ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရး ဂ်န္ဒါ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ေတာင္းဆိုု

ထ်ိဳးျမာ
အနာဂတ္တြင္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုတည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးတြင္ က်ား- မေရးရာဂ်ဲန္ဒါ ဆန္းစစ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ၿပီး အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ဂ်ဲန္ဒါကြ်မ္းက်င္သည့္ ပညာရွင္မ်ားထားရွိရန္ က်ား-မ တန္းတူေရးရာမဟာမိတ္အဖြဲ႔ (AGIPP) က စက္တင္ဘာ လ(၃)ရက္က ေၾကျငာခ်က္တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။
အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္မွာ ၄ ရက္ၾကာက်င္းပခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္ခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ရာစုပင္လုံ ပထမအႀကိမ္အစည္းအေ၀းအၿပီးတြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
က်ား-မတန္းတူေရးရာမဟာမိတ္အဖြဲ႔ (AGIPP) ပဲကိုင္ေကာ္ရွင္ေကာ္မတီဝင္ ေဒၚသင္းသင္းေအာင္က “ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ဆိုတာက က်ား-မေရးရာက႑နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေတြးေခၚတတ္တဲ့သူ၊ မွ်တဖို႔ ။က်ားေကာ မေကာ ပါဝင္မွဳဘယ္ေလာက္ရိွသလဲ။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခု၊ မူဝါဒတစ္ခုခ်လိုက္ၿပီဆိုရင္ အမ်ိဳးသမီးေတြကို ဘယ္ေလာက္ထိ အက်ိဴးျပဳ သလဲ၊ အမ်ိဴးသားေတြအတြက္ေကာ ဘယ္ေလာက္ထိအက်ိဴးျပဳခဲ့သလဲဆိုတာကို ဆန္းစစ္ ေလ့လာႏိုင္တဲ့သူေတြ၊ လက္ေတြ႕က်က် ခြဲျခားစိတ္ျဖာေပးနိုင္တဲ့ အသိပညာရွင္ အတတ္ ပညာရွင္မ်ိဳးကို ေျပာတာပါ” ဟု AGIPP အဖြဲ႔အေနျဖင့္ ေတာင္းဆိုသည့္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္အမ်ိဳးအစားကို ေျပာသည္။
အဆိုပါ အဖြဲ႔၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္ခ်မ္းေရးညီလာခံ၂၁ ရာစု ပင္လံု ပထမအႀကိမ္ညီလာခံသို႔ အစုအဖြဲ႔အသီးသီးမွ တက္ေရာက္လာသူမ်ားတြင္ အမ်ိဳး သမီးပါ၀င္မႈႏႈန္း ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိလာသည့္အတြက္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီလအတြင္းျပဳလုပ္သည့္ ပထမအႀကိမ္ျပည္ေထာင္စုညီလာခံထက္စာလွ်င္ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ပိုမိုပါ၀င္ လာေၾကာင္း၊ယခုအႀကိမ္အစည္းအေ၀းတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အစုအဖြဲ႔မွ တက္ေရာက္သူမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္မႈမွာ ၂၀.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည့္အတြက္ အျခားအ စုအဖြဲ႔မ်ားထက္ အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္ႏႈန္း အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

အစုအဖြဲ႔အသီးသီးက ယခုအႀကိမ္တြင္ တင္သြင္းသည့္ စာတမ္း (၇၂) ေစာင္တြင္ အမ်ိဳးသမီးအေရးႏွင့္ က်ား – မတန္းတူညီမွ်ေရးအခ်က္ကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ ထားေသာ စာတမ္း (၂၁) ခုရွိၿပီး စာတမ္းစုစုေပါင္း၏၂၉ % သည္ က်ား – မ တန္းတူညီမ်ွေရးကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားၿပီး စာတမ္းအမ်ားစုတြင္ စစ္ပြဲပဋိပကၡေၾကာင့္ ခံစားေနရေသာ အမ်ိဳး သမီးမ်ားကို လူမႈေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားေပးရန္၊တရားမွ်တေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရန္ႏွင့္ အဆင့္တိုင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္မႈရွိေစရန္ တိုက္တြန္း ေဖာ္ျပခ်က္ကို ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

 

အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ပါ၀င္သင့္ပါ၀င္ထိုက္သူမ်ားအစုအဖြ႔ဲ မ်ားမွလည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ ေနရာတြင္ ပါ၀င္မႈ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္သူမ်ားကို ျပစ္ဒါဏ္မွ ကင္းလြတ္ျခင္းမရွိေစရန္၊ က်ား – မ တန္းတူညီမွ်ေရးမူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ေရး၊ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၁၃၂၅၊ ၁၈၂၀ ႏွင့္ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားကို လိုက္နာသင့္ေၾကာင္း၊ က်ား – မ ေရးရာတန္းတူညီမွ်မႈကုိ အာမခံေသာလံုၿခံဳေရးက႑ေပါင္းစည္းေရးမူ ျဖစ္ေစရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ၊ လုံၿခဳံေရးက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး (SSR)ျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏လုံၿခဳံေရးကုိ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္ အႀကံျပဳထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

တစ္နိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) အရ က်င္းပသည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံ ေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အစုအဖြဲ႔တိုင္းက အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပါ၀င္ရန္ မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္း ေရးညီလာခံ – (၂၁) ရာစုပင္လံုပထမအစည္းအေဝးက်င္းပေရး ပူးတြဲေကာ္မတီ၀င္ဦးေဇာ္ေဌးက စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္က က်င္းပသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာသည္။

“မူေဘာင္ေတြ အတည္ျဖစ္သြားၿပီး NCA အရ က်င္းပတဲ့ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈ ၃၀ ရာခိုင္နွဳန္းပါမွာျဖစ္တယ္ ။ ၃၀ ရာခိုင္နွဳန္း ပါမယ္ဆိုရင္ အစုအဖြဲ႔တိုင္းက ၃၀ ရာခိုင္နွဳန္းပါရမွာ ျဖစ္တယ္’’ဟု၄င္း က ေျပာသည္။
ထို႔ျပင္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္တြင္ အမ်ိဳးသမီး ၃၀ရာခိုင္ႏႈန္းပါ၀င္ရန္ ႀကိဳးစားမည္ဟုဆိုေသာ္လည္း အဆိုပါ ေကာ္မတီ၏ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္မရွိသေလာက္နည္းပါးေနၿပီး ျပည္နယ္အဆင့္ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္မႈႏႈန္ ၃၀ရာခုိင္ႏႈန္းပါ၀င္ေအာင္ မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟုလည္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္ ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦးက ေျပာၾကားထားသည္။

၂၀၁၁ခုနွစ္မွ၂၀၁၅ခုနွစ္အထိၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈသည္ တစ္နိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာညိွႏိွဳင္းေရးအဖြဲ႔ ၁၆ဦးတြင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၊ အဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔၁၅ဦးတြင္ အမ်ိဳးသမီး၂ဦး၊ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ(၅၂)ဦးတြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေဆြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ (၄၈)ဦးတြင္ အမ်ိဳးသမီးသံုးဦးသာ ပါ၀င္လွ်က္ရွိသည္။

Comments

comments