ကရင္နီျပည္၏ ဒီမုိကေရစီရယ္၊ ကီြးေဖာင္းရယ္၊ ေၾကးရုပ္ရယ္ နဲ႕ အမ်ိဳးသားေရး၀ိေသသ

ခူးၾကဴးဖဲေကး (ကရင္နီအမ်ိဳးသား) တုိင္းျပည္ရဲ႕ ဒီမုိကေရစီက ႏုနု၊ မုန္းတုိင္းက ထန္ထန္လုိ႕ ေျပာရမဲ့ အခ်ိန္ကာလကုိ ေရာက္ေနျပီလုိပဲ ေရွ႕ ဦးစြာ သမုတ္ခ်င္ပါတယ္။  ကရင္နီျပည္နယ္ရဲ႕  ၂၀၁၉  ခုႏွစ္ အကူးအေျပာင္းဟာလဲ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားနဲ႕ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ ကာလျဖစ္ပါတယ္။  ျပည္နယ္ရဲ႕ ဒီမုိကေရစီစံႏွဳန္းက ႏုနု မုန္းတုိင္က ထန္ထန္ပဲ လုိ႕ ေျပာရမဲ့ သေဘာမွာရွိပါတယ္။ အမ်ိဳးသားေရး ၀ိေသသ(Identity Politics) နဲ႕ ဒီမုိကေရစီ ရဲ႕ အခန္းက ထပ္တူက်မွဳ ရွိသလားလုိ႕ ေျပာရင္ အခ်ိဳးညီတဲ့ ထပ္တူက်မွဳလုိ႕ေျပာလုိ႕ရပါမယ္။  ကမၻာႏုိင္ငံမ်ားဟာ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးကုိ ဦးစြာ ေျဖရွင္းျပီးမွသာ တုိးတက္ေရးကုိ တက္လွမ္းႏုိင္ခဲ့ၾကတာကုိ သိပ္မေ၀းလြန္းလွတဲ့ ၁၉  ရာစုႏွစ္မ်ား ႏွင့္ ၂၀ ရာစုႏွစ္မ်ားက သက္ေသအခုိင္အမာ ထူျပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေဆာင္းပါးမွာ အမ်ိဳးသားေရး ၀ိေသသနဲ႕ ဒီမုိကေရစီ ရဲ႕ အေရးပါပုံကုိ သုံးသပ္ျပပါမယ္။ ကယား (ကရင္နီ) ျပည္မွာရွိတဲ့ လူငယ္အင္အားစုမ်ား  နဲ႕  ဦးအယ္ေဖာင္ရွဳိအမွူးျပဳတဲ့ ေရြးေကာက္ခံမဟုတ္ပဲ တက္လာတဲ့ ဦးေမာ္ေမာ္တုိ႕ အၾကား ေၾကးရုပ္ပုံစံတူအထေျမာက္ေရးအတြက္ လြန္ဆြဲပြဲဟာ အမ်ိဳးသားေရး ၀ိေသသ(Identity Politics) ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီရဲ႕ အဓိကက်တဲ့ ေရေသာက္ျမစ္အခ်က္တစ္ခ်က္ကုိ ဆြဲထုတ္ျပရမယ္ဆုိရင္လဲ အမ်ိဳးသားေရးဆုိင္ရာက အဓိကက်တဲ့ အေနအထားမွာရွိပါတယ္။  ဒီမိုကေရစီဆုိတာက စံႏွဳန္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ စံႏွဳန္းဆုိတဲ့ ေနရာမွာ လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ရမယ္၊ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ နဲ႕ လြတ္လပ္စြာ သေဘာဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပုိင္ခြင့္တုိ႕ တည္ရွိပါတယ္။  အထက္ပါ အေျခခံ စဥ္းစားခ်က္ သုံးခုအေပၚ အေျခခံျပီး ဒီမုိကေရစီကုိ သတ္မွတ္ၾကရတာပဲျဖစ္ပါတယ္။  အထက္ပါ စံႏွဳန္းေတြကုိ ကုိယ္နဲ႕ လုိက္ဖက္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးပထ၀ီအေပၚအေျခခံျပီး က်င့္သုံးၾကရတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ – အေမရိကန္ ရဲ႕  ဒီမုိကေရစီစံႏွဳန္းဟာ သူရဲ႕ နုိင္ငံ စတင္ျဖစ္တည္လာတဲ့ အေပၚမွာ အေျခတည္ပါတယ္။  သူႏုိင္ငံနဲ႕ လုိက္ဖက္တဲ့ဒီမုိကေရစီ စံႏွဳန္းဟာ ႏုိင္ငံေရးသမုိင္း နဲ႕ ႏုိင္ငံနယ္နမိတ္ ျဖစ္တည္မွဳအေပၚမွာပဲ အေျခတည္တယ္လုိ႕ ေယဘုယ် သုံးသပ္လုိ႕ ရႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကုိယ္နဲ႕ လုိက္ဖက္တဲ့ အ၀တ္အစားကုိ ကိုယ္ကပဲ ၀တ္ရပါမယ္။ ၀တဲ့လူအတြက္ ၀တဲ့အေလ်ာက္ နဲ႕ ပိန္တဲ့ လူအတြက္ ပိန္တဲ့အေလ်ာက္ အ၀တ္အစားမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္၀တ္ဆင္ရပါမယ္။ ကယား(ကရင္နီ)ျပည္ရဲ႕  ပထ၀ီသမုိင္းေၾကာင္းအရ သီးျခားလြတ္လပ္တဲ့ ျပည္နယ္တစ္ခုအေနနဲ႕ ရပ္တည္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။  ဒီအေပၚမွာ ျငင္းပယ္လုိ႕ မရပါဘူး။ ဒါဟာ ျပည္ေထာင္စု ရဲ႕ ျပည္နယ္အဖြဲ႕ ၀င္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ကယား (ကရင္နီ) ျပည္ရဲ႕ ထူးျခားမွဳ ၀ိေသသတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီ ရဲ႕ စံႏွဳန္းဟာ ထူးျခားတဲ့၊ မတူကြဲျပားတဲ့ အယူအဆေတြကုိ အတူတကြ ယွဥ္တြဲ ေနထုိင္တဲ့ အယူအဆျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ဒီမုိကေရစနစ္ရဲ႕ ထူးျခားတဲ့ ၀ိေသႆ လကၡဏာေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။  ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္နဲ႕ လုိက္ဖက္တဲ့ အ၀တ္အစားျဖစ္တဲ့ဒီမုိကေရစီ ဆုိတဲ့ စံႏွဳန္းဟာ ပထ၀ီႏုိင္ငံေရး နဲ႕ သမုိင္းေၾကာင္းဆုိင္ရာအေပၚ အေျခတည္ရမယ္ဆုိတဲ့ လုိက္ေလ်ာညီေထြမွဳရွိတဲ့ ဒီမုိကေရစီဗဟု၀ါဒကုိ ၀န္ၾကီးမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ဦးအယ္လ္ေဖာင္းရွိဳ နဲ႕ ေရြးေကာက္ခံမဟုတ္တဲ့ ဦးေမာ္ေမာ္က နားလည္သေဘာေပါက္ဖုိ႕လုိပါမယ္။ ကယား (ကရင္နီ)ျပည္မွာ အျငင္းပြားဖြယ္ ေၾကးရုပ္တည္ေဆာက္ေရးကုိ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အမွဳးျပဳတဲ့ ဦးအယ္လ္ေဖာင္းရွိဳ နဲ႕ ေရြးေကာက္ခံမဟုတ္တဲ့ ဦးေမာ္ေမာ္တုိ႕ က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ ပုံစံတူ ေၾကးရုပ္ကုိ ေဒသခံ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား နဲ႕  ျပည္နယ္သားတုိ႕ရဲ႕ သေဘာဆႏၵမပါပဲ စတင္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႕ ယခင္ႏွစ္က လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာကုိ အားလုံးအမွတ္ရဦးမယ္ထင္ပါတယ္။  အထက္ပါ လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ားနဲ႕ ပက္သက္ျပီး ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားလူငယ္ထုမ်ားက ကန္႕ကြတ္တဲ့ လူထုတုိက္ပြဲလွဳပ္ရွားမွဳ တစ္ရပ္ကုိ ျပဳလုပ္ခ်ိန္မွာက်ေတာ့ အၾကမ္းဖက္ျဖိဳခြဲခဲ့ျပီး လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းျခင္း ႏွင့္ စီတန္းလွည္႕လည္ျခင္းဆုိင္ရာ ပုဒ္မ (၁၉ ) ၊ (၂၀) အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကည္အညိဳပ်က္ေစမွဳမ်ား နဲ႕ တရားစြဲဆုိခဲ့ပါတယ္။  လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ေတာင္းဆုိမွဳကုိ သုံးသပ္ၾကည္႕ မယ္ဆုိရင္လဲပုံစံတူေၾကးရုပ္ကုိ အရင္တည္မဲ့အစား ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း နဲ႕ ကရင္နီျပည္ရွိ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ ကတိက၀တ္ထားရွိခဲ့ၾကတဲ့ တန္းတူညီမွ်မွဳရွိတဲ့ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီ ျပည္ေထာင္စုၾကီးအပါအ၀င္ ကို႔ယ္ျကမၼာ၊ ကိုယ္ဖန္တီးႏုိင္တဲ့ အေနအထားကုိ မူအျဖစ္အေျခခံျပီး တုိင္းရင္းသားတန္းတူညီမွ်မွဳရွိတဲ့ ဒီမုိကေရစီျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္သြားၾကဖုိ႕အတြက္ ကတိက၀တ္ေတြထားခဲ့ၾကပါတယ္။  ဒီအေျခခံေပၚမူတည္ျပီး ယခု ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနုိင္ငံေတာ္ၾကီးကုိ ကုိလုိနီနယ္ (၄) နယ္ျဖစ္ၾကတဲ့ ဗမာျပည္၊ ရွမ္းျပည္၊ ကခ်င္ျပည္၊ ခ်င္းျပည္ အပါအ၀င္ သီးျခားလြတ္လပ္တဲ့ ကရင္နီျပည္ ဆုိတဲ့ ျပည္ၾကီး (၅) ခုအေပၚအေျခတည္ျပီး တုိင္းျပည္ကို တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ျငင္းလုိ႕မရတဲ့ အမွန္တရားျဖစ္ပါတယ္။ 

Read more

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးသာ လက္ကိုင္ထားေၾကာင္း KNPP ဆို

ခြန္းကလိုင္းဖရီး ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ(KNPP)အေနျဖင့္ အနာဂတ္ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကိုတည္ေဆာက္ရာတြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးကိုသာ လက္ကိုင္ထားေၾကာင္း အတြင္းေရးမွဴး(၂) ခူးဒယ္နီယယ္က ေျပာသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ KNPP အေနနဲ႔ကေတာ့ အရင္က ခ်မွတ္ထားတဲ့ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံထူေထာင္မယ္ဆိုတဲ့ လမ္းစဥ္ကိုေတာ့ အခုထိလက္ကိုင္ထားတုန္းပဲ ျဖစ္ပါေသးတယ္။ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံျဖစ္လာဖို႔ပဲ၊ အေျပာင္းအလဲမရွိပါဘူး”

Read more

အေၾကြးေတြနဲ႔ ျပည့္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံျခားျပန္

မူဂ်ာမီလိွဳင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း နမ့္ေပၚလုံရြာက တဲအိမ္တစ္လုံးထဲမွာ ထမီကို ဒူးအထက္ခပ္တိုတိုဝတ္ထားတဲ့ အဖြားတစ္ေယာက္ ထြက္လာၿပီး လမ္းမႀကီးေပၚမွာ ခပ္သြက္သြက္ေလး လမ္းေလွ်ာက္လာပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ တျခားရပ္ကြက္ထဲက ႏွစ္ထပ္အိမ္ႀကီးထဲကို ဝင္သြားလိုက္ပါတယ္။ အိမ္ႀကီးထဲမွာ ဆယ့္ငါးမိနစ္ေလာက္ၾကာၿပီး အဖြားရဲ႔မ်က္ႏွာမွာ အၿပံဳးေတြနဲ႔၊ လက္ထဲမွာလည္း

Read more

လူေထာင္ခ်ီပါဝင္သည့္ တပ္မေတာ္ေထာက္ခံႀကိဳဆိုပြဲ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္

ခြန္းကလိုင္းဖရီး ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၌ လူေထာင္ခ်ီပါဝင္သည့္ တပ္မေတာ္ေထာက္ခံႀကိဳဆိုပြဲအား ႏိုဝင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ “ တပ္မေတာ္ဆိုတာ ကၽြန္မတို႔ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူေတြ အားလံုးရဲ႕ေက်းဇူးရွိတယ္ဆိုတာ မမွားႏုိင္ပါဘူးရွင့္။ တပ္မေတာ္သာ ကၽြန္မတို႔ တုိင္းရင္းသားျပည္သူေတြဖက္က

Read more

ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္သာ တည္ေဆာက္ႏိုင္မည့္ ဖယ္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီစနစ္

ေက်ာ္စိုးသူ ေရးသားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသား၊ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးသန္႔ေျပာခဲ့ေသာ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ စနစ္မ်ားထဲတြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္သည္ လြန္စြာခက္ခဲေပသည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ေအာင္ျမင္ရန္ ျပည္သူတို႔၏ အသိဥာဏ္၊ ဆင္ျခင္တံုတရား မ်ားစြာလိုအပ္မည္ဟူေသာ အဆိုအမိန္႔ကို အၿမဲတမ္းသတိရမိေပသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ဗယုသုကၡကိုသာ ျဖစ္ေစလိမ့္မည္ဟူေသာ ေျပာၾကားခ်က္ကို

Read more

ယေန႔မနက္ ေကအဲန္ပီပီႏွင့္ စစ္တပ္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြား

ကႏၱာရဝတီတိုင္းမ္ ယေန႔ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းတြင္ ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ နန္းကစ္ေက်းရြာဘက္တြင္ KNPPႏွင့္ စစ္တပ္အၾကား တိုက္ပြဲျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ ̏ ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္း အဲ့မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔လူရွိတယ္ေလး၊ သူတို႔လည္း သူတို႔အလုပ္ကို သူတို႔လုပ္မယ္ေပါ့။ လုပ္ခ်င္လုပ္မယ္ဆိုတာက သူတို႔အလုပ္က

Read more

အမ်ိဳးသား ေျမအသံုးခ်မႈဆိုင္ရာ မူဝါဒေဆြးေႏြးပြဲလိြဳင္ေကာ္တြင္ ျပဳလုပ္

ခူးစိုးရယ္ဦး ကယားျပည္​နယ္​တြင္​ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒဆိုင္ရာႏွင့္ သိမ္းဆည္း ေျမမ်ားဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား လုပ္ငန္းညႇိႏွိဳင္း အစည္းအေဝးကုိ ၂၀၁၈ ​ေအာက္​တိုဘာ ၁ ရက္​​ေန႔တြင္​ က်င္​းပျပဳလုပ္​ခဲ့သည္​။ ကယားျပည္နယ္အတြင္း သစ္ေတာက႑ျမႇင့္တင္ေရး၊ သစ္ေတာမ်ား ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲေစေရးအတြက္ သစ္ေတာက႑ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ

Read more

ျမန္​မာျပည္​ၿငိမ္​းခ်မ္​း​ေရးအတြက္​ တစ္​ကိုယ္​​ေတာ္​လမ္​း​ေလ်ွာက္​သူ လိြဳင္​​ေကာ္​ၿမိဳ႕သို႔​ေရာက္​႐ွိ

ခြန္​းကလိုင္​းဖရီး “ၿငိမ္​းခ်မ္​းပါ​ေစ ျမန္​မာျပည္​” အက်ၤ ီဝတ္​ဆင္​ၿပီး ျမန္​မာႏိုင္​ငံအလံကိုင္​​ေဆာင္​ထားသည္​့ ၿငိမ္​​းခ်မ္​း​ေရးအတြက္​ တစ္​ကိုယ္​​ေတာ္​လမ္​း​ေလ်ွာက္​သူ စက္​တင္​ဘာလ (၈) ရက္​​ေန႔တြင္​ ဖယ္​ခံု၊ မိုးၿဗဲလမ္​းမွ ကယားျပည္​နယ္​ လိြဳင္​​ေကာ္​ၿမိဳ႕သို႔ ​ေရာက္​႐ိွလာသည္​။ ျပည္​ၿမိဳ႕မွ စတင္​ထြက္​ခြာလာကာ တိုင္​းႏွင္​့ျပည္​နယ္​ (၁၄)

Read more

ပုလဲရတုေပၚက ျပည္သူတို႔၏ ဆုေတာင္းသံ

ဘိုထီး(ေငြေတာင္ျပည္) ေရးသားသည္။ ရွစ္ေလးလံုးကေနေပါက္ဖြားလာတဲ့ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီခရီးဟာ ႏွစ္(၃ဝ﴿တိုင္ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ေပမဲ့ ျပည္သူေတြလိုလားတဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္တစ္ခု မေရာက္ရွိေသးပါဘူး။ ဒီလိုျဖစ္ရတာဟာ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒေၾကာင့္ ျဖစ္ရတယ္လို႔ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ထင္ျမင္ယူဆေနၾကပါတယ္။ ၂ဝဝ၈အေျခခံဥပေဒဟာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အႀကီးအကဲေတြက ဦးေဆာင္ၿပီးေရးဆြဲထားတဲ့ ဥပေဒတစ္ခုျဖစ္တယ္ဆိုတာ မွန္ေပမဲ့

Read more

ပုဒ္မ၅၀၅(ခ)(ဂ)ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံရသည့္ လူငယ္(၄)ဦးထဲမွႏွစ္ဦး အာမခံျဖင့္ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္

​ေနာ္​​ေဒြးအယ္​ခူ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ ကရင္နီသမိုင္းေၾကာင္းအမွန္ကို လိုက္လံျဖန္႔ေဝျခင္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ မတည္ေဆာက္ရန္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ႏိုးေဆာ္စာျဖန္႔ေဝခဲ့သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ပုဒ္မ၅၀၅(ခ)(ဂ)ႏွင့္ တရားစြဲဆိုျခင္းခံရသည့္ ကရင္နီလူငယ္(၄)ဦးကို ၾသဂုတ္လ ၂၃ရက္ေန႔တြင္ လိြဳင္ေကာ္တရားရံုးမွ အာမခံေပးလိုက္သည္။ လူငယ္(၄)ဦးရွိသည့္အနက္မွ ႏွစ္ဦးသာ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ခဲ့ၿပီး က်န္သည့္လူငယ္မွာ

Read more