ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ လူထုအေပၚသက္ေရာက္ေနသည့္ အေျခအေနကို အစီရင္ခံစာတရပ္ ထုတ္ျပန္

စိုင္းလင္းလင္းဦး

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ လူထုအေပၚသက္ေရာက္ေနသည့္ ေျမယာျပႆနာ၊ အႀကီးစားစီမံကိန္း၊ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း၊ စစ္ေဆးေရးဂိတ္ႏွင့္ လုံၿခံဳေရးကိစၥရပ္မ်ား၏ အေျခအေနမ်ားကို (Karenni State Situation Update) အစီရင္ခံစာတရပ္ကို ထုတ္ျပန္လိုက္သည္ဟု သိရသည္။

ထိုအခ်က္မ်ားအနက္ အစိုးရ၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ႏွင့္ စီပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ကယား(ကရင္နီ) ျပည္နယ္အတြင္း အဆိုပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူလုထုထံသို႔ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ သတင္းအခ်က္အလတ္မ်ား ခ်ျပေပးရန္ တိုက္တြန္းႏိုးေဆာ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

၎အခ်က္ငါးခ်က္အေပၚ လူထုမ်ားႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ အေျခအေနမ်ားအား ျပည္သူမ်ားအၾကားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားထံ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဝမွ်ေပးႏိုင္ရန္ Karenni State Situation Update မွ လူထုအၾကားစစ္တမ္း တရပ္ေကာက္ခံၿပီး ဇန္နဝါရီ ၁၇ ရက္ေန႔က အဆိုပါ အစီရင္ခံစာအား ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျဖဆိုသူအမ်ားစုက မသိရွိရေၾကာင္း အစီရင္ခံစာေတြ ေျဖဆိုထားသည္။

“မပြင့္မလင္း ကိစၥေတြ အမ်ားႀကီးရိွတယ္ေပါ့။ ဥပမာ အႀကီးစားစီမံကိန္းဟာလိုမ်ိဳး သူရဲ႕ ေကာင္းက်ိဳး ဆိုးက်ိဳး ႏွစ္ခုစလံုးကို ဒြန္တြဲၿပီးေတာ့ ခ်ျပရမယ့္ဟာကို ေကာင္းတဲ့ဖက္ကေနပဲ ခ်ျပတာမ်ိဳးရိွတယ္။”ဟု ၎အစီခံစာေကာက္ယူရာ၌ အဖြဲ႔ဝင္တဦးျဖစ္သူ အန္ေထာ္နီတူရယ္က ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)သို႔ ေျပာၾကားသည္။

ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈျပႆနာေခါင္းစဥ္တြင္ ေျမသိမ္းဆည္းထားေသာ အစိုးရစစ္တပ္/ အာဏာပိုင္အမ်ားစုက သိမ္းဆည္းေျမယာမ်ားကို ျပန္လည္ေပးရာတြင္ မူလပမာဏအတိုင္း တိတိက်က် ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းမရိွသလို ေျမယာမ်ားသိမ္းယူစဥ္၌ ဥပေဒမ်ားကို အလြဲသံုျပဳလုပ္ၿပီး အဓမၼသိမ္းဆည္းခဲ့သည္ဟု စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ားက ဆိုထားေၾကာင္း အစီရင္ခံစာက ေဖၚျပထားသည္။

ကရင္နီျပည္နယ္၏ ပင္မတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ KNPP ျပည္နယ္အဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီရရိွၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ျပည္နယ္အတြင္းရိွ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းအခ်ိဳ႕မွ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ခ်ထားမႈမ်ား ရိွလာသည္ဟု အစီရင္ခံစာက ဆိုထားသည္။

အဆိုပါဂိတ္မ်ားကို ျဖတ္သန္းသြားလာရာတြင္ အခေၾကးေငြျဖင့္ အခြန္ေပးေဆာင္ရျခင္း၊ မလိုလားအပ္ေသာ စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ အခက္အခဲျဖစ္ေနရသည္ဟု ေျဖဆိုသူမ်ားက ေျပာဆိုထားၾကေၾကာင္း ေဖၚျပထားသည္။

ျပည္နယ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၌ သက္ေရာက္မႈကိုျဖစ္ေစေသာအခ်က္မ်ားမွ ထိုအခ်က္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ အဓိကမီွတည္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာက ဆိုထားသည္။

Karenni State Situation Update ၏ အစီရင္ခံစာကို ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္ရိွ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၌ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက စုေပါင္းၿပီး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
၎ကို ၂၀၁၆ စက္တင္ဘာလမွ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း သံုးလအၾကာ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည္။

အဆိုပါအရင္ခံစာကို တိုင္းရင္းသာလက္နတ္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ကိုင္ေနေသာ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအေပၚ အေျချပဳ၍ အမ်ိဳးသမီး ၂၇ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အမ်ိဳးသား ၇၃ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေမးျမန္စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Comments

comments