ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမ်ား၏ အရည္အေသြးပိုင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္

၂၀၁၆-၁၇ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္အတြင္း ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြျဖင့္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ လမ္း၊ တံတား ၊ အေဆာက္အဦးစီမံကိန္းမ်ားကို အစိုးရ၏ အားမခံခ်က္မ်ားကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရး ေကာ္မတီႏွင့္ ျပည္သူ႕ေငြစာရင္း ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီတို႕က အရည္အေသြးျပည့္မွီျခင္းရွိမရွိ သြားေရာက္ စစ္ေဆးခဲ့ၾကစဥ္ ေတြ႕ရွိခ်က္အခ်ိဳ႕မ်ားကို တင္ျပအပ္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီးလမ္းသားတိုးခ်ဲ႕မႈ ေတြ႕ရွိခ်က္

– လမ္းပုခုံးအနက္တူးရန္

– ေက်ာက္ဆိုဒ္မွန္ကန္ရန္

– Template ျဖင့္ခင္းရန္

– Camber ေပၚေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္

– ေနာက္ဆုံးခင္းခ်ိန္တြင္ အၿပီးသတ္ေကာင္းမြန္ရန္

12

ကယားျပည္နယ္ ျပည္သူ႕ေငြစာရင္း ေစာင္႔ၾကည္႔စစ္ေဆးေရး ေကာ္မတီအစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင္႔ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီတို႕မွ -ေလာဓမၼရပ္ကြက္ထဲက ျပည္ေထာင္စုလမ္းမကို ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ ရက္ေန႕က စစ္ေဆးေနစဥ္ျဖစ္သည္။ ဓါတ္ပုံ – ဦးစိန္ဝင္း

 

 

 


ေဘာလခဲေရနီေပါက္ လမ္းအႀကံျပဳခ်က္
– 1.5” x 2” ေက်ာက္မ်ားအားခန္႕မွန္းေျခအရတစ္ပုံခ်င္းစီ ၏က်င္းျပည့္/မျပည့္ ေက်းလက္မွ ျပန္လည္စစ္ေဆးရန္ ။
– စုစုေပါင္းအေရအတြက္ ျပည့္/မျပည့္စစ္ေဆးရန္ ။
ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ေစာင္႔ၾကည္႔စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီ ႏွင္႔
အစိုးရ၏အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင္႔ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီ တို႕မွ ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ရက္ေန႕က ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခဲ့ၾကသည္။


ေဘာလခဲဝန္ထမ္းအိမ္ရာ (၁) ေဆာက္လုပ္ျခင္းအားေတြ႕ရွိခ်က္
– ပိုင္ဒါစကာမ်ားအဖ်ားေကြးေပးရန္( ၁၃၅ ဒီဂရီ)
– အုတ္ႏွာပိတ္ရန္ (ေျမကာမ်ား၌)
– လွ်ပ္စစ္သြယ္တန္းရန္ PVC ပိုက္မ်ားအားအခင္းႏွင့္ ခြာထားရန္
– ပုံစံျပားေထာက္ေသာေဒါက္မ်ားအားတစ္ခုျခင္းေထာက္မည့္အစားပ်ဥ္ရွည္ျဖင့္ အတန္းလိုက္ေထာက္ရန္။
– ကြန္ကရစ္မေလာင္းခင္ ဥကၠဌဦးစိုးရယ္အားသတင္းပို႔ရန္။
– အုတ္မ်ား၏ ခံႏိုင္ရည္မ်ားကိုစမ္းသပ္ထားရန္။

11

 

 

 

ကယားျပည္နယ္လြတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ေစာင္႔ၾကည္႔စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီ ႏွင္႔ အစိုးရ၏အာမခံခ်က္မ်ား ကတိမ်ားႏွင္႔ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီ မွ ေဘာလခဲၿမိဳ႕ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ (၁) ေဆာက္လုပ္ေနျခင္းအား သြားေရာက္စစ္ေဆးေနစဥ္ျဖစ္သည္။ ဓါတ္ပုံ – ဦးစိန္ဝင္း


ေဘာလခဲ-နန္႕ပြန္ေခ်ာင္းေျမကာနံရံ တည္ေဆာက္မႈေတြ႕ရွိခ်က္

Stone pitching ျပဳလုပ္ထားေသာေက်ာက္သားမ်က္ႏွာျပင္( Slope) တြင္ အခ်ိဳက Grouting ျပဳလုပ္ထားေသာေနရာမ်ားေပါက္ၿပဲေနသည္ကိုေတြ႕ရွိရပါသည္။ အျမင္တင့္တယ္ေစရန္ ႏွင့္ ေရေပါက္မ်ားမျဖစ္ေစရန္ ၊ 1:2   or   1:3 cement mortarျဖင့္ပိတ္ ေပးရန္၊ ေရသြားလမ္း  water way ေနရာအခ်ိဳ႕ေပါက္ၿပီးေရစိမ့္ေနသျဖင့္ ေရသြားလမ္းေခ်ာေမြးေစရန္ plaster ေခ်ာေပးရန္။

ႏွစ္ကုန္ခါနီးမွ ေငြခ်ေပးသျဖင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရသူမ်ားလုပ္ငန္းအရည္အေသြးႏွင့္ စံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားျပည့္မွီရန္

ကသီလင္တအဆင္မေျပျဖစ္ရေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ သို႕ပါ၍ လုပ္ငန္းေငြမ်ားအလုပ္လုပ္ခ်ိန္တြင္ ကသီလင္တမျဖစ္ေစရန္ အတြက္ေဆာလ်င္စြာခ်မွတ္ေပးႏိုင္ပါရန္ အႀကံျပဳပါသည္။

10

ကယားျပည္နယ္လြတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ေစာင္႔ၾကည္႔စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီ ႏွင္႔
အစိုးရ၏အာမခံခ်က္မ်ား ကတိမ်ားႏွင္႔ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီ မွ ေဘာလခဲ-နန္႕ပြန္ေခ်ာင္းေျမကာနံရံ ေဆာက္လုပ္ေနျခင္းအား သြားေရာက္စစ္ေဆးေနစဥ္ျဖစ္သည္။ ဓါတ္ပုံ – ဦးစိန္ဝင္း

 

 

 


ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္ ဝန္ထမ္းအိပ္ရာ(၂)
– Tတိုင္ကိုစနစ္တက်အကြာအေဝးထားရွိရန္။
– ပိုင္ဒါစကာမ်ားအဖ်ားေကြးေပးရန္။ (၁၃၅ ဒီဂရီ)
– ေျမကာမ်ား၌ ေက်ာက္ႏွာပိတ္ရန္။
– လ်ပ္စစ္သြယ္တန္းရန္ PVC ပိုင္မ်ားအခင္းႏွင့္ခြာရန္။
– အုပ္မ်ား၏ ခံႏိုင္ရည္မ်ားကိုစမ္းသပ္ထားရန္။

ကယားျပည္နယ္လြတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေစာင္႔ၾကည္႔စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီ ႏွင္႔
အစိုးရ၏အာမခံခ်က္မ်ား ကတိမ်ားႏွင္႔ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီ မွ ေဘာလခဲၿမိဳ႕ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ (၂) ေဆာက္လုပ္ေနျခင္းအား သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့သည္။


ေဘာလခဲခရိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုံးတည္ေဆာက္ျခင္းေတြ႕ရွိခ်က္
Floor Beam သံခ်ည္ေကြးျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ Design အရ 16mm∅ ၆ ေခ်ာင္း
သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္းေျမျပင္တြင္   16mm∅   ၄ ေခ်ာင္းသာဆင္ထားသျဖင့္ သတ္မွတ္သံေခ်ာင္းအေရအတြက္အတိုင္း ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ရန္။

9
ကယားျပည္နယ္လြတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ေစာင္႔ၾကည္႔စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီ ႏွင္႔ အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား ကတိမ်ားႏွင္႔ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီ မွေဘာလခဲခရိုင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုံး ေဆာက္ေနျခင္းအား ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ရက္ေန႕က သြားေရာက္ စစ္ေဆးေနစဥ္ျဖစ္သည္။ ဓါတ္ပုံ – ဦးစိန္ဝင္း

 

 


ေမတၱာလမ္းေလာဓမၼရပ္ကြက္၊ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕လမ္းခင္းမႈ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္
– ထုကိုျပည့္မွီေအာင္ခင္းပါ
– Camber ေပၚေအာင္ခင္းပါ
– လမ္းအက်ယ္ျပန္စီစစ္ပါ
– Template ျဖင့္ခင္းရန္
– Finishing Work အၿပီးသတ္ေကာင္းရန္

8
ေမတၱာလမ္းသြယ္၊ ေလာဓမၼရပ္ကြက္၊ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႔ လမ္းခင္းေနမႈအား ကယားျပည္နယ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ေစာင္႔ၾကည္႔စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီႏွင့္ အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ားကတိမ်ားႏွင္႔ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီတို႕ ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ ရက္ေန႕က စစ္ေဆးေနစဥ္ျဖစ္သည္။ ဓါတ္ပုံ- ဦးစိန္ဝင္း

 

 


ဂါလံငါးေသာင္းဆန္႕အုတ္ေရကန္တည္ေဆာက္ျခင္းေတြ႕ရွိခ်က္
– အသုံးျပဳေသာကြန္ကရစ္အုတ္မ်ားအားခံႏိုင္ရည္အားစမ္းသပ္ထားရန္။

7
အစိုးရ၏အာမခံခ်က္မ်ားကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ ျပည္သူေငြ စာရင္း ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရး ေကာ္မတီတို႕အားကစားႏွင့္ ကာယပညာဦးစီးဌာမွ ဂါလံငါးေသာင္းဆန္႔ အုတ္ေရကန္တည္ေဆာက္ျခင္းအား ႏိုဝင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႕က စစ္ေဆးေနၾကစဥ္ျဖစ္သည္။ ဓါတ္ပုံ – ဦးစိန္ဝင္း

 


စက္မႈဇုန္အတြင္းရွိအမွတ္(၄)လမ္း ၊ အမွတ္ (၁၀)လမ္းမ်ားစစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္
စက္မႈဇုန္အတြင္းအမွတ္ (၄)လမ္းအတြက္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားမွာ – ပုံစံအရ ၂ လက္မ x ၄ လက္မ = ၆ လက္မထု ၊ ၁ လက္မ x ၂ လက္မ = ၃ လက္မထု ျဖစ္၍ စုစုေပါင္းထုမွာ ၉ လက္မထုရွိပါသည္။ အမွန္တကယ္ရွိရမည့္ထုမွာ ၉ လက္မ ျဖစ္ေသာ္လည္း  ၊ ၆.၉ လက္မသာရွိပါသည္။ ၂.၁လက္မထုေလွ်ာ့နည္းေနသည့္အတြက္ ေက်ာက္က်င္းေပါင္း ၄၆.၆၂ က်င္းေလွ်ာ့နည္းေနပါသည္။ လမ္း၏အလ်ားမွာ ၂၂၂၀ ေပရွိပါသည္။

အမွတ္(၁၀)လမ္းအတြက္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားမွာပုံစံအရ ၂လက္မ x ၄လက္မ = ၆ လက္မထု ၊ ၁ လက္မx၂လက္မ = ၃ လက္မထု ျဖစ္၍ စုစုေပါင္းထုမွာ ၉ လက္မထုရွိပါသည္။ အမွန္တစ္ကယ္ရွိရမည့္ထုမွာ ၉ လက္မျဖစ္ေသာ္လည္း ၊ ၇.၆၆ လက္မသာရွိပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ၁.၃၄ လက္မထုေလ်ာ့နည္းေနသည့္အတြက္ ေက်ာက္က်င္းေပါင္း ၆၈.၀၂ က်င္းေလွ်ာ့နည္းေနပါသည္။ လမ္း၏အလ်ားမွာ ၅၀၈၀ ေပရွိပါသည္။ ထိုလမ္းႏွစ္လမ္းအတြက္ စုစုေပါင္းေလွ်ာ့နည္းခင္းထားသည့္ ေက်ာက္စာရင္းက်င္းေပါင္းမွာ ၁၁၄.၆၉က်င္းျဖစ္ပါသည္။


ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္ခန္းမေဆာင္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္
– ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ား၏ ေျမတူးျခင္း ၊ အနက္ ၊ အက်ယ္ ပုံစံတြင္ ျပထားသည့္အတိုင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ၊ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ား၌ အနက္ ၃ လက္မေလ်ာ့ေနသည္။
– အေဆာက္အဦး၏ ေျမအေစာင္းေအာက္ဘက္အေစာင္းမ်ားျမင့္ေန၍ ေျမကာနံရံတည္ေဆာက္ ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။ လိုအပ္ေသာရံပုံေငြအားလာမည့္ႏွစ္ဘတ္ဂ်က္တြင္ ေတာင္းခံၿပီးတည္ေဆာက္သင့္သည္။
– ကြန္ကရစ္မ်ားအားအခ်ိဳးမွန္ကန္စြာေဖ်ာ္စပ္ၿပီးေလာင္းရန္ ၊ တုန္ခါစက္အသုံးျပဳရန္

6

ရွားေတာၿမိဳ႔ ၊ ၿမိဳ႔နယ္ခန္းမေဆာင္ (၁၄၀ေပx၇၂ေပx၃၀ေပ-၆လက္မ)ေဆာက္လုပ္ေနျခင္းကို
ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ေစာင္႔ၾကည္႔စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီ ႏွင္႔
အစိုးရ၏အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင္႔တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီ တို႕မွ ေအာက္တုိဘာလ ၂၂ ရက္ေန႕တြင္ စစ္ေဆးခဲ့ၾကစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ ဓါတ္ပုံ – ဦးစိန္ဝင္း

 

 


ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္စခန္းဝန္ထမ္းအိမ္ယာ (၆၅’x၅၂’) RC ေတြ႕ရွိခ်က္
– ပုံစံတြင္တိုင္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာပုံစံမရွိ၍ တိုင္သံေခ်ာင္းမ်ားအားစစ္ေဆးရန္ အေထာက္အထားမရွိပါ။
– အေဆာက္အဦးမွာတိုင္တိုအဆင့္သာရွိေသး၍ ေျမကာနံရံအဆင့္သာရွိေသးပါသည္။ ပႏၷက္တိုင္မ်ားမရွိေတာ့ပါ။ အုတ္ခုံ Level အားစစ္ေဆးရန္ ၊ ပႏၷက္တိုင္မရွိ၍ စစ္ေဆးေပးရန္ ခက္ခဲသည္။ ဤအဆင့္တြင္ ပႏၷက္တိုင္မ်ားရွိသင့္သည္။
– တိုင္တြင္းမ်ား၏ အနက္အခ်ိဳ႕မွာ ၆” အခ်ိဳ႕မွာ ၁၂” ေလ်ာ့ေန၍ ျပည့္မွီေအာင္ ဆက္လက္တူးရန္။
– ယခုစစ္ေဆးစဥ္တြင္ အင္ဂ်င္နီယာဝန္ထမ္းမရွိပါ။

5

 

 

 

 

 

မီးသတ္ဦးစီးဌာနရွားေတာၿမိဳ႔နယ္ ၀န္ထမ္းအိမ္ယာ တည္ေဆာက္ေနမႈအား
ကယားျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ျပည္သူ ႔ေငြစာရင္းေစာင္႔ၾကည္႔ စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီ ႏွင္႔
အစိုးရ၏အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင္႔ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီ တို႕မွေအာက္တိုဘာလ ၂၂ ရက္ေန႕တြင္ စစ္ေဆးေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဓါတ္ပုံ – ဦးစိန္ဝင္း


ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအစည္းအေဝးခန္းမေဆာင္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား
– ၾကည္းေခြမ်ားထုဗ်က္ျပည့္မွီေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္။
– သံေခ်ာင္းမ်ားဆက္လက္လုပ္သည့္အမိုးယက္မမ်ားတြင္ အရည္အတြက္မွန္ကန္စြာထည့္ရန္။
– ကြန္ကရစ္မ်ားေလာင္းရာတြင္ မွန္ကန္ေသာအခ်ိဳးစပ္ရန္

4
ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီႏွင့္ အစိုးရအာမခံခ်က္ဂတိမ်ားႏွင့္တာဝန္ခံခ်က္မ်ားစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီတို႕မွ ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ ေန႕တြင္ စစ္ေဆးသြားခဲ့ခ်ိန္ ျမင္ေတြ႕ရစဥ္ျဖစ္သည္။ ဓါတ္ပုံ – ဦးစိန္ဝင္း

 

 

 

 

 

 


အား/ကာလူပ်ိဳေဆာင္ တည္ေဆာက္ျခင္းေတြ႕ရွိခ်က္

– ေျမအခင္းသိပ္သည္းမႈရေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္။
– တိုင္မ်ား၏ တိုင္နာမ်ားအဖ်ားေကြးေပးရန္ ။
– နံရံရွိေသာခန္းျဖတ္မ်ား၏ ေအာက္ေျမကာနံရံထည့္သင့္သည္။ပုံစံတြင္မပါပါ။

3

ကယားျပည္နယ္လြတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေစာင္႔ၾကည္႔စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီ ႏွင္႔
အစိုးရ၏အာမခံခ်က္မ်ားကတိမ်ားႏွင္႔တာ၀န္ခံခ်က္မ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီ မွ
ကႏၵရ၀တီအားကစားကြင္း ရိွလူပ်ိဳေဆာင္အေဆာက္အအံုတည္ေဆာက္ေနျခင္းအား ႏိုဝင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႕ကသြားေရာက္စစ္ေဆးေနစဥ္ျဖစ္သည္။ ဓါတ္ပုံ – ဦးစိန္ဝင္း

 

 


အားကစားႏွင့္ ကာယပညာဦးစီးဌာန စတိုေဆာက္လုပ္ျခင္းေတြ႕ရွိခ်က္
– အခင္းေျမဖို႕ျခင္းအားသိပ္သည္းမႈရရန္ ေဆာင္ရြက္ရန္
အစိုးရ၏အာမခံခ်က္မ်ားကတိမ်ားႏွင့္တာဝန္ခံခ်က္မ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီတို႕မွ ႏိုဝင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႕ကသြားေရာက္ စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။


အားကစားႏွင့္ကာယပညာဦးစီးဌာနမီးဖိုေဆာင္ေဆာက္လုပ္ျခင္းေတြ႕ရွိခ်က္
– ေျမကာမ်ားအားေက်ာက္ျဖင့္ စီရီရမည့္အစားကြန္ကရစ္အုပ္မ်ားျဖင့္ စီထားပါသည္။ ပုံစံႏွင့္ မကိုက္ညီပါ။
– လမ္းခင္းထားရာ၌ ၆” x ၉” ေက်ာက္မ်ားျဖင့္ စီခင္းထားၿပီးပုံစံ၌ ထု ၆” ျပထားသည္။ ခန္႕မွန္းေျခ၌ ေက်ာက္တန္ဖိုးမေတြ႕ရွိပါ။ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေစာင္႔ၾကည္႔စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီ ႏွင္႔
အစိုးရ၏အာမခံခ်က္မ်ား၊ကတိမ်ားႏွင္႔တာ၀န္ခံခ်က္မ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီ တို႕မွ ႏိုဝင္ဘာ ၁ ရက္ေန႕က ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခဲ့သည္။


အားကစားႏွင့္ကာယပညာ ဦးစီးဌာနရုံးေဆာက္လုပ္ျခင္းေတြ႕ရွိခ်က္
– ေကာ္မတီဝင္မ်ားမွ လာေရာက္စစ္ေဆးရာတြင္ ပုံစံသာတင္ျပႏိုင္သည္။ ေနာက္ေနာင္စစ္ေဆးရာတြင္ခန္႕မွန္းေျခအားတင္ျပေပးႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည္။
– လာေရာက္စစ္ေဆးရာတြင္ အင္ဂ်င္နီယာဝန္ထမ္း ၄ ဦးေတြ႕ရွိရပါသည္။ အျခားကုမၼဏီမ်ားထက္အင္ဂ်င္နီယာအင္အား ျပည့္စုံမႈရွိပါသည္။


အားကစားႏွင္႔ကာယပညာဦးစီးဌာနအထူးတန္းပြဲၾကည္႔စင္စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္
– ပုံစံတြင္ေျမကာအားေက်ာက္ျဖင့္ျပဳလုပ္ရန္ ေရးဆြဲထားေသာ္လည္းဘိလပ္ေျမအုတ္ျဖင့္တည္ေဆာက္ထားသည္ကိုေတြ႕ရွိရပါသည္။ (ပုံစံအရမွားယြင္းေနပါသည္။)
– ေျမႀကီးဖို႕ထားျခင္းအားသိပ္သည္းမႈရရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္။
– ကုမၸဏီမ်ားတင္ဒါတင္ရာ၌ ကုမၸဏီဝန္ေဆာင္ခ ( ကုမၸဏီဝင္အျမတ္)ပါရွိျခင္းမေတြ႕ရပါ။ ခန္႕မွန္းေျခတြက္ခ်က္မႈအရညြန္ၾကားခ်က္အရထည့္သြင္းရန္လိုအပ္ပါသည္။
– Drawing ၌ Structural design တြင္ ေရးဆြဲထားသူ၏ တာဝန္ခံမႈလက္မွတ္မပါရွိပါ။

1
အားကစားႏွင္ ႔ ကာယပညာဦးစီးဌာန အထူးတန္းပြဲၾကည္႔စင္ (၁၆၀ x ၃၅ )ေပေဆာက္လုပ္ေနျခင္းကို ကယားျပည္နယ္လြတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေစာင္႔ၾကည္ ႔စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီ ႏွင္႔ အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ားကတိမ်ားႏွင္႔ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီ မွ ႏိုဝင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႕တြင္ သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ၾကသည့္ျမင္ကြင္း (ဓါတ္ပုံ – ဦးစိန္ဝင္း)

 

 

 

 

Comments

comments

Next Post

မူးယစ္ေဆး သုံးစြဲလာမႈမ်ားလာသည္ႏွင့္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ ပိုမ်ားလာ

Wed Dec 21 , 2016
ထ်ိဳးျမာ၊ ဖရဲရယ္ မူးယစ္ေဆးမ်ား သုံးစြဲလာသူမ်ားလာသည္ႏွင့္ သုံးစြဲသူသည္ မိသားစုမ်ား၏တန္းဖိုးကို နားမလည္ပဲအၾကမ္းဖက္မွဳပိုမ်ားသည္ဟု နယ္စပ္ေဒသေရာက္ တိုင္းရင္းသူအမ်ိဳးသမီးမ်ား ကယ္ဆယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔မွ ဒါရိုက္တာေဒၚနွင္းနွင္းရီက ေျပာသည္။ “အမ်ိဳးသမီးဆုိတာကုိလည္း ေဖ်ာ္ေျဖစရာတစ္ခုလုိ သူတို႕သတ္မွတ္ခဲ့တဲ့အတုိင္း အတာတစ္ခုထိေရာက္ေနတယ္ ဆုိေတာ့ အဲ့ဒီအၾကမ္းဖက္မွဳေတြလည္း ဆက္ခါဆက္ခါ ျဖစ္ပြားေနတာေပါ့ေနာ” ဟု ၎က ေျပာသည္။ မိမိတို႔ဘက္သည္ ၿမိဳ႕နွင့္အလွမ္းေဝးေသာေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္ခံရလွ်င္ မည္သုိ႔တိုင္တန္းရမည္ ဥပေဒလမ္းေၾကာင္း မည္သို႔ရိွသည္ဟူသည္ကို မသိေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ နွစ္သိမ့္ရင္း ေနသြားၾကရသည္ဟုု ဆိုသည္။ “စိတ္ထဲမွာ တစ္ခါတစ္ေလ အဲ့လိုမ်ိဳးခံရတဲ့အခ်ိန္ေလး အမ်ိဳးသမီးေတြဘယ္မွာရိွတယ္။ ဘယ္သူက ေျဖရွင္ေပးနိုင္လဲဆိုတာကို တစ္ကယ္ရွာခ်င္တဲ့စိတ္ရိွတယ္” ဟု ၎ကေျပာသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အျခားေသာ အၾကမ္းဖက္မွဳမ်ားစြာရိွေသာ္လည္း အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မွဳသည္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေနသည္ဟု ကယန္းအမ်ိဳးသမီး […]