ္တဲ့နားက်ပ္ ကိုတပ္ၿပီး၊ လက္ထဲက တကၽြီကၽြီ နဲ႕ ဘဲဥပံု ေဘာလံုးေလးကို ညွစ္ကာ မအဲဂ်လာ(ေခၚ) ပရဲ႕မို တေယာက္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္တဦးကို ေသြးေပါင္တိုင္းေပးေနပါတယ္။ တိုင္းေနရင္းနဲ႕ပဲ “ေနာက္ဆံုး ဓမၼတာလာတာ

Read more