ဂ်ဲန္ဒါနဲ႔ ႐ိုးရာအစဥ္အလာ

ဂ်ဲန္ဒါ(Gender) ဆိုတဲ့ အသံုးအနႈန္းဟာ ျမန္မာနုိင္ငံက လူမႈအသိုင္းအဝန္းေတြမွာ က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ သံုးစြဲလာပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ ဂ်ဲန္ဒါဆိုတဲ့ စကားလံုးရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကို သဲသဲကြဲကြဲ မသိၾကပါဘူး။ ဂ်ဲန္ဒါဆိုတာ က်ား၊မဆိုင္ရာ လူမႈ ပံုစံသြင္းျခင္းပဲလုိ႔ ဂ်ဲန္ဒါေလ့လာတဲ့ ပညာရွင္ေတြက ေျပာၾကပါတယ္။
 
ဂ်ဲန္ဒါထဲက အဓိက အခ်က္ေတြက လူမႈပံုစံသြင္းတာေတြ၊ တရားေသ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ၊ လူမႈဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ ပါဝင္ေနပါတယ္။ ဒီ ဂ်ဲန္ဒါဆိုတဲ့ လူမႈပံုစံသြင္းျခင္းကေန က်ား၊မဆိုင္ရာ အေျခခံတဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈ( GBV- Gender Base Violence )ေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္မႈ အမ်ိဳးအစားေတြထဲမွာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္ျခင္း(physical violence)၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ျခင္း(emotional or psychological violence)၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ျခင္း (sexual violence)၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ျခင္း (economic violence) ၊ ထိခိုက္နစ္နာ‌ေစေသာ မိရိုးဖလာ ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ား (traditional violence) စတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ ပါဝင္ေနပါတယ္။
 
ကယားျပည္နယ္မွာေတာ့ ဒီအၾကမ္းဖက္မႈေတြအားလံုးနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ ထိခိုက္နစ္နာေစတဲ့ မိရိုးဖလာ ထံုးတမ္းစဥ္လာေတြက အမ်ားႀကီးျဖစ္ေနတာကို ေတြ႔ေနရပါတယ္။ မိရိုးဖလာ ထံုးတမ္းစဥ္လာေတြအရ ထိခိုက္နစ္နာေစတာကလည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုသာ အဓိက ထိခိုက္နစ္နာေစပါတယ္။
 
မိရိုးဖလာ ထံုးတမ္းစဥ္လာေတြထဲမွာ ရိုးရာအရ က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ ပြဲေတာ္တခ်ိဳ႕ (ဥပမာ စုေပါင္းကခုန္ၾကတဲ့ တံခြန္တိုင္႐ိုးရာပြဲ) အမ်ိဳးသားေတြသာ ကခုန္ခြင့္ရွိၿပီး အမ်ိဳးသမီးေတြ ကခုန္ခြင့္မရွိတဲ့ အရာေတြ ရွိေနပါတယ္။ ၾကက္႐ိုးထိုးပြဲ ဒါမွမဟုတ္ ႐ိုးရာနတ္ပူေဇာ္ပြဲဆုိရင္လည္း ကန္႔သတ္ေနရာကို အမ်ဳိးသမီးေတြ ပါခြင့္၊ သြားခြင့္မရွိပါဘူး။ ဒ့ါအျပင္ လူငယ္သဘာဝ သမီးရည္းစားခ်င္း လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာလြန္က်ဴးမိၾကလုိ႔ အမ်ိဳးသားဖက္က အမ်ိဳးသမီးကို တာဝန္မယူခ်င္ရင္ ၾကက္၊ ဝက္၊ ေခါင္ရည္နဲ႔ ေငြသားအနည္းငယ္ကိုသာ ေပးၿပီး ေက်းရြာလူႀကီးနဲ႔ ေက်ေအးႏိုင္တဲ့ ထုံးတမ္းစဥ္လာေတြ ရွိေနပါေသးတယ္။
 
ေက်းရြာေတာရြာေတြဖက္မွာဆိုရင္ အမ်ိဳးသားဖက္က တာဝန္မယူလုိ႔ ဒုကၡေရာက္ေနၾကတဲ့ အမ်ိဳးသမီးငယ္ေတြဟာ အိမ္မႈကိစၥ၊ ကေလးကိစၥ၊ မိသားစု စားဝတ္ေနေရးအျပင္ ပတ္ဝန္းက်င္ရဲ႕ အျပစ္တင္ ေဝဖန္တာေတြကိုလည္း ခံေနရၾကပါတယ္။ ျပႆနာ တစ္ခုခုျဖစ္ေပၚတုိင္း ျပဳလုပ္တဲ့သူေတြကို အျပစ္မျမင္ဘဲ ခံေနရတဲ့သူကိုသာ အျပစ္ျမင္ ေဝဖန္ၾကတာဟာ ဓေလ့တစ္ခုလိုေတာင္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဥပမာ မုဒိမ္းမႈေတြမွာဆုိရင္ က်ဴးလြန္ခံရတဲ့ အမ်ဳိးသမီးကို မေဖးမတဲ့အျပင္ ၀ိုင္း၀န္းျပစ္တင္တာမ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ Gender Equality Network ရဲ႕ ေလ့လာေတ႔ြရိွခ်က္ အစီရင္ခံစာအရ ထိခုိက္နစ္နာေစတဲ့ မိရိုးဖလာ ဓေလ့ထံုးတမ္းေတြမွာ က်ား၊မဆိုင္ရာ အေျခခံတဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈေတြဟာ တရားဥပေဒအရ မသြားဘဲ ေက်းရြာအဆင့္အေနနဲ႔ပဲ ေျဖရွင္း ေက်ေအးေနၾကတယ္လုိ႔ ေဖာ္ျပထားတာကို ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ ရွိနွင့္ၿပီးသား မိရိုးဖလာအရ ဓေလ့ထံုးတမ္းေတြဟာ အေပၚယံကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သူ႔ဟာနဲ႔သူ အဆင္ေျပတယ္လုိ႔ ယူဆႏိုင္ေပမယ့္ တကယ္တမ္း အမ်ိဳးသားနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြအၾကား မတရားမႈေတြ၊ မမွ်တမႈေတြဟာ အမ်ားႀကီး ရွိေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။
 
ပစ္ပယ္လုိ႔ မရႏိုင္ေသးတဲ့ ရိုးရာ ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာေတြဟာ လက္ရွိအေျခအေနမွာေတာ့ သူ႔ဟာနဲ႔သူ အဆင္ေျပေနေပမယ့္ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္သင့္တဲ့ အခ်က္ေတြကို ျပင္ဆင္ရမွာျဖစ္ၿပီး ထပ္မံ ျဖည့္စြက္ရမယ့္ အရာေတြကိုလည္း ျဖည့္စြက္ရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဥပမာအေနနဲ႔ ကယားေတြရဲ႕ ေသြးသားရင္းအမ်ဳိးမေတာ္စပ္ၾကေပမယ့္ ႐ိုးရာအစဥ္အလာအရ အိမ္ေထာင္မျပဳႏိုင္ၾကတာကလည္း မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ က်ား၊မ တန္းတူညီမွ်မႈလို႔ ေျပာတဲ့အခ်ိန္တိုင္းမွာ အမ်ိဳးသားေရာ အမ်ိဳးသမီးပါ ဂ်ဲန္ဒါမွာ ျပႆနာ မရွိဘူး၊ အဆင္ေျပေနပါတယ္လုိ႔ ေျပာတတ္ၾကေပမယ့္ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ျပႆနာေတြက ရွိေနပါတယ္။
 
ဒါေပမဲ့ ႐ိုးရာအစဥ္အလာေတြေၾကာင့္ ျပႆနာကို ျပႆနာလုိ႔ မျမင္ၾကတာေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ အမ်ိဳးသားနဲ႔ အမ်ိဳးသမီး တန္းတူညီမွ်မႈ မရွိတာကို “ဒါဟာ တန္းတူညီမွ်မႈ မရွိတာ မဟုတ္ဘူး၊ ႐ိုးရာဓေလ့နဲ႔ ဘာသာထံုးတမ္းစဥ္လာအရ နဂုိကတည္းက ရွိေနၿပီးသား” လို႔လည္း ေျပာတတ္ၾကပါတယ္။ လူမႈေရးဆိုင္ရာ စံနႈန္းေတြနဲ႔ က်ား၊မ ေရးရာ တရားေသ သတ္မွတ္မႈေတြဟာ မသိလိုက္ပါဘဲ အၾကမ္းဖက္ျခင္းကို အားေပးတဲ့အျပင္ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ပေပ်ာက္သြားဖို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာလည္း အခက္အခဲ ျဖစ္ေစပါတယ္။ လူမႈဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြဟာ ေျပာင္းလဲလုိ႔ရတဲ့အတြက္ အမ်ိဳးသားနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြ တန္းတူ အခြင့္အေရးေတြ ရရွိဖုိ႔နဲ႔ နစ္နာမႈ မရွိေစဖို႔ ရိုးရာဓေလ့နဲ႔ ဘာသာထုံးတမ္းစဥ္လာေတြကို ေျပာင္းလဲဖို႔ လႊတ္ေတာ္ကေန ဥပေဒျပ႒ာန္းရမယ္လို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။

Comments

comments