ေဒသခံေတြရဲ႕ ထုံးတမ္းစဥ္လာ ေျမယာစီမံခန္႕ခြဲ႕မႈ ဓေလ့ကို အသိအမွတ္ျပဳသင့္

ကယား(ကရင္နီ)တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု အသီးသီးေနထိုင္ၾကတဲ့ ေက်းရြာတိုင္းမွာ သူတို႕သတ္မွတ္တဲ့ ေျမအမ်ိဳးအစားေတြ ရွိၾကပါတယ္။ ေက်းရြာေျမ၊ ေက်းရြာပိုင္သစ္ေတာ၊ သခ်ိၤဳင္းေျမ၊ လယ္ေျမ၊ ေတာင္ယာေျမ၊ သစ္ေတာေျမ၊ ကာကြယ္ေတာ၊ ေရကန္၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ၊ နတ္ထိန္းေတာ့၊ စားက်က္ေျမ၊ ဂူ စတဲ့ ေျမအမ်ိဳးစားေတြကို မတူညီတဲ့ နည္းလမ္းေတြနဲ႕ မတူညီတဲ့စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႕ အသုံးျပဳၾကပါတယ္။

ေျမယာအသုံးျပဳမႈနဲ႕ဆိုင္တဲ့ ဓေလ့ထုံးတမ္းေတြကို မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြက ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ ေျမယာစီမခန္႕ခြဲၾကပါတယ္။ မ်ိဳးႏြယ္စုအလိုက္ သို႕မဟုတ္ ေက်းရြာအလိုက္ မတူညီၾကတဲ့ ရိုးရာဓေလ့နဲ႕ ဆိုင္တဲ့ ေျမယာအသုံးျပဳမႈနဲ႕ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ ရွိၾကတယ္။

ဥပမာ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ရဲ႕ အေနာက္ဘက္ျခမ္းက ခူးပရာေက်းရြာတစ္ရြာတည္းကိုပဲ ေလ့လာၾကည့္ပါမယ္ဆိုရင္ သူတို႕ရြာမွာ ခူးပရာေက်းရြာရဲ႕ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း၊ ေျမယာအသုံးခ်မႈႏွင့္ ရိုးရာဓေလ့အရ ေျမယာစီမံခန္႕ခြဲမႈ ေက်းရြာလူထုပူးေပါင္းပါဝင္တဲ့ သုေတသန အစီရင္ခံစာကို  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ကရုဏာလူမႈစည္းလုံးညီညြတ္ေရးအသင္းက မွတ္တမ္းတင္ထားတဲ့အရာေတြကို ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။

သုေတသနမွတ္တမ္းထဲမွာဆိုလွ်င္ ခူးပရာေက်းရြာရဲ႕ ေျမယာအသုံးျပဳမႈေတြမွာ ဧရိယာ စုစုေပါင္း ဧက ၄၇၉၀.၅၇ ရွိပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာ လယ္ေျမ၊ ေတာင္ယာေျမ၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ၊ သစ္ေတာေျမ၊ နတ္ထိန္းေတာ၊ သခ်ၤဳိင္းေျမ၊ ေက်းရြာေျမ၊ ဂူ၊ ကရင္နီလူမ်ိဳးေပါင္းစုံ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦးစခန္း ဆိုၿပီး တိက်တဲ့ ေျမဧက အတိုင္းအတာေတြ ေဖာ္ျပပါရွိပါတယ္။

ဒါေတြကိုေလ့လာခ်င္းအားျဖင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ ေက်းရြာနယ္ေျမနယ္နိမိတ္ေတြနဲ႕ ဘိုးဘြာစဥ္ဆက္ကတည္းက က်င့္ထုံးလာတဲ့ ေျမယာဓေလ့လုပ္ငန္းေတြရွိတယ္ဆိုတာ သက္ေသျပလို႕ရပါတယ္။

၂၀၁၈ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွ ထြက္သြားတဲ့ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္း ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒဟာဆိုလွ်င္ အခုလိုတိုင္းရင္းသားေတြက ေျမယာအသုံးခ်မႈေတြနဲ႕ ရိုးရာဓေလ့အရ ေျမယာစီမံခန္႕ခြဲမႈေတြက  ထိပ္တိုက္ျပႆနာေပၚေစပါတယ္။

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၀ – က (ခ) အရ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာအရ သတ္မွတ္ေျမမ်ား၊ (ဂ) အမ်ားျပည္သူႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားဆိုင္ရာ ဘာသာေရး ၊ လူမႈေရး ၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးတို႕အတြက္ လက္ရွိအသုံးျပဳထားသည့္ ေျမမ်ား သည္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရိုင္းဥပေဒႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိေစရ လို႕ပါရွိပါတယ္။  

လက္ရွိ ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာပင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးမိုးဟိန္း၊ ဦးျမင့္ေမာင္ေမာင္၊ ဦးမ်ိဳးသန္းႏိုင္၊ ေဒၚခင္မိုးႏွင္တို႕ဟာဆိုရင္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရိုင္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကို သက္ဆိုင္ရာ ေၾကးတိုင္ႏွင့္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနမွာ ေလွ်ာက္ထားၾက ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

သူတို႕ေလွ်ာက္ထားတဲ့ ေျမယာေပၚမွာ ဖရႈဆုိ- ဟုိယာကားလမ္းမႀကီးျဖတ္သြားတဲ့ ဧရိယာလည္းျဖစ္တဲ့အတြက္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အေရးပါသည့္ေနရာလည္းပါေနပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ကေယာတုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုေတြရဲ႕ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈဓေလ့အရေတာလုိက္ျခင္း၊ ေတာင္ယာလုပ္ျခင္း၊ ပူေဇာ္ပသျခင္း စတဲ့ ရိုးရာဓေလ့ေတြ ျပဳလုပ္တဲ့ နယ္ေျမလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ေဒသခံေတြ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအသုံးျပဳေနတဲ့အျပင္၊ ရိုးရာထုံးတမ္းဓေလ့ေတြ ျပဳလုပ္တဲ့ေျမေနရာျဖစ္လို႕ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၀ – က (ခ) အရဆိုရင္ ေဒသခံေတြက ဥပေဒနဲကအညီ ကန္႕ကြက္ထားတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဥပေဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ လယ္ယာေျမစီမံခန္႕ခြဲ႕သူ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာေတြက ေဒသခံေတြရဲ႕ ထုံးတမ္းစဥ္လာေျမယာစီမံခန္႕ခြဲ႕မႈ ဓေ့လကို အသိအမွတ္ျပဳ သင့္ပါတယ္။

Comments

comments