ကရင္နီ အမ်ိဳ း သား တပ္မေတာ္ေန႔ ရဲ့ လူငယ့္အသံ

စူးမယ္ ကရင္နီျပည္နယ္ကို ျမန္မာျပည္နဲ႔ ပူးေပါင္းဖုိ႔ ျမန္မာျပည္ ဖဆပလ အစိုးရဟာ နုိင္ငံေရးနည္းအရ စည္းရံုးခဲ့ၾကေပမယ့္ ကရင္နီေခါင္းေဆာင္မ်ားက လက္မခံခဲ့ၾကပါဘူး။ ဖဆပလ အစုိးရ စစ္တပ္ေတြဟာ သီးျခားလြတ္လပ္တဲ့ ကရင္နီျပည္ေကာင္စီ       ဥကၠဌ

Read more