ေန႕စားခမရလွ်င္ အစည္းအေဝးမလာခ်င္ၾက

ဖဲဘူး –

ေန႕စားခႏွင့္စားစရိတ္ ၊ လမ္းစရိတ္မေထာက္ပံ့ႏိုင္သည့္ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ လူထုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း အစည္းအေဝးတြင္ လူထုမ်ားက တက္ေရာက္လာမႈအား နည္းေနသည့္အခက္အခဲ ေတြ႕ေနရသည္ဟု ဒီးေမာ့ဆိုေက်းလက္ ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးမွဴး ဦးမ်ိဳးႏိုင္ကေျပာသည္။

ေဒသတြင္း ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္သည့္အခါတြင္ အေသးစားေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပးႏိုင္သည့္ NGO , INGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကဲ့သို႕မဟုတ္သည့္အတြက္ လူထုမ်ားကို ေတြ႕ဆုံရန္ အခက္အခဲေႏွာက္ေႏွးမႈမ်ား ရွိေစသည္ဟု ဆိုပါသည္။

” ဘာျဖစ္လို႕လဲဆိုရင္ သူတို႕က ထမင္းစားစရိတ္ေတြ လည္းေကၽြးႏိုင္တယ္။ ခရီးစရိတ္လည္းေပးႏိုင္တယ္။ ေန႕စားခလည္းေပးႏိုင္တယ္။ အဲလိုျဖစ္ေနတဲ့ အေနအထားမွာ က်ေနာ္တို႕ ဦးစီးဌာနဆိုတဲ့ ဒီအစိုးရအေနနဲ႕ေပါ့ေနာ။
ဌာဆိုင္ရာေတြအားလံုးပဲ။ ဘာပဲလုပ္လုပ္ .. ရြာသားအေနနဲ႕ ခုခ်က္ခ်င္း လက္ငင္းရမွာ လာမယ္ဆိုတဲ့ပံုစံမ်ိဳးေတြ ရွိတယ္ေပါ့ေနာ။” ဟု ဦးမ်ိဳးႏိုင္က ေျပာသည္။

ေက်းရြာကြင္းဆင္းၿပီး အစည္းအေဝးက်င္းပရာတြင္ တျခားေသာ ႏိုင္ငံတကာ ကူညီမႈ အသင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကဲ့သို႕ မည္သည့္စားစရိတ္ လမ္းစရိတ္မ်ားကို မေထာက္ပ့ံႏိုင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ လူထုမ်ားကိုစည္းရုံးရာ၌ အခက္အခဲ အမ်ားႀကီး ျဖစ္ေပၚေစသည္ဟုလည္း သိရသည္။

“ငါတို႕က ရြာေတြဆင္း အစည္းေဝးေခၚရင္ ခရီးစရိတ္ စားစရိတ္ကို ရြားသားေတြကို မေပးဘူး ေကာ္မတီေတြကိုလည္း မေပးဘူးေလ။” ဟု ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေဒါဖုအုပ္စုတြင္ လူထုဗဟိုျပဳ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လက္ေထာက္နည္းပညာမွဴး ကိုဂ်ိဳးဇက္ကေျပာသည္။

ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန အမည္ေပါက္ ေက်းရြာ ၁၈၂ ရြာရွိၿပီး အမည္မေပါက္ေသးသည့္ ၅ ရြာခန္႕ရွိသည့္အတြက္ ေက်းရြာအားလုံးလုပ္ငန္းမ်ားကို ခ်က္ျခင္းအေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္လည္း အခက္ခဲရွိေနသည္ဟု သိရသည္။

တခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံတကာကူညီေရးအသင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူမႈအသင္းအဖြဲ႕အစည္းမွ ျပဳလုပ္ေသာ အစည္းအေဝး၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္လည္း ေဒသခံမ်ားအတြက္ ေန႕တြက္ခ အနည္းဆုံးတရက္လွ်င္ ငါးေထာင္က်ပ္ ႏွင့္လမ္းစရိတ္မ်ား စီစဥ္ေပး ရသည္။

Comments

comments