ေက်ာ္စိုးသူ (Economic Development) ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ က်င့္သုံးအုပ္ခ်ဳပ္ထားသည့္စနစ္မွာ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ျဖစ္ၿပီး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို အားေပးခဲ့ေသာ စနစ္တခုျဖင့္သာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရရွိျခင္းေၾကာင့္လည္း ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္ အားေကာင္းခဲ့ျခင္းေပလိမ့္မည္။ သို႔ရာတြင္ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မူ၏ ဆိုးက်ဴိးမ်ားကိုသာ ခံစားေနသည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေနာက္ခံအေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီမည္ ဖယ္ဒရယ္စနစ္ ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ေအာင္ျမင္ေရးသည္သာ ပန္းတိုင္ျဖစ္ပါသည္။ ဖယ္ဒရယ္ဆိုသည္ကို ခြဲထြက္ေရးဟု အျမင္မွားေနၾကသည္။ ဖယ္ဒရယ္စနစ္ဟူသည္မွာ ႏို္င္ငံကို အုပ္ခ်ဴပ္ေသာစနစ္တစ္ခုမွ်သာျဖစ္ၿပီး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ေလ်ာ့ခ်ေသာ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တစ္ခုသာျဖစ္ပါသည္။ ဗဟိုအစိုးရက ေဒသအစိုးရမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ပိုေပးထားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ သို႔ရာတြင္ စနစ္တိုင္းတြင္အားနည္းခ်က္ အားသာခ်က္ရွိသည္ကိုေတာ့ မေမ့အပ္သင့္ပါေလ။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဖယ္ဒရယ္စနစ္ကို စတင္က်င့္သုံးခဲ့သည္မွာ  ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ပင္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအရ က်င့္သုံးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ […]