NCA လက္မွတ္မထိုးေသးေသာအဖြဲ႔မ်ားအတြက္ UPDJC တြင္ ေနရာအသင့္ရိွေန

ထ်ိဴ းျမာ

တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA)ကိုလက္မွတ္ထုိးရန္က်န္ရွိေနသည့္အဖြဲ႔မ်ားလက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးပါက ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) တြင္ ပါ၀င္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ေန ရာအဆင္သင့္ရိွထားၿပီးျဖစ္ဟု အဆို ပါ ေကာ္မတီ ၀င္ ေဒါက္တာ ဆလိုင္း လ်န္မႈန္းဆာေခါင္း က စက္တင္ဘာလ ၇ရက္က ေျပာသည္။

“ UPDJC member(အဖြဲ႔၀င္)က တရားေသ သတ္မွတ္တာ မဟုတ္ဘူး။တစ္ဖြဲ႔ ၃၂ဦးဆီနဲ႔ကၽြန္ ေတာ္တို႔ လူဦးေရတိုးလို႔ ရတယ္။ ဟိုဘက္ကလည္း လိုက္တိုးမယ္။သူတို႔ လက္မွတ္ထိုးရင္ UPDJC မွာ သူ တို႔ ပါလာဖို႔ အတြက္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေနရာေပးထားၿပီိးသားျဖစ္တယ္” ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

UPDJC ကို NCA စာခ်ဳပ္အရ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပနိုင္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ ၿပီး ၂၀၁၅ခုနွစ္ ေအာက္တုိဘာလ (၁၅)ရက္မွ (၁၇)ရက္အထိ က်င္းပေသာ ပထမအႀကိမ္ တစ္နုိင္ငံလုံး အပစ္ ခတ္တိုက္ခိုက္မွဳရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ဆိုင္ရာညိွနွိဳင္းအစည္းအေဝး(JIMC) က ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
လက္ရွိတြင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ကိုအစိုးရအဖြဲ႔၊ လႊတ္ေတာ္ နွင့္ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ NCA လက္ မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အ စည္းမွ ကိုယ္စား လွယ္မ်ားနွင့္တရားဝင္ႏိုင္ငံေရးပါတီတို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဟူ၍ လူဦးေရစုစုေပါင္ ၄၈ ဦး ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA)ကို လက္မွတ္မထိုးရေသး ေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္လာနို္င္ရန္အတြက္ကို မိမိ တို႔ UPDJC အဖြဲ႔အေန နွင့္ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ရာစုပင္လုံက်င္းပရာတြင္ တံခါးအက်ယ္ႀကီး ဖြင့္ေပးလိုက္ၿပီးျဖစ္သည္ ဟုလည္းေဒါက္တာ ဆလိုင္းလ်န္မွဳန္းဆာေခါင္က ေျပာသည္။

UPDJC ေကာ္မတီဝင္ ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္း
UPDJC ေကာ္မတီဝင္ ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္း

NCAသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္အတြက္ အဓိက စိန္ေခၚမႈသည္ တိုင္းရင္းသားလက္ နက္ ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား ေတာင္းဆိုသည့္ အစိုးရ ၊ နိုင္ငံေရးပါတီ နွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းဟူ၍ အစုအဖြဲ႔ သံုးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးျခင္းကို အစိုးရ၏ လက္ခံမႈအေပၚတြင္ မူတည္ေၾကာင္း ညီညႊတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC ဒု-ဥကၠ႒ နိုင္ဟံသာ က ေျပာသည္ ။
NCA လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးျဖစ္ေသာ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ RCSS/ SSAမွဦးစိုင္းငင္းကUNFCအဖြဲ႔ဲ႔နွင့္ NCA လက္မွတ္ေရး ထိုးၿပီးသားျဖစ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔တို႔ၾကား တြင္ NCAစာခ်ဳပ္အရ စည္းျခားထားျခင္းမရိွဘဲ အျပန္အလွန္ညိွနိွဳင္းမႈမ်ား ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။
NCA စာခ်ဳပ္ကိုမူ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား စုေပါင္းထား သည့္ တစ္နိုင္ငံလံုး အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရးညိွႏိွဳင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ (NCCT)နွင့္ အစိုးရဘက္မွ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းေကာ္ မ တီ(UPWC)တို႔ ေရးဆြဲခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး NCA တြင္မူ NCCT မွ တုိင္းရင္း သားလက္ နက္ကိုင္ ရွစ္ဖြဲ႔ကသာ လက္မွတ္ထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

NCAတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားမွာ ကရင္အမ်ိဳး သား အစည္းအရုံး( KNU )၊ ကလိုထူးေဖာတပ္ဖြဲ႔(DKBA)၊ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရုံး/ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္-ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာင္စီ(KNU/KNLA–PC)၊ ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရင္တစ္တပ္ဦး (ABS DF)၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး(CNF) ၊ ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ(ALP)၊ ရွမ္းျပည္နယ္ျပန္ လည္ထူေထာင္ေရး ေကာ္စီ(RCSS/SSA) နွင့္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(PNLO)တို႔ျဖစ္သည္။

NCAတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမရွိေသးသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားမွာ မြန္ျပည္သစ္ ပါတီ(MNSP)၊ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA)၊ ရွမ္းျပည္တိုုးတက္ေရးပါတီ/ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (SSPP/ SSA)၊ ရခိုုင္အမ်ဳိးသားေကာင္စီ (ANC)၊ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတိုုးတက္ေရးပါတီ (KNPP)၊ လားဟူဒီမိုုကရက္တစ္ အစည္းအရံုး (LDU)ႏွင့္ “၀”အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (WNO) တို႔ ျဖစ္သည္။

Comments

comments

Next Post

ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖယ္ဒရယ္ေကာင္စီ(UNFC) ဒုတိယဥကၠဌ နိုင္ဟံသာ ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း ျခင္း

Sat Sep 10 , 2016
ထ်ိဴ းျမာ ”စိုးရသစ္ရဲ႕အေနအထားက အမွန္ေတာ့ သူတို႔လည္း တပ္ကို အမိန္႔မေပးနို္င္ဘူး။ သူတို႔လည္း တပ္ကို မလႊမ္းမိုးနိုင္ေသးေတာ့ အခ်ိန္ယူၿပီးေတာ့ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း လုပ္ေဆာင္ေနရတဲ့ပုံစံမ်ိဴးလို႔ ျမင္တယ္’’ အစိုးရသစ္လက္ထက္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လံု ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းကို ေနျပည္ေတာ္ ရွိ ျမန္မာ ကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ-၂တြင္ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ နံနက္ပိုင္းအထိ က်င္းပခဲ့သည္။ အဆိုပါ အစည္းအေ၀းသို႔ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာ တူစာခ်ဳပ္(NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမရွိေသးသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ၁၈ […]