ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းဥပေဒေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ျပႆနာမ်ား

ကႏၱာရဝတီတိုင္းမ္

ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္ ေနရာ (၄)ေနရာအတြင္းတြင္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရိုင္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသခံေက်းရြာလူထုတရပ္လုံးမွ လုံးဝသေဘာမတူေၾကာင္း၊ လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာဌာနဆိုင္ရာသို႔ ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ဥပေဒနည္းလမ္းအရ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားကန္႔ကြက္ ထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။

၎(၄)ေနရာမ်ားမွာ ဖ႐ူဆိုၿမိဳ႕နယ္၊ ရာဧပရားေက်းရြာအုပ္စု၊ ခုိးဘာေက်းရြာအနီးတြင္ ဦးျမင့္ေမာင္ေမာင္က ဧက ၂၀၀၊ ဦးမ်ဳိးသန္႔ႏုိင္က ဧက ၅၆.၅၆ဧက ၊  မိုိဆိုေက်းရြာအုပ္စု၊ မိုသီဒိုေက်းရြာအနီးတြင္ ဗုိလ္မွဴးၾကီးမုိးဟိန္းက ဧက ၅၁.၂၆ဧကႏွင့္ ၿမိဳ႕မေက်းရြာအုပ္စု ေလာဂ်ာေက်းရြာအနီးတြင္ ေဒၚခင္မိုးႏွင္းက ဧက ၈.၅၀ဧကျဖင့္ ေျမလြတ္၊ ေျမ႐ိုင္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ အသီးသီး ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၾကရာ ေဒသခံမ်ားက ျပန္လည္ကန္႕ကြက္ျခင္းျဖစ္သည္။

၎ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းစာကို ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဗဟိုေကာ္မတီ၊ ျပည္နယ္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးလုပ္ငန္းအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔၊ ကယားျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန၊ ဖ႐ူဆိုၿမိဳ႕သို႔ ကန္႔ကြက္စာ ေပးပို႔ထားၿပီျဖစ္သည္။

ခုိးဘာေက်းရြာအနီး ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းေလွ်ာက္ထားျခင္း

ခိုးဘာေက်းရြာအနီးတြင္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ေျမေနရာ

ဦးျမင့္ေမာင္ေမာင္ နွင့္ ဦးမ်ဳိးသန္႔ႏုိင္တုိ႔ႏွစ္ဦးမွ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းေလွ်ာက္ထားသည့္ ေျမေနရာသည္ ခုိးဘာေက်းရြာနယ္နိမိတ္ အတြင္းက်ေရာက္ၿပီး ခုိးဘာေက်းရြာ၏ ႐ိုးရာဓေလ့အစဥ္အလာ ေခတ္အဆက္ဆက္ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမျဖစ္သည့္အတြက္ ျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာဆိုေနၾကပါသည္။

ခိုးဘာေက်းရြာအနီးရွိ ေျမယာေပၚတြင္ ေဒသခံမ်ားက တျခားေသာ ႏွစ္ရွည္ပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးရန္ စီစဥ္ထားျခင္း၊ ေဒသခံမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာမ်ားရွိေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အနာဂတ္တြင္ မိမိတို႔ ေနရာမရွိေတာ့မည္ကို စိုးရိမ္သည္ဟု ခိုးဘာရြာမွ ဓမၼဆရာ ဦးထူးအီက ေျပာပါသည္။

“သူတို႔လာသိမ္းသြားမယ္ဆို ကြ်န္ေတာ္တို႔ရြာလည္း အခက္အခဲျဖစ္သြားမယ္၊ ေနာက္ ေရႊ႔ေျပာင္းေတာင္ယာလည္း ကုန္ၿပီေပါ့။ ဒီေျမျပန္ရဖို႔ မျဖစ္မေန ကြ်န္ေတာ္တို႔ရေအာင္ေတာ့ လိုက္မွာပဲ၊ ဘယ္နည္းျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ရံုးပဲတက္တက္၊ ဘယ္ထိပဲေရာက္ေရာက္ အဲ့ဒါေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ သြားဖို႔ေတာ့ အစီအစဥ္ရွိတယ္။” ဟု ဦးထူးအီက ေျပာပါသည္။

ဟြဳိင့္လုိဧရိယာသည္ ခုိးဘာေက်းရြာရွိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ဘုိးဘြားစဥ္ဆက္ကတည္းက ရုိးရာဓေလ့အရ အနားေပးအလွည့္က် ေရြ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစနစ္ျဖင့္ ထြန္ယက္စုိက္ပ်ိဳးလာခဲ႔သည့္ ေျမေနရာျဖစ္သည္။ ကေယာဘာသာစကား (ေဒသခံအေခၚအေ၀ၚ)အားျဖင့္ ဟြဳိင့္(ပ်ား) လုိ (ေက်ာက္ေဆာင္) ပ်ားေက်ာက္ေဆာင္ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။

ဖရူဆုိ – ဟုိယာကားလမ္းမႀကီးျဖတ္သြားသည့္ ဧရိယာလည္းျဖစ္သည့္အတြက္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အေရးပါသည့္ ေနရာလည္းျဖစ္သည္။

ဟြဳိင့္လုိဧရိယာအတြင္းရွိ ေရြ႕ေျပာင္းေတာင္ယာမ်ားသည္ ခုိးဘာေက်းရြာရွိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ အထူးအားထားရသည့္ ေနရာျဖစ္သည္။ ယခုတြင္ ေတာင္သူလယ္သမားဦးထူးအီက ေကာ္ဖီပင္မ်ားစုိက္ပ်ိဳးရန္ႏွင့္ ေနအိမ္မ်ားေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ထားလ်က္ရွိသည္။

ကေယာလူမ်ိဳးမ်ား၏ရုိးရာအရ နတ္ပူေဇာ္ပသသည့္ ေနရာလည္းျဖစ္သည္။ ဟြဳိင့္လုိဧရိယာသည္ ကြယ္လြန္သြားသည့္ ဘုိးဘြားမ်ားကုိ ႏွစ္စဥ္ပူေဇာ္ကန္ေတာ့လ်က္ရွိသည္။ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမရုိင္းစီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒအရ ဦးမ်ိဳးသန္႔ႏုိင္ေလွ်ာက္ထားသည့္ ေျမေနရာသည္ ကေယာလူမ်ိဳးအထြဋ္အျမတ္ထားသည့္ ေနရာျဖစ္သည့္အျပင္ ခုိးဘာေက်းရြာေတာင္သူလယ္သမားမ်ား စား၀တ္ေနေရးအတြက္ အေရးပါသည့္ေျမေနရာလည္း ျဖစ္သည္။

ဦးျမင့္ေမာင္ေမာင္ေလွ်ာက္ထားသည့္ ဆင္ျဖဴေတာင္ေျမဧရိယာသည္ ကေယာလူမ်ိဳးအထြဋ္အျမတ္ထားသည့္ ေနရာျဖစ္သည့္အျပင္ အလြန္လွပၿပီး လူသူအမ်ားလာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ေနရာလည္းျဖစ္သည္။ ဆင္ျဖဴေတာင္ ကေယာအေခၚ (ေရာ္ေဆာဘူးခူ) သဘာ၀အလွတရားႏွင့္ျပည့္စုံၾကြယ္၀သည့္ ဆင္ျဖဴေတာင္ကုိ သဘာ၀အလွတရားအတုိင္း ရွင္သန္ခြင့္ေပးရန္ ေဒသခံေတာင္သူလယ္သမားမ်ားက လုိလားလ်က္ရွိသည္။

မိုသီဒိုေက်းရြာနယ္နိမိတ္အတြင္း ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရိုင္းေလွ်ာက္ထားျခင္း

မိုသီဒိုေက်းရြာအနီးတြင္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ေျမေနရာ

ဗုိလ္မွဴးႀကီးမုိးဟိန္း ေလွ်ာက္ထားသည့္ေျမေနရာသည္ မိုသီဒိုေက်းရြာနယ္နိမိတ္ အတြင္းက်ေရာက္ၿပီး မိုသီဒိုေက်းရြာ၏ ႐ိုးရာဓေလ့အစဥ္အလာ ေခတ္အဆက္ဆက္ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမျဖစ္သည့္အတြက္ ကန္႔ကြက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ဆိုပါသည္။

မုိသီဒုိေက်းရြာသည္ အိမ္ေျခ (၃၆) အိမ္ခန္႔ရွိၿပီး  လူဦးေရ (၁၆၀)ေက်ာ္၊ ကေယာတုိင္းရင္သားမ်ား ေနထုိင္သည့္ ေက်းရြာတစ္ရြာျဖစ္သည္။ ရြာ၏ သက္တမ္းအားျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၂၀ (တစ္ရာ့ႏွစ္ဆယ္)ေက်ာ္ခန္႔ တည္ရွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေပသည္။

ယခုလို လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားၾကသည့္အေပၚမွာ ေဒသခံမ်ားက ၎တို႔ သားသမီး ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ဝမ္းစာေရး အခက္အခဲျဖစ္လာမည္ကို စိုးရိမ္ရသည္ဟု မိုသီဒိုရြာမွ ေဒၚဇူဇားနာက ေျပာပါသည္။

“ကြ်န္မတို႔အတြက္ သားသမီးေတြအတြက္ အခြင့္အေရးနည္းသြားတယ္ေပါ့။ ကြ်န္မတို႔က ေတာင္သူလယ္သမား အလုပ္ပဲလုပ္တဲ့အတြက္ ေျမယာပါသြားလို႔ရွိရင္ ကြ်န္မတို႔ လုပ္စရာမရွိေတာ့ဘူး။ စားစရာလည္း မရွိေတာ့ဘူး။”ဟု ေဒၚဇူဇားနာက ေျပာပါသည္။

လက္ရွိေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ ႏွင့္ ေျမရုိင္းစီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒအရ ဗုိလ္မွဴးႀကီးမုိးဟိန္းေလွွ်ာက္ထားသည့္ ေျမေနရာသည္ မိမိတုိ႔၏ ကေယာေဒသ၏ နယ္စပ္ တံခါး၀လည္းျဖစ္သလုိ မိမိတုိ႔ ကေယာအေခၚအေ၀ၚအရ ဘူေလာ္ဂလုိဒုိးဟုေခၚဆုိၿပီး အဓိပၸါယ္မွာ ေရွးေရွးတုန္းက ႏြားကုန္သည္တစ္ဦးသည္ ႏြားထီးတစ္ေကာင္ ဆြဲလာ၍ ယင္းေျမေနရာတြင္ ေသာက္ေရရွားပါးေသာေၾကာင့္ ထုိႏြားထီးမွာ လဲက်ေသဆုံးသြားခဲ့ သည္ကုိအစြဲျပဳ၍ ေခၚေ၀ၚျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းေျမေနရာသည္ မိမိတုိ႔ေက်းရြာမွ ကေယာတုိင္းရင္းသား၏ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈဓေလ့အရ ေတာလုိက္ျခင္း၊ ေတာင္ယာလုပ္ျခင္း၊ ပူေဇာ္ပသျခင္း ျပဳလုပ္သည့္အျပင္ မိမိတုိ႔ေက်းရြာ၏ လူမႈေရး၊ တစ္ရြာႏွင့္ တစ္ရြာခ်ိတ္ဆက္ သြားလာေရးအတြက္ အသုံးျပဳေလ့ရွိပါသည္ဟု သိရသည္။

ေလာဂ်ာေက်းရြာနယ္နိမိတ္အတြင္း ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းေလွ်ာက္ထားျခင္း

ေလာဂ်ာေက်းရြာအနီး ေလွ်ာက္ထားသည့္ ေျမေနရာ

ၿမိဳ႕မေက်းရြာအုပ္စု ေလာဂ်ာေက်းရြာအနီးတြင္ ေဒၚခင္မိုးႏွင္းက ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းေလွ်ာက္ထားသည့္ ေျမေနရာသည္ ေက်းရြာနယ္နိမိတ္အတြင္း က်ေရာက္ေနျခင္း၊ အစဥ္အလာအရ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ရိုးရာအေမြအႏွစ္မ်ားတည္ရွိျခင္း၊ ေျမကိုဓေလ့ထုံးတမ္းအရ လုပ္ကိုင္က်င့္သုံးလာသည့္ အတြက္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းလုံးဝမရွိဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာဆိုေနၾကပါသည္။

မိမိတို႔ရြာတြင္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရိုင္းမရွိေၾကာင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာေျမျဖစ္ေၾကာင္း၊ စားက်က္ေျမျဖစ္ေၾကာင္း ေလာဂ်ာေက်းရြာမွ ရာအိမ္မွဴး ဦးတီရယ္က ေျပာပါသည္။

“သူတို႔လာယူလိုက္မယ္ဆိုရင္ အဲ့ဒီေျမက အခုပလပ္ထားတယ္ေပါ့ေနာ၊ ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒါ စားက်က္ေျမျဖစ္တယ္ ကြ်န္ေတာ္တ္ို႔ ၿခံတစ္ခုခုနဲ႔ လုပ္လိုက္ရင္လည္း စာက်က္ေျမလည္းမရွိေတာ့ဘူး၊ ေနာက္ထပ္ေရႊ႕ေျပာင္းစရာ ေတာင္ယာေျမလည္း မရွိေတာ့ဘူး၊ အဲ့ဒါကြ်န္ေတာ္တို႔အတြက္ အမ်ားႀကီးခက္ခဲတယ္။” ဟု ဦးတီရယ္က ေျပာပါသည္။

ေလာဂ်ာေက်းရြာေျမမ်ားတြင္ ရြာေျမ၊ သခ်ၤိဳင္းေျမ၊ “ေက့”ေျမ ၊ “အီလူ” ေျမ၊ ေတာင္ယာေျမ၊ ဥယာဥ္ၿခံေျမ၊ စာက်က္ေျမ၊ ေရထြက္ေျမ၊ ဘုံေျမႏွင့္ ေက်းရြာဧရိယာနယ္နိမိတ္ဟူ၍ ေျမအမ်ိဳးအစားမ်ား အသီးသီးသတ္မွတ္ထားၾကသည္ဟု သိရပါသည္။ ေက်းရြာဧရိယာကိုလည္း ႏွစ္ရြာသေဘာတူညီမႈျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳၾကၿပီး က်မ္းက်ိန္ျခင္း၊ အရာတစ္ခုခုျဖင့္ တိုင္တည္ကာ အတည္ျပဳသတ္မွတ္ထားၾကပါသည္။

ေျမမ်ားကို ေဆြမ်ိဳးစုပိုင္၊ မိသားစုပိုင္ႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းပိုင္ဆိုင္မႈကိုလည္းေကာင္း၊ လဲလွယ္ျခင္း၊ ေပးကမ္းျခင္းႏွင့္ အေမြဆက္ခံျခင္း စသည္တို႔ျဖင့္ က်င့္သုံးလာခဲ့ၾကသည္။

ေလာဂ်ာေက်းရြာသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း (၃၀၀)ခန္႔က တည္ရွိေသာ ေက်းရြာတစ္ရြာျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

Advertisement

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းဥပေဒသည္ ေျမသိမ္းဥပေဒဟု အရပ္ဖက္မ်ားက သုံးသပ္

အခုလို ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းဥပေဒေပၚထြက္လာၿပီးေနာက္ ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေဒသခံတိုင္းရင္း တို႔၏ ေျမယာေတြကို သိမ္းဆည္းဖို႔ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္လာေနၿပီျဖစ္သည္ဟု အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္း မ်ားက သုံးသပ္ေျပာဆိုေနၾကပါသည္။

“ ဒီဥပေဒရဲ႕ အက်ိဳးဆက္က ကြ်န္ေတာ္တို႔ထင္တယ္။ ေျမယာေတြ ဆက္ၿပီးေတာ့ ေဒသခံေတြ ကို ကာကြယ္ေပးမွာထက္ ေဒသခံေတြအတြက္ ပိုၿပီးဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မယ္လို႔ ထင္တယ္ေပါ့ေနာ။ အဲ့ဆိုေတာ့ သက္ဆိုင္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြေသာ္လည္းေကာင္း ဒီဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္တဲ့ ေကာ္မတီေသာ္လည္းေကာင္း သူတုိ႔က အဓိက ဒီမွာ တရားခံျဖစ္တယ္လို႔ က်ေတာ္ျမင္တယ္။” ဟု Kayah Earthrights Action Network – KEAN မွ ကိုအယ္ေစးက ေျပာပါသည္။

“တုိင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ ေျမလြတ္ေျမလပိေျမ႐ုိင္းမ႐ွိတာေသခ်ာတယ္.. ဒါကုိသိထားဖုိ႕လုိတယ္….တုိင္းရင္းသားအခြင့္အေရး ေတြကုိ ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳဖုိ႔အေရးႀကီး….အခုကေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမ႐ုိင္းဥပေဒေၾကာင္း ႐ုိးရာဓေလ့အရေျမယာပုိင္ဆုိင္မူအတြက္ ႀကီးမားေသာစိန္ေခၚမူတစ္ရပ္ျဖစ္လာပါၿပီ…..ေဒသခံေတြအေနနဲ႔ မ်က္စီက်ယ္က်ယ္ဖြင့္ထားၿပီး နားအျမဲစြင့္ထားရမဲ႕အေျခအေနပါ.လုိအပ္ရင္ ပူးေပါင္းရမည့္အေျခအေနပါ” ဟု ကရင္နီျပည္ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢ ဥကၠဌ ကိုတူရယ္က ေျပာပါသည္။

Comments

comments