တပ္မေတာ္က အစုိးရလက္ေအာက္ ေရာက္ရွိမွသာ ယံုၾကည္ႏုိင္မည္ဟုဆိုု

ထ်ိဴ းျမာ

ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္မည္ဆိုပါက အစိုးရတပ္မေတာ္သည္ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းက်က် အရပ္သားအစုိးရ လက္ေအာက္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းမွသာ ပိုမိုယံုၾကည္ႏုိင္မည္ဟု ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ဒုတိယ-ဥကၠဌနိုင္ဟံသာက ေျပာသည္။

“တပ္မေတာ္ကလည္း ဒီမိုကေရစီနည္းက်က် အစိုးရလက္ေအာက္မွာေနရမယ္။ အရပ္သားဦးေဆာင္မႈေအာက္မွာ လက္ခံေနရမယ္ဆိုတဲ့ အေနအထားမ်ိဳးရိွရမယ္။ အဲ့ဒါကိုေရာ တပ္မေတာ္ကအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနၿပီလားေပါ့။ တပ္မေတာ္က၂၀၀၈ကိုပဲ ကိုင္ထားၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္မွာလည္း၂၅ ရာခိုုင္ႏႈန္း၊ အစိုးရ မွာလည္း သုံးေနရာ၊ ကာလုံမွာလည္း လႊမ္းမိုးထားတယ္။ ဒီလိုအေနအထားမ်ိဳးမွာ အန္ကယ္တို႔ ဘယ္ လို ယုံၾကည္ရ မလဲ။ ယုံၾကည္မႈဆိုတာကေတာ့လက္ေတြ႕အေပၚမွာမွယုံၾကည္လို႔ရမွာေလ” ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

UNFCဒုတိယဥကၠဌ နိုင္ဟံသာ
UNFCဒုတိယဥကၠဌ နိုင္ဟံသာ

တပ္မေတာ္သားအစုအဖြဲ႔ကိုယ္စားဗိုလ္မွဴးႀကီး ေနလင္းထြန္းက တပ္မေတာ္၏သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္မွာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္မညီဟု သံုးသပ္မည့္အစား အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးလိုလားခ်က္မ်ားအားလံုးကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအေပၚအေျခခံၿပီးသာျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္းကို ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံေနာက္ဆံုးေန႕တြင္ စာတမ္းဖတ္ၾကားတင္သြင္းလိုက္သည့္အတြက္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုသာ အေျခခံမွသာ လက္ခံမည္ဆိုသည့္ သေဘာထားကို ေတြ႔ရသည္။

ထို႔အျပင္ UNFC၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ခူးဦးရယ္က “ကၽြန္ေတာ္က ၂၀၀၈ကိုလည္းမဝင္ပါခ်င္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သြားခ်င္တဲ့ ဖယ္ဒရယ္ကိုပဲ ေျပာၾကတာေကာင္းမယ္ထင္တယ္။ သူ႔ကိုမေကာင္းဘူး ကိုယ့္ဟာမေကာင္းဘူးေျပာရင္ေတာ့ ဆုံးမွာမဟုတ္ဘူး။ အားလုံးလက္ခံနုိင္တဲ့ ဖက္ဒရယ္အေျခခံတစ္ခုကိုပဲ ေရးဆြဲၾကရင္ေကာင္းမယ္ ”ဟုဆိုပါသည္။

UNFCအေနျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဆိုသည္မွာ ဒီမိုကေရစီေရး၊အမ်ိဴးသားတန္းတူအေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ ဌာန္းခြင့္မ်ားကို အာမခံႏုိင္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။
ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁ရာစုပင္လံု) အစည္းအေ၀း ဒုတိယေန႔တြင္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ဖြဲ႔စည္း ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စာတမ္းတင္သြင္းသည့္ အဖြဲ႔ ၃ဖြဲ႔ ရွိေၾကာင္း ညီလာခံက်င္းပေရးေကာ္မတီ၀င္ ဦးခင္ေဇာ္ဦးက သတင္း စာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာသည္။
ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ ႏိုုင္ငံ၏ကြဲျပားျခားနားေသာ ပထ၀ီေဒသ သိုု႔မဟုုတ္ လူမ်ိဳးဘာသာမ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး က်င့္သံုးပံုအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေၾကာင္း Dr.VEnket Iyer ႏွင့္ Dr. Jim Gallagher တို႔၏ ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အေျခခံမ်ား စာတမ္းတြင္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည္။

ျပည္ေထာင္စု(ဖက္ဒရယ္)စနစ္က်င့္သံုးသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာတြင္ ကြဲျပားျခားနားစြာတည္ရွိေနေသာ ပထ၀ီအ ေနအထား၊ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံုးစံ၊ ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ သမိုင္းေၾကာင္းစသည့္ အမ်ိဳးသားေရး စရိုက္လကၡဏာ မ်ားအရ ကြဲျပားျခားနားစြာ တည္ရွိေနေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ နယ္ေျမေဒသမ်ားကို ပစၥဳပၸန္အေျခအေနမ်ား ေပၚတြင္ မူတည္၍ ျပည္ေထာင္စု၀င္ျပည္နယ္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

၄င္းတို႔ အားလုံး၏ တူညီေသာ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ စုစည္း၍ စနစ္တက်ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ဖြဲ႔စည္းမႈပံုစံတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာ ေတြ႔ရွိရေၾကာင္းကို ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈)တြင္ ပါရွိသည့္ ဖက္ဒရယ္ စနစ္၏ ၀ိေသသလကၡဏာမ်ား စာအုပ္မွ သိရွိရသည္။

Comments

comments

Next Post

ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရး ဂ်န္ဒါ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ေတာင္းဆိုု

Sat Sep 10 , 2016
<div class="at-above-post addthis_tool" data-url="https://www.kantarawaddytimes.org/%e1%80%90%e1%80%95%e1%80%b9%e1%80%99%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%ac%e1%80%b9%e1%80%80-%e1%80%a1%e1%80%85%e1%80%af%e1%80%ad%e1%80%b8%e1%80%9b%e1%80%9c%e1%80%80%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%a1%e1%80%ac%e1%80%80/"></div>ထ်ိဳးျမာ အနာဂတ္တြင္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုတည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးတြင္ က်ား- မေရးရာဂ်ဲန္ဒါ ဆန္းစစ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ၿပီး အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ဂ်ဲန္ဒါကြ်မ္းက်င္သည့္ ပညာရွင္မ်ားထားရွိရန္ က်ား-မ တန္းတူေရးရာမဟာမိတ္အဖြဲ႔ (AGIPP) က စက္တင္ဘာ လ(၃)ရက္က ေၾကျငာခ်က္တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။ အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္မွာ ၄ ရက္ၾကာက်င္းပခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္ခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ရာစုပင္လုံ ပထမအႀကိမ္အစည္းအေ၀းအၿပီးတြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ က်ား-မတန္းတူေရးရာမဟာမိတ္အဖြဲ႔ (AGIPP) ပဲကိုင္ေကာ္ရွင္ေကာ္မတီဝင္ ေဒၚသင္းသင္းေအာင္က “ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ဆိုတာက က်ား-မေရးရာက႑နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေတြးေခၚတတ္တဲ့သူ၊ မွ်တဖို႔ ။က်ားေကာ မေကာ ပါဝင္မွဳဘယ္ေလာက္ရိွသလဲ။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခု၊ မူဝါဒတစ္ခုခ်လိုက္ၿပီဆိုရင္ အမ်ိဳးသမီးေတြကို ဘယ္ေလာက္ထိ အက်ိဴးျပဳ သလဲ၊ အမ်ိဴးသားေတြအတြက္ေကာ […]<!-- AddThis Advanced Settings above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings below via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons below via filter on get_the_excerpt --><div class="at-below-post addthis_tool" data-url="https://www.kantarawaddytimes.org/%e1%80%90%e1%80%95%e1%80%b9%e1%80%99%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%ac%e1%80%b9%e1%80%80-%e1%80%a1%e1%80%85%e1%80%af%e1%80%ad%e1%80%b8%e1%80%9b%e1%80%9c%e1%80%80%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%a1%e1%80%ac%e1%80%80/"></div><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on get_the_excerpt -->