ကယားျပည္နယ္ႏွင့္ စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အေျခအေန

မူအက္စတာ

ေအာက္တိုဘာလအတြင္းမွာပင္ ကယားျပည္နယ္၏ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း ဖြင့္လွစ္လိုက္ ၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္လိုအပ္သည့္ က႑မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည့္သူမ်ား ဝင္ေရာက္လာ ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳေစေရးအတြက္ လည္းေကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား အခ်ိဳးမွ်တစြာ ဖြံံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္လည္းေကာင္း အစိုးရဘက္က ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကို အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ သက္သာခြင့္တစ္ရပ္ကို ေပးထားပါသည္။

ကယားျပည္နယ္၏ ရင္းႏွီးၿမွဳပ္ႏွံမႈသည္ ဇုန္(၂)တြင္ ခ်ဥ္းကပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဇုန္(၁)သည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနည္းပါးသည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးတို႔ိကုိ ေခၚေသာ္လည္း ကယားျပည္နယ္သည္ အရမ္းကို ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနည္းေနသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိ
မေနေတာ့ပဲ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ တိုးတက္ေနၿပီျဖစ္သည္ဟု လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ လင္းလက္ေရႊေတာင္ပံ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမွ မန္ေနဂ်င္း ဒါရိုက္တာ ဦးဘန္ဒီက ေျပာသည္။

ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ နည္းပါးသည့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္တို႔ကို ဇုန္(၁)အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အသင့္အတင့္ရွိေနသည့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္တို႔ကို ဇုန္(၂)အျဖစ္လည္းေကာင္း ၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈရွိေနသည့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္တို႔ကို ဇုန္(၃) အျဖစ္လည္းေကာင္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက သတ္မွတ္ထားသည္။

ကယားျပည္နယ္၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရာခိုင္ႏွဳန္းျဖင့္ ေဖာ္ျပရလွ်င္ ၁%သာ ရွိေနသည္။ အလားတူ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္တို႔တြင္လည္း ၁%ခန္႔သာ ရွိသည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ၀%ရရွိေသာ ျပည္နယ္မွာ ခ်င္းျပည္နယ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

ဇုန္(၁)တြင္ ပါဝင္သည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကို စီးပြားေရးစတင္သည့္ေန႔မွ စ၍လုပ္ငန္းလည္ပတ္ခ်ိန္ (၇)ႏွစ္အထိကို အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ သက္သာခြင့္ကို ေပးထားေၾကာင္း ဥပေဒတြင္ ပါရွိသည္။

ထို႔အျပင္ လာေရာက္ၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား ၏တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကိုလည္း ဥပေဒမူၾကမ္း (၁၆)တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဟုဆိုရာတြင္လည္း ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိတို႕၏ ေျမေပၚတြင္ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံမ်ားကို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားရပါသည္။ သို႕ေသာ္ ေဒသထြက္သီးႏွံမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာက အသိအမွတ္ျပဳသည့္ စားေသာက္ကုန္ေထာက္ခံခ်က္ မရွိေသးသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာျဖင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈအပိုင္းတြင္ အားနည္းခ်က္တခုျဖစ္ေစျပန္ပါသည္။

ေတာင္သူမ်ားဘက္မွရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို အျမတ္အစြန္းရရွိေစရန္ ေဒသခံပညာရွင္မ်ား ၊ ေတာင္သူအေရး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၊ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ားက တာဝန္ယူ ေျဖရွင္းေပးရန္ လိုအပ္သည္ဟု ဦးဘန္ဒီက ေျပာပါသည္။

“အဲ့ဒီဌာနကေနၿပီးေတာ့ တာဝန္ယူၿပီးေတာ့ ေတာင္သူေတြဆီကို မ်ိဳးေစ့ျဖန္႔ေပးတာတို႔၊ သူတို႔သီးႏွံေတြ ျပန္ဝယ္ေပးတာတို႔ကို လုပ္ေပးႏိုင္ရင္ေတာ့ သူတို႔ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို ဒီထက္ပိုၿပီး လုပ္ႏိုင္လာမယ္ေပါ့ေနာ” ဟု ဦးဘန္ဒီကေျပာသည္။

အေၾကာင္းမွာ အဓိက စိုက္ပ်ိဳးေရးသီးႏွံထြက္တစ္ခုတည္းသာ ကယားျပည္နယ္တြင္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသးသည္။

တျခားေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျဖစ္သည့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ျပည္နယ္အတြင္းတြင္ လည္းျပဳလုပ္လာၾကၿပီျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ဟိုတယ္တည္ေဆာက္ရန္ မတတ္ႏိုင္သည့္ ေဒသခံမ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေျမေပၚတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္သာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္။

ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိုလည္း ဖိတ္ေခၚျခင္းျဖင့္လည္း ျပည္နယ္တိုးတက္ေအာင္္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္နယ္တြင္း ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားက လာေရာက္ၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလိုၿပီဆိုလွ်င္ ၎တို႔ကို ေျမေနရာေပးရမည္။

ထို႔သို႔ ေျမေနရာေတာင္းလာၿပီဆိုလွ်င္ ေဒသခံမ်ားက ကန္႔ကြက္ၾကေတာ့မည္။ ေဒသခံမ်ားက ၎တို႔ ကန္႔ကြက္ရသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားလည္း ခိုင္လံုပါသည္။

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လာေရာက္ၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္လည္း ေဒသခံမ်ားအား ကုမၸဏီက အစိုးရခြင့္ျပဳခ်က္ရ ထားၿပီဟုဆိုေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ားကို ေကာင္းက်ိဳး၊ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ခ်ျပေပးသည့္ အဖြဲ႕မရွိေသးေပ။

ယခုလက္ရွိ္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္အေၾကာင္းရင္းမွာ နန္းမယ္ခံုအုပ္စုတြင္း ဘိလပ္ေျမစက္ရံု လာေရာက္တည္ေဆာက္မည့္စီမံကိန္းတြင္ ေဒသခံမ်ားက မည္သည့္ကိစၥမွ် မၾကားသိရဘဲ ေဒသခံမ်ားက ကန္႕ကြက္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ အစိုးရႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိစဥ္တည္းက ကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ဦးဘန္ဒီက ေျပာသည္။

“ဥပမာဒီမွာ ဘိလပ္ေျမစက္ရံု၊ ျပည္နယ္တြင္းကို ျပည္နယ္ျပင္ပက လာလုပ္တယ္၊ ဒါေပမယ့္လူထုေတြက မေထာက္ခံဘူးျဖစ္ေနတယ္၊ လူထုေတြ ေထာက္ခံေအာင္ဘာလုပ္မလဲဆိုရင္ ေလထုသန္႔စင္ေအာင္ဆိုၿပီး ဒီဟာေတြကို သူတို႔ဟာနဲ႔သူတို႔ လုပ္တဲ့အဖြ႔ဲေတြရွိတယ္။ အဲ့လိုဆိုရင္ ျပည္နယ္အတြက္ အက်ိဳးရွိႏိုင္တာေပါ့ေလ။”ဟု ေျပာပါသည္။

ကယားျပည္နယ္တြင္ လာေရာက္ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမည့္ သူမ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ ၎တို႔ကိုဖိတ္ေခၚၿပီး အခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္း ေပးထားရမည္ျဖစ္သည္။

ျပည္နယ္တြင္းတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ဖိတ္ေခၚသည့္ေနရာတြင္ ျပည္နယ္အေနႏွင့္ အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္မွာ လံုၿခံဳေရးေကာင္းမြန္ရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ ကုမၸဏီကို အာမခံေပးႏိုင္သည့္အေျခအေနႏွင့္ တာဝန္ယူမႈတာဝန္ခံမႈ ရွိရပါမည္။

ယခုခ်ိန္တြင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းလည္း ပြင့္လာၿပီျဖစ္၍ ျပည္နယ္တြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လာေရာက္ျပဳလုပ္မည့္ သူမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာႏုိင္ေၾကာင္း ကယားျပည္နယ္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း ဥကၠဌ ဦးေဆာ္လမြန္က ေျပာပါသည္။

နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း ဖြင့္လွစ္ျခင္းသည္ စီးပြားေရး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ တစ္ခုတည္းအတြက္ ရည္ရြယ္ဖြင့္လွစ္ျခင္း မဟုတ္ပဲ ျပည္နယ္အတြက္ ပညာေရး က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ပါ အက်ိဳးရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဆာ္လမြန္က ဆက္ေျပာသည္။

ယခုခ်ိန္တြင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမွ တစ္လကို သိန္း၄၀၀ဖိုး ကုန္သြယ္ႏိုင္သည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ယခုထက္ပိုၿပီး ကုန္သြယ္အဆင့္ျမင့္လာႏိုင္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႔သည့္ေနရာတြင္ ခရီးအသြားအလာနည္းေသာ၊ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားသည့္ ေဒသမ်ားသို႔ ခရီးသြားက႑ျမင့္တင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေနေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ထိုထဲတြင္မွ ကယားျပည္နယ္သည္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား စိတ္၀င္စားမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ကယားျပည္နယ္ကိုလည္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒသတြင္းတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳတစ္ခု ျပဳလုပ္ၿပီဆိုလ်ွင္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၿပီး အသိပညာေပးမ်ား ျဖန္႔ေ၀ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အစိုးရႏွင့္ ကုမၸဏီၾကား၊ ကုမၸဏီႏွင့္ လူထုၾကား သေဘာတူထားသည့္ စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ျပအသိေ
ပးရမည္။ သို႕မွသာလွ်င္ ကယားျပည္နယ္အတြက္ အက်ိဳးရွိေစသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည့္စီးပြားေရးေစ်းကြက္မ်ား ေပၚထြက္လာေစမည္ဟု ဦးဘန္ဒီက ေျပာပါသည္။

Comments

comments

Next Post

လိုဘာခိုေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း

Mon Nov 21 , 2016
မူအက္စတာ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ကယား(ကရင္နီ) ျပည္နယ္အတြင္းက ဘိန္ခင္းေနရာေတြကို ရဲတပ္ဖြဲ႕ ေတြကေန သြားေရာက္ ဖ်က္ဆီးေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီးေမာ့ၿမိဳ႕နယ္ လိုဘာခိုေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းမွာရွိတဲ့ ဘိန္းခင္းေတြကို ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္ေန႕က ေဒသခံရဲတပ္ဖြဲ႕ေတြက သြားေရာက္ဖ်က္ဆီးခဲ့ပါတယ္။ လိုဘာခို အုပ္စုက ရြာသူရြာသားေတြ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ကတည္းက ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႕ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳလာၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ အဓိက စိုက္ပ်ိဳးေရးျဖစ္တဲ့ ဘိန္းခင္ဖ်က္တာနဲ႕ပါတ္သက္ၿပီး အုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးဟင္နရီကို သူတို႕ ဘာေၾကာင့္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးၾကတယ္၊ ဘာေတြအခက္ခဲရွိလဲ ဆိုတာေတြကို ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းၿပီး ေကာက္ႏုတ္တင္ျပလိုက္ပါတယ္။ ေမး။ ။ ဦးတို႔ အခုလို ႏိုင္ငံေတာ္ကေနၿပီးေတာ့ ဦးတို႔စိုက္ပ်ိဳးထားတဲ့ ဘိန္းေတြကို လာေရာက္ဖ်က္ထားတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လိုေျပာခ်င္လဲ။ ေျဖ။ ။ အစကတည္းကလည္း ဘိန္းနဲ႔ပတ္သက္ရင္ေတာ့ […]