ကယားျပည္နယ္မွာ ေမြးဖြားခ့ဲေပမ့ဲ နယ္ျခားေတြမွာ ပညာသင္ယူရင္း ႀကီးျပင္းလာခ့ဲတ့ဲ ကယန္းတိုင္းရင္းသားမ်ား (ပထမပိုင္း)

အဂၤလိပ္ဘာသာစကား သင္ၾကားေပးေနတဲ့ ခြန္းေလာရင္းစ္ လုုိပဲ နယ္ျခားေတြမွာ ပညာသင္ယူရင္း ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မွာ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား သင္ၾကားေပးေနတဲ့ ကယန္းတုုိင္းရင္းသား ေနာက္တစ္ေယာက္ရွိပါတယ္။ သူကေတာ့ ခြန္းအိုုင္းဂၽြန္ ပါ။ သူက လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕မွာ institute တစ္ခုု ထူေထာင္ဖိုု႔ ရည္မွန္းထားတယ္လိုု႔ ေျပာပါတယ္။

Comments

comments