တစ္ျပည္နယ္လံုးရိွ ၿမိဳ႕ဝင္ဘီးခြန္(ေကာက္) ဂိတ္မ်ား ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ ဖ်က္သိမ္းမည္

စိုင္းလင္းလင္းဦး

လမ္းတား အခြန္ေကာက္ယူသည့္ ၿမိဳ႕ဝင္ဘီးခြန္ဂိတ္မ်ားကိုဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႕မွစတင္ၿပီး ဖ်က္သိမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကယားျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔မွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

လာမည့္   ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ အဆိုပါ ၿမိဳ႕ဝင္ဘီးေကာက္(ခြန္)ကို လမ္းတားေကာက္ခံသည့္ စနစ္အားဖ်က္သိမ္းရန္ ျပည္နယ္အစိုးရမွ ညႊန္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းစနစ္အစား အျခားနည္းျဖင့္ ေကာက္ခံရန္ ညႊန္ၾကားလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၇-၁၈ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္အတြက္ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မွ ၿမိဳ႕ဝင္ဘီးေကာက္လိုင္စင္အား ယာယီဖ်က္သိမ္းထားေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အတြင္းရိွ ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၇-၁၈ ခုဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ယာဥ္သက္တမ္းတိုး ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ရုံး၏ ဘီးခြန္ေပးေဆာင္ၿပီး ေၾကာင္းတံဆိပ္တုံးပါရွိမွသာ ကယားျပည္နယ္ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညြန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနရုံးတြင္ ယာဥ္လိုင္စင္သက္တမ္း တိုးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူထံသုိ႔ ႀကိဳတင္အသိေပးထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ 

ကယားျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲႏွင့္ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညြန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနတို႔၏ ညွိႏိႈင္းခ်က္အရယင္းစနစ္ျဖင့္ ေကာက္ခံရန္ စီစဥ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုကယားျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ ျပည္နယ္လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးဦးစီးမွဴး ဦးသန္းထြန္းက ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)သုိ႔ အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။

“ျပည္နယ္အစိုးရရဲ႕ ညႊန္ၾကားခ်က္နဲ႔ ငါတို႔စည္ပင္နဲ႔ က.ည.နနဲ႔ ညိွႏိွဳင္းလိုက္ေတာ့ ဒီအေျဖထြက္လာတယ္။” ဟု ဦးသန္းထြန္းက ေျပာသည္။

ကယားျပည္နယ္ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (က.ည.န)တြင္ ယာဥ္လိုက္စင္သက္တမ္းတိုးျခင္းႏွင့္ လိုင္စင္အသစ္ျပဳလုပ္ရာ၌ တပါးတည္း ေပးေဆာင္ရန္ျဖစ္ၿပီး လမ္းတားေကာက္ခံရန္ ျပည္နယ္တဝွမ္းရိွ  မည္သည့္ေနရာမွ် ဘီးခြန္ဂိတ္မ်ား ထားရိွရန္ မလိုအပ္ေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လိုင္စင္သက္တမ္းတိုးရန္အတြက္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားလိုပါကက.ည.နရံုးဝန္းအတြင္းႏွင့္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးရံုးႏွစ္ေနရာတြင္ စည္ပင္ဘီးခြန္ သက္ေသခံကဒ္ျပားမ်ား မွတ္ပံုတင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ပံုမွန္အတိုင္းဆိုလိြဳင္ေကာစည္ပင္္ရံုးနဲ႔ က.ည.နမွာဘီးခြန္ကဒ္ျပားလုပ္ေပးပါမယ္။ က.ည.နက ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာစီမံခ်က္နဲ႔ လိုင္စင္တိုးလုပ္ငန္းေတြလုပ္မယ္ဆိုရင္ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္ရံုးကလိုက္လုပ္ေပးလိမ့္မယ္။”ဟုလိြဳင္ေကာ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ အခြန္ဌာနစိတ္ ဒုဦးစီးမွဴး ေဒၚေဌးေဌးကေျပာၾကားသည္။ 

ထိုစနစ္ကိုေျပာင္းလဲက်င့္သံုးလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ အျခားျပည္နယ္မွ လာေရာက္ေသာယာဥ္မ်ားကို ၿမိဳ႕ဝင္ဘီးခြန္မ်ား ေကာက္ခံႏိုင္ျခင္းမရိွေသာေၾကာင့္ ပံုမွန္ရရိွေနေသာစည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕၏ ၿမိဳ႕ဝင္ဘီးေကာက္မွ ရရိွလာေသာဝင္ေငြ ၃၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းဝန္က်င္ခန္႔ ေလ်ာ့နည္းလာႏိုင္သည္ဟုကယားျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ ျပည္နယ္လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးဦးစီးမွဴး ဦးသန္းထြန္းကသံုးသပ္ေျပာၾကားထားသည္။

၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ကယားျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔၏ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒ ပုဒ္မ၁၅( ဃ)အရၿမိဳ႕ဝင္ဘီးခြန္လုပ္ငန္းမွ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၅၅၇ ေက်ာ္ ေကာက္ခံရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကယားျပည္နယ္တြင္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕စီ၏ အဝင္အထြက္မ်ားတြင္ ဘီးခြန္ဂိတ္မ်ားရွိေနၿပီး ျဖတ္သန္းသြားတိုင္းေဆာင္ရသည္။ လိြဳင္ေကာ္ခရိုင္အတြင္းတြင္ပင္ ဘီးခြန္ဂိတ္ေပါင္း ၄ ဂိတ္ရွိေနၿပီးတျပည္နယ္လံုးတြင္ ဂိတ္အေရအတြက္ ၁၀ ခုအထိရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ – ၂၃ ရက္ေန႕တြင္က်င္းပခဲ့ေသာဒုတိယအႀကိမ္ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ စတုတၳပုံမွန္အစည္းအေဝး၌ ၿမိဳ႕ဝင္ဘီးခြန္ကို တားယူေကာက္ခံျခင္း နည္းလမ္းအားအျခားစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေကာက္ခံရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီးယခုကဲ့သို႔ စနစ္ေျပာင္းလဲေကာက္ခံရန္ စတင္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဘီးခြန္ေကာက္ခံမႈကို ကယားျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးဌာနမွ ေလလံစနစ္ျဖင့္  ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ကာ  ၀ါးလံုးရွည္ႏွင့္ ဆြဲခ်သည့္ စနစ္ျဖစ္ၿပီး ခရီးသြားလာေနသည့္သူမ်ားကို ေကာက္ခံခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္အတြင္း လမ္းတားတြန္းဂိတ္ျဖင့္ ေကာက္ယူေနျခင္းျဖစ္သည္။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ဇယား ၂ အပိုဒ္ ၈ အပိုဒ္ခဲြ (က)တြင္ ေဖၚျပထားသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အညီ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔မ်ား ဖြ႔ဲစည္းျခင္း၊ စည္ပင္သာယာေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ သတ္မွတ္ေသာ အခြန္စည္းၾကပ္ေကာက္ခံျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္  ျပဌာန္းေရးဆြဲခဲ့သည့္ ကယားျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၌ အတည္ျပဳ ျပဌာန္းခဲ့သည္။

ျပည္နယ္အတြင္းရိွ ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ နယ္နမိတ္အတြင္း စည္ပင္ဥပေဒပါ (အခြန္စည္းၾကပ္ေကာက္ခံျခင္း) အခန္း (၆)၏ အပိုဒ္ခြဲ (ဂ)ႏွင့္ (ဃ)အရ စည္ပင္နယ္နမိတ္အတြင္း သြားလာျဖတ္သန္းျခင္းႏွင့္ ရပ္နားမည့္ ယာဥ္မ်ားကို သတ္မွတ္ထားေသာ အခြန္ႏွဳန္းအတိုင္း ျပဌာန္းပါ ကယားျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒအရ ျပည္နယ္အတြင္းရိွၿမိဳ႕နယ္တိုင္း၏ စည္ပင္မွ ေကာက္ခံလွ်က္ရိွေနျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရးးအဖြဲ႕မွသတ္မွတ္ထားေသာယာဥ္အမ်ိဳးအစားအလိုက္ ေပးေဆာင္ရမည့္ဘီးခြန္ႏွဳန္းထားမ်ား
(တစ္စီးလွ်င္ (၁)ႏွစ္ႏွဳန္းျဖစ္သည္။)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေဖေဖၚဝါရီလအထိ စာရင္းအရ ကယားျပည္နယ္ကုန္းလမ္း ပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၌ လိုင္စင္မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ယာဥ္အမ်ိဳးအစားအလိုက္စာရင္း

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

comments

Next Post

ဖာလာစိုက္ၿပီး ေတာရိုင္းတိရစၦာန္မ်ား စည္းကမ္းမဲ့ ပစ္ခတ္ေနမႈမ်ားရွိ

Fri Mar 17 , 2017
<div class="at-above-post addthis_tool" data-url="https://www.kantarawaddytimes.org/%e1%80%90%e1%80%85%e1%80%b9%e1%80%bb%e1%80%95%e1%80%8a%e1%80%b9%e1%80%94%e1%80%9a%e1%80%b9%e1%80%9c%e1%80%b6%e1%80%af%e1%80%9b%e1%80%ad%e1%80%bd-%e1%81%bf%e1%80%99%e1%80%ad%e1%80%b3%e1%82%95%e1%80%9d/"></div>စိုင္းလင္းလင္းဦး ဖလာစိုက္ခင္းမ်ား လာေရာက္စိုက္ပ်ိဳးထားမႈေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားအမီွျပဳအသံုးျပဳေနၾကသည့္ ေရထြက္မ်ား ခမ္းေျခာက္လာႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ေတာရိုင္းတိရိစာၦန္မ်ားအလြန္အကၽြံ ဖမ္းဆီး စားေသာက္ေနျခင္းေၾကာင့္ ေတာရိုင္း တိရိစာၦန္မ်ားမ်ိဳးတုန္းလာေနျခင္းကို ေဒသခံမ်ားမွ စိုးရိမ္ေနၾကသည္။ ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္ ခ်ိကြဲ႔ေက်းရြာ၏ အေရွ႕ဘက္ ၃ မိုင္ခန္႔အကြာ ေက်းရြာမွ အဓိကအသံုးျပဳေနရေသာ ေရထြက္အရင္းအျမစ္အနီးအနားတြင္ အျခားေဒသေနသူမ်ားမွ ဖာလာခင္းမ်ား လာေရာက္ စိုက္ပ်ိဳးထားျခင္းအေပၚ စိုးရိမ္းေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ စိုက္ပ်ိဳးထားမႈမွာ ႏွစ္ႏွစ္ရိွသြားၿပီျဖစ္ရာ ရြာမွအသံုးျပဳေနရေသာ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားမွ ေရထြက္ႏႈန္းတျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့နည္းလာေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ဆိုၾကသည္။ “အရင္တုန္းကဆို ဒီေနရာမွာ ေရတအားထြက္တယ္။ သူတို႔ဖာလာ လာစိုက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ေရေတာင္ မထြက္ႏိုင္ေတာ့ဘူး”ဟု ခ်ိကြဲ႔ေက်းရြာေန ဦးျမင့္ႏိုင္က ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။ မတ္လ ၆ ရက္ေန႔က အဆိုပါ […]<!-- AddThis Advanced Settings above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings below via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons below via filter on get_the_excerpt --><div class="at-below-post addthis_tool" data-url="https://www.kantarawaddytimes.org/%e1%80%90%e1%80%85%e1%80%b9%e1%80%bb%e1%80%95%e1%80%8a%e1%80%b9%e1%80%94%e1%80%9a%e1%80%b9%e1%80%9c%e1%80%b6%e1%80%af%e1%80%9b%e1%80%ad%e1%80%bd-%e1%81%bf%e1%80%99%e1%80%ad%e1%80%b3%e1%82%95%e1%80%9d/"></div><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on get_the_excerpt -->