တစ်သီးပုဂ္ဂလ

မြို့နယ်အမည်မဲဆန္ဒနယ်ကိုယ်စားပြုပါတီ
လွိုင်ကော်ဦးကျော်လွင်ဦးပြည်နယ်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)တစ်သီးပုဂ္ဂလ
ဒီးမော့ဆိုခွန်းရိုမောင်းဒိုပြည်နယ်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)တစ်သီးပုဂ္ဂလ
ဖရူဆိုဒေါ်ရှားမူအမျိုးသားလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၈)တစ်သီးပုဂ္ဂလ
ဦးကိုဘားတိုအမျိုးသားလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၉)တစ်သီးပုဂ္ဂလ
ဒေါ်ကက်ထရုအမျိုးသားလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၉)တစ်သီးပုဂ္ဂလ
ဦးမင်းသန့်ဇင်လတ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်တစ်သီးပုဂ္ဂလ
ဦးဂျိုဝါးနီပြည်သူ့လွှတ်တော်တစ်သီးပုဂ္ဂလ
ဘောလခဲဒေါ်လှိုင်မျိုးခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)တစ်သီးပုဂ္ဂလ
ဖားဆောင်းဦးခင်မောင်ညိုပြည်နယ်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)တစ်သီးပုဂ္ဂလ
ဦးစိုင်းသန်းရွှေပြည်သူ့လွှတ်တော်တစ်သီးပုဂ္ဂလ
မယ်စဲ့ဦးအယ်ဂေထွန်းပြည်နယ်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)တစ်သီးပုဂ္ဂလ
ဒေါ်ယိုးအုတရေးဇာပြည်နယ်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)တစ်သီးပုဂ္ဂလ
ရှားတောဦးလှထွေးပြည်နယ်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)တစ်သီးပုဂ္ဂလ