ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရကို ေလ့လာျခင္း (၃)

​ေက်ာ္​ထင္​​ေအာင္​

(ဒုတိယအႀကိမ္ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလကို ေလ့လာျခင္း)

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တစ္ေနရာလစ္လပ္မႈကို ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကရာတြင္ အမ်ဳိးသားမ်ားသာ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾက၍ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ ထူးျခားခ်က္မွာ ယခုအခ်ိန္အထိ အမ်ဳိးသမီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးမွ မပါဝင္ေသးျခင္းေပ။ (ပထမအႀကိမ္တြင္လည္း မပါခဲ့ပါ ။)

ဒုတိယအႀကိမ္ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သည္္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ( ၁၇ လ ေက်ာ္ ) အတြင္း ပံုမွန္ အစည္းအေဝး ( ၆ ) ႀကိမ္ကို ႏွစ္လေက်ာ္ သံုးလနီးပါးမွ တစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ ။ ဘယ္အႀကိမ္မွ် သံုးရက္ထက္ ပိုမၾကာခဲ့ေပ ။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ဆ႒မ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမွသာ ကယားျပည္နယ္၊ ျပတိုက္ႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္ဥပေဒအား ပထမဆံုး ျပ႒ာန္းႏိုင္သည္ကို ေတြ႔ရသည္ ။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ( ၂၀ – ၂၁ ) ႏွစ္ရက္ က်င္းပခဲ့သည့္ ဆ႒မ ပုံမွန္အစည္းအေဝးအၿပီး တစ္လေက်ာ္ကာလအတြင္း သတၱမ ပံုမွန္အစည္းအေဝးကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ( ၂၉ ) ရက္ေန႔တြင္ စတင္က်င္းပရန္ ေခၚယူေနျခင္းကို ေတြ႔ရသည္ ။ ယခင္ထက္ေတာ့ လ အေရအတြက္ ေလ်ာ့က်နီးကပ္ လာသည္ကို ေတြ႔ရွိႀကိဳဆိုေသာ္လည္း ရက္ မည္မွ်ၾကာေအာင္ က်င္းပမည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရေပမည္။

ထို႔အျပင္ ပထမအႀကိမ္ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ျပည္နယ္ဥပေဒ ( ၉ )ခု ကို လက္ရွိကာလႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ မည္မွ် ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ ပယ္ဖ်က္ ႏိုင္မည္ကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္ရ ေပမည္။ အေရးႀကီးသည္မွာ ျပည္နယ္သူ/သားမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိႏိုင္ဖို႔ ျဖစ္ေပသည္။

ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ မိမိတို႔ သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ ယခုထက္ ပိုမိုေတြ႔ဆံုရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ထို႔မွသာ မကိုက္ညီသည့္ ျပည္နယ္ဥပေဒေဟာင္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ ပယ္ဖ်က္ ႏိုင္၍ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြသည့္ ျပည္နယ္ဥပေဒအသစ္မ်ား ျပ႒ာန္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။

(ဒုတိယအႀကိမ္ ကယားျပည္နယ္အစိုးရ၏ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလကို ေလ့လာျခင္း)
————————————-
ကယားျပည္နယ္ အစိုးရသစ္၏ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ NGOs, INGOs, CSOs အဖဲြ႔မ်ားအား ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံရန္ကိစၥ အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ျခင္းသည္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို ေက်ာ္လြန္ထုတ္ျပန္သည့္ အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္ ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။
ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၏ ( ၆ . ၅ . ၂၀၁၇ ) ရက္စြဲပါ စာအမွတ္၊ ၄/ ၇ – ၂၃၅/ ဦး ၅ ဟု ရည္ညႊန္းခ်က္ေပး၍ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးမ်ားမွ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရံုးမ်ားသို႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ ( ၁၁ ) ရက္ေန႔တြင္ စာထုတ္သည္ဟု သိရွိရပါသည္။ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ ( ၁၇ ) ရက္ေန႔စဲြျဖင့္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားသို႔ ပို႔ပါသည္။ ( စာမေရာက္သည့္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားလည္း အမ်ားအျပား ရွိေနဆဲဟု ေမးျမန္း သိရွိရသည္။ )

သက္ေသေဖာ္ျပရန္ ေပးသည့္ အသင္းအဖဲြ႔၏ အမည္မပါရန္ စာအေပၚပိုင္း ခ်န္လွပ္ထားပါသည္။

စာအရ ကယားျပည္နယ္အတြင္း သက္ဆိုင္ရာ ခရိုင္/ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အသိပညာေပး ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ သင္တန္းေပးျခင္း၊ ေဟာေျပာျခင္း၊ ေထာက္ပ့ံျခင္း၊ ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔သို႔ ( ၁၀ ) ရက္ ႀကိဳတင္ တင္ျပသြားရန္ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိမွသာ ေဆာင္ရြက္ေစေရးတို႔ပါဝင္ရာ လက္ရွိ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ လက္ထက္တြင္ အလြန္ပိတ္ပင္ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္သည့္ အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္ ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။

အထူးသျဖင့္ ျပည္တြင္းအသင္းအဖြဲ႔မ်ား ( CSOs ) ကိုပါ ထည့္သြင္း ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းမွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ အခန္း ( ၈ ) ႏိုင္ငံသား၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား မူလအခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္မ်ား အခန္းပါ ပုဒ္မ ၃၅၄ အရ လြတ္လပ္စြာ သံုးစြဲေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ပိတ္ပင္ရာ ေရာက္ေနေပသည္။

ပုဒ္မ ၃၅၄ တြင္​-

( က ) မိမိ၏ ယံုၾကည္ခ်က္၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခြင့္၊ ေရးသားျဖန္႔ေဝခြင့္ ၊

( ခ ) လက္နက္မပါဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္၊ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ၊

( ဂ ) အသင္းအဖဲြ႔ သို႔မဟုတ္ အစည္းအရံုးမ်ား ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ ၊

( ဃ ) တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး တစ္မ်ဳိးႏွင့္တစ္မ်ဳိး သို႔မဟုတ္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး အခ်င္းခ်င္းကိုလည္းေကာင္း၊ အျခားဘာသာသာသနာကိုလည္းေကာင္း ထိခိုက္နစ္နာမႈမရွိေစဘဲ မိမိခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးသည့္ စကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာသာသနာႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္။တို႔ ပါဝင္ပါသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၃၁ အျဖစ္ ျပဌာန္းသည့္ အသင္းအဖဲြ႔မ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ တြင္ ျပည္တြင္းအသင္းအဖြဲ႔မ်ား ( CSOs ) သည္ ဆႏၵအေလ်ာက္ မွတ္ပံုတင္နိုင္သည္ဟုသာ ပါဝင္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ မွတ္ပံုတင္ရန္ ဆႏၵမရွိပါက မွတ္ပံုမတင္ဘဲ လြတ္လပ္စြာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရွိပါသည္။ ကန့္သတ္ခ်က္မ်ား မပါဝင္ပါ။

ထို႔အျပင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၃၈ အျဖစ္ အသစ္ ျပဌာန္းသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ တြင္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ျခင္း အခြင့္အေရးတို႔ကို သံုးစဲြေဆာင္ရြက္လိုေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ား သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ မိမိသေဘာထားဆႏၵကို ေဖာ္ျပရန္ အလို႔ဌာ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးထံ ေဆာင္ရြက္မည့္ေန႔မတိုင္မီ အနည္းဆံုး ၄၈ နာရီ ႀကိဳတင္၍ စာျဖင့္ေပးပို႔တင္ျပရမည္ ဟုသာ ပါဝင္သည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္ မလိုဘဲ ေဆာင္ရြက္နိုင္ခြင့္ ရွိပါသည္။

ယုတ္စြအဆံုး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၄၁ အျဖစ္ ျပဌာန္းသည့္ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒ ကို တတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ တြင္လည္း ပြဲမ်ားကို ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွတဆင့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံ အသိေပးတင္ျပၿပီး တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံ က်င္းပႏိုင္ခြင့္ ရွိပါသည္။ ႀကိဳတင္ ရက္ ကန္႔သတ္ခ်က္ မပါဝင္ပါ။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ယခုကဲ့သို႔ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို ေက်ာ္လြန္ထုတ္ျပန္သည့္ အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္ အျဖစ္ ေလ့လာသံုးသပ္တင္ျပရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ စာေရးသူအေနျဖင့္ ရုပ္သိမ္းပယ္ဖ်က္သင့္ေသာ အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္တစ္ရပ္ဟု ရႈျမင္ပါသည္။

Comments

comments